Ystyried dileu swydd yn wirfoddol

Weithiau mae cyflogwyr yn cynnig dileu swydd yn wirfoddol i osgoi dileu swydd yn orfodol. Mae yna fanteision i fod yn y sefyllfa hon, ond mae’n bwysig pwyso a mesur yr holl fanteision ac anfanteision cyn derbyn dileu swydd yn wirfoddol.

Derbyn dileu swydd yn wirfoddol - allwch chi fforddio gwneud?

Ar yr wyneb, gall dileu swydd yn wirfoddol edrych fel syniad da.

Cyfandaliad, sydd fel arfer yn fwy na’r hyn mae’n rhaid i’ch cyflogwr ei roi i chi yn unol â’r contract a’r cyfle i wneud rhywbeth gwahanol? Mae’n ymddangos yn dda! Mae’n bwysig gweithio allan faint o arian fuasai gennych i fyw arno.

Cadarnhewch eich taliad dileu swydd

Gofynnwch am ffigwr taliad dileu swydd llawn yn ysgrifenedig gan eich cyflogwr.

Dechreuwch trwy weld faint yn union y byddwch yn ei gael gan eich cyflogwr.

Dylech gael cynnig taliad wedi ei seilio ar yr amser yr ydych wedi bod yn gwneud y swydd, eich oedran a’ch cyflog presennol. Mae’r ffigwr yn debygol o fod yn uwch na’r hyn y buasech yn ei gael fel tâl dileu swydd cytundebol.

A oes yswiriant gennych?

Mae llawer o bobl yn cael ergyd annisgwyl pan fyddant yn darganfod nad yw eu hyswiriant diogelu tâl yn cychwyn pan fyddant yn gwirfoddoli i ddileu eu swydd. Darllenwch y print mân.

Nesaf, edrychwch a oes gennych yswiriant diogelu taliadau ar eich morgais, eich benthyciad neu eich cardiau credyd, neu yswiriant diogelu incwm tymor byr sy’n talu os ydych chi’n colli eich swydd dan rai amgylchiadau.

Chwiliwch a fydd gennych sicrwydd os byddwch yn gwirfoddoli i ddileu eich swydd. Os ydych chi’n dewis dileu eich swydd yn hytrach na’i gael wedi ei orfodi arnoch, ni fydd cwmnïau yswiriant yn talu fel arfer.

Bydd hyn yn golygu y bydd arnoch angen ymdopi â’ch ad-daliadau bob mis - costau mawr os nad oes gennych arian yn dod i mewn.

Edrychwch pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt

Cyn gynted ag yr ydych yn gorffen gweithio, cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith neu Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau leol.

Ond cofiwch na fydd budd-daliadau fel Lwfans Ceisio Gwaith (neu Credyd Cynhwysol) a Budd-dal Tai yn cychwyn yn syth. Ac, os ydych chi’n gwneud cais am fudd-daliadau wedi’u seilio ar incwm, bydd beth y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich cynilion – gan gynnwys eich pecyn dileu swydd – ac unrhyw incwm arall sydd gennych.

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb

Edrychwch ar yr arian sydd gennych yn mynd allan bob mis a chyfrifwch faint fydd arnoch angen i dalu eich biliau, dyledion a chostau byw.

Am ba hyd bydd eich arian dileu swydd yn para? Gallai dileu eich swydd yn wirfoddol newid eich bywyd - ond sicrhewch eich bod yn ei newid er gwell.

Chwiliwch yn y farchnad swyddi

Os ydych chi’n awyddus i symud i swydd newydd, newid gyrfa, ailhyfforddi neu hyd yn oed ddechrau eich busnes eich hun, gallai dileu swydd yn wirfoddol fod yn gam cyntaf da.

Ond edrychwch sut olwg sydd ar y farchnad swyddi a byddwch yn realistig ynghylch faint o amser y gallwch bara heb incwm rheolaidd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?