Ysgrifennu ewyllys – eich dewisiadau

Fe ddylai pawb gael ewyllys, ac mae nifer o ffyrdd y medrwch gael eich ewyllys wedi ei hysgrifennu a’i drafftio. O gyfreithwyr i ewyllysiau y gallwch chi eu hysgrifennu eich hun, edrychwch ar beth i’w ddisgwyl, faint fyddwch chi yn ei dalu, a sut i ddewis beth sydd yn addas i chi.

Eich dewis chi ydyw

Efallai y bydd gennych yr hyder i wneud y cyfan eich hunan, ond byddwch yn ofalus.

Er mwyn i ewyllys fod yn ddilys mae rhai amodau penodol sydd angen eu bodloni ac mae’n hawdd cael eich drysu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r rheolau. Os oes gennych unrhyw amheuon, siaradwch ag arbenigwr.

Mae tri prif ddewis

 • defnyddio cyfreithiwr
 • defnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys
 • ei wneud eich hun

Darllenwch ymlaen i benderfynu pa un sydd orau i chi – yna dewiswch un a chychwyn arni. Ond da chi, peidiwch ag anwybyddu’r mater â gwneud dim byd.

Prif ddewisiadau ar gyfer ysgrifennu ewyllys

Defnyddio cyfreithiwr i ysgrifennu eich ewyllys

Cyfreithwyr yw’r arbenigwyr – mae’r wybodaeth ar flaenau eu bysedd, ac fe ddylent ysgrifennu ewyllys gadarn ar eich cyfer sy’n cwrdd yn union â’ch gofynion. Dyma’r opsiwn drytaf, ond un fydd yn rhoi’r tawelwch meddwl gorau i chi, yn enwedig os yw eich materion yn rhai cymhleth.

Yn sicr dylech gysidro cael cyfreithiwr:

 • efallai bydd angen i’ch ystâd dalu Treth Etifeddiaeth
 • mae eich ystâd yn cynnwys eiddo (gan fod trothwyon Treth Etifeddiant yn wahanol) - darganfyddwch fwy yn ein canllaw Treth Etifeddiant
 • os oes gennych sefyllfa deuluol gymhleth, megis cyn bartneriaid neu blant wedi ymddieithrio, ac eich bod eisiau gwneud yn siŵr bod eich ystâd yn cael ei rhannu yn unol â’ch dymuniad
 • os ydych eisiau diogelu sefyllfa rhywun wedi i chi farw, megis aelod anabl o’r teulu
 • os ydych yn dymuno siarad drwy’r dewisiadau efo arbenigwr neu fod angen cefnogaeth arnoch y gallwch ymddiried ynddi

Disgwyliwch dalu: Gallai ewyllys unigol a lunnir gan gyfreithiwr gostio rhwng £144 a £240. Gallai ewyllys ar y cyd i gyplau gostio rhwng £150 a £300. Gwnewch yn siŵr bod y gost a ddyfynnir i chi yn cynnwys costau ychwanegol fel TAW.

Os yw eich materion yn fwy cymhleth, megis ymwneud ag ymddiriedolaethau neu eiddo dramor, bydd yn costio mwy.

Defnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllys

Mae hwn yn ddewis rhatach na chyfreithiwr, ac yn cynnwys tipyn o gefnogaeth a chyngor, ond fe gewch wasanaeth yn unol â faint yr ydych yn fodlon ei dalu.

Os ydych yn penderfynu dewis un ai ysgrifennwr ewyllys neu gyfreithiwr, cofiwch:

 • ni fydd eich ysgrifennwr ewyllys wedi ei gymhwyso’n gyfreithiol o anghenraid
 • efallai na fydd gwasanaethau ysgrifennu ewyllys wedi bod yn masnachu cyhyd â nifer o gwmnïau cyfreithwyr – rhywbeth pwysig i’w gofio os ydych am iddynt gadw eich ewyllys hefyd
 • nid yw ysgrifennwyr ewyllys wedi eu rheoleiddio yn yr un ffordd â chyfreithwyr, felly mae llai o allu gennych i gwyno os aiff rhywbeth o’i le – felly ceisiwch ddefnyddio ysgrifennwr ewyllys sydd yn aelod o sefydliad proffesiynol

Disgwyliwch dalu: tua £75 neu fwy. Mae gwasanaethau ychwanegol, megis cadw eich ewyllys, yn aml yn bris ar wahân. Gall y costau hyn fynd yn ddrud.

Mae yna hefyd amrediad eang o elusennau sy’n cynnig gwasanaethau ysgrifennu ewyllysiau yn rhad ac am ddim ond gobeithiant am rodd, dim ond ar gyfer y rhai dros 55 y mae rhai ohonynt ar gael ac mae rhai yn dibynnu ar argaeledd yn lleol.

Am fwy o wybodaeth , darllenwch am ewyllysiau rhad ac am ddim ar wefan MoneySavingExpertopens in new window.

Ysgrifennu eich ewyllys eich hun

Y dull rhataf – a’r un gyda’r mwyaf o risg mae’n debyg – o ysgrifennu ewyllys yw i chi wneud popeth eich hun. Gallwch brynu templed ar lein neu mewn siop gwerthu nwyddau ysgrifennu.

Dim ond os yw eich materion yn rhai syml y dylech gysidro’r dewis hwn. Er enghraifft os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil gyda phlant, ac yn dymuno gadael popeth i oroeswr y sawl sy’n marw gyntaf, ac i’ch plant mewn, dyweder, cyfrannau cyfartal ar ôl i’r ail bartner farw.

Dylai’r templed ddangos i chi beth sydd angen i chi ei wneud i wneud yn siŵr ei bod wedi ei harwyddo, ei dyddio a’i thystio’n gywir, a bod eich hen ewyllysiau yn cael eu dirymu. Mae’n bwysig bod y rheolau hyn yn cael eu dilyn, neu fel arall mae perygl na fydd eich ewyllys a wnaed gennych chi yn un ddilys.

Gall y gyfraith ynglŷn ag etifeddiaethau a’r dull o’u trethu fod yn gymhleth, a gall pethau newid rhwng yr adeg o ysgrifennu’r ewyllys a phan fyddwch yn marw. Mae hyn yn creu risg os ewch ati i ysgrifennu eich ewyllys eich hun heb gyngor o gwbl. Ond mae croeso i chi wneud hynny os y mynnwch.

Disgwyliwch dalu: cyn lleied â £30 am dempled syml.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?