Diogelu eich hun a’ch cartref: chwilio am yswiriant

Pan fyddwch yn prynu eiddo, mae sawl math o yswiriant ar gael. Fodd bynnag, does dim rhaid i chi gymryd pob yswiriant a gynigir i chi. Beth bynnag fyddwch yn penderfynu, mae’n bwysig chwilio am y cynnig gorau yn gyntaf.

Yswiriant adeiladau a chynnwys

Mae yswiriant adeiladau a chynnwys yn fathau gwahanol o yswiriant sy’n cael eu clymu gyda’i gilydd a’u gwerthu gyda’r morgais.

Mae yswiriant adeiladau yn sicrwydd ar gyfer yr adeilad ei hun, petai’n cael ei ddinistrio neu ei ddifrodi gan ddigwyddiadau fel tân neu dywydd gwael.

A oes angen yswiriant adeiladau arnoch?

  • Os ydych chi’n prynu eiddo ar brydles, mae’n bur debyg mai perchennog y rhydd-ddaliad fydd yn gyfrifol am drefnu sicrwydd yswiriant adeiladau.
  • Os ydych chi’n rhydd-ddeiliad gyda morgais, bydd eich benthyciwr yn mynnu bod gennych yswiriant adeiladau.

Peidiwch â derbyn yr yswiriant adeiladau a gynigir i chi gan eich brocer morgais neu fenthyciwr yn syth – chwiliwch i gael y fargen orau.

Byddwch angen cael yswiriant yn ei le pan fyddwch yn cyfnewid contractau i gadarnhau prynu’r eiddo. Mae hyn am mai chi fydd y perchennog cyfreithiol ac, os bydd tân, neu broblem gyda strwythur yr eiddo, chi sy’n gyfrifol.

Mae yswiriant cynnwys yn sicrwydd yn erbyn colled neu ddifrod i eitemau yn eich cartref. Gall hefyd roi peth sicrwydd ar gyfer eitemau rydych chi’n eu defnyddio tu allan i’r cartref, fel cyfrifiaduron glin, camerâu a ffonau.

Oes angen yswiriant cynnwys arnoch chi?

  • Mae’n bwysig cael yswiriant cynnwys rhag ofn y bydd tân, llifogydd neu ladrad
  • Does dim angen i chi dderbyn yr yswiriant cynnwys a gynigir i chi gan eich brocer morgais neu ddarparwr benthyciadau yn syth – chwiliwch i gael y fargen orau.

Yswiriant bywyd

  • Mae yswiriant bywyd yn bwysig os oes gennych chi blant, gan y byddant yn debygol o fod angen taliad wedi i chi farw i helpu gydag ad-daliadau morgais
  • Peidiwch â theimlo dan bwysau i brynu yswiriant bywyd gan eich darparwr benthyciadau neu frocer morgeisi – chwiliwch am y cynnig gorau

Yswiriant diogelu taliadau morgais (MPPI)

Mae MPPI yn sicrwydd ar gyfer eich taliadau morgais misol petaech chi’n methu â’u talu oherwydd damwain, salwch neu ddiweithdra.

Yswiriant salwch difrifol

Mae yswiriant salwch difrifol yn cynnig sicrwydd rhag ofn y canfyddir bod unrhyw salwch a nodir yn y polisi arnoch. Os ydych chi’n gwneud cais llwyddiannus, bydd cyfandaliad di-dreth yn cael ei wneud i chi.

Yswiriant/sicrwydd arall

Bydd yswiriant diogelu incwm yn talu os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd salwch neu ddamwain.

Ewyllysiau

Mae cael ewyllys yn syniad da, gan ei fod yn golygu y gallwch benderfynu beth sy’n digwydd i’ch cartref a’ch arian pan fyddwch yn marw. Gallwch arbed amser trwy ofyn i’ch cyfreithiwr a yw’n gallu llunio ewyllys i chi yn rhan o’r broses o brynu cartref.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?