Yswiriant adeiladau – faint o yswiriant sydd ei angen arnoch?

Y peth allweddol ar gyfer prynu yswiriant adeiladau yw cael y math a’r lefel cywir o yswiriant, ac i sicrhau eich bod yn ateb yn onest a chywir pan yw’ch cwmni yswiriant yn gofyn a os oes unrhyw beth anghyffredin ynglŷn â’ch cartref. Os byddwch yn colli rhywbeth pwysig, gallai hawliad yn y dyfodol gael ei wrthod.

Mathau o yswiriant adeiladau

Amcangyfrifir bod gan 16.5 miliwn o dai yn y Deyrnas Unedig yswiriant adeiladau.

Ffynhonnell: Data premiwm cyfartalog AA

Mae dau fath o yswiriant adeiladau:

 • Cyfradd ystafelloedd gwely
 • Swm a yswirir

Cyfradd yswiriant ar gyfer ystafelloedd gwely

Y dyddiau hyn mae dros hanner polisïau yswiriant adeiladau yn rhai cyfradd yswiriant ar gyfer ystafelloedd gwely.

Y fantais yw bod y cwmni yswiriant yn amcangyfrif y gost o ailadeiladu eich cartref yn seiliedig ar nifer yr ystafelloedd gwely ac maent yn rhoi swm uchel iawn o yswiriant i’ch yswirio chi yn erbyn bod heb yswiriant digonol. Mae gan bron i hanner y polisïau hyn swm a yswirir o £250,000 neu fwy.

Fe ddylech bob amser wirio a yw’r swm a yswirir yn ddigonol ar gyfer eich anghenion chi, gan ddefnyddio arolwg diweddar o’ch cartref.

Yswiriant swm a yswirir

Rydych yn cyfrifo’r gost o ailadeiladu’ch cartref. Dyma’r ‘swm a yswirir’.

Y swm a yswirir yw’r gost o ailadeiladu o’r cychwyn yn cynnwys unrhyw ffioedd proffesiynol – nid yw’r un fath â gwerth eich cartref ar y farchnad, a all fod yn uwch neu yn llai.

Gallwch ddefnyddio syrfëwr siartredig i gyfrifo’r swm a yswirir, os nad ydych chi’n bersonol yn gwybod llawer am ddeunyddiau adeiladu a materion adeiladu.

Bydd y gost o ailadeiladu eich eiddo yn cynyddu dros y blynyddoedd, felly polisïau indecs gyswllt yw’r gorau – maent yn diweddaru’r swm a yswirir i adlewyrchu’r newid yn y gost o ailadeiladu. Er hynny, fe allech chi ddewis cael arolwg newydd pob hyn a hyn o flynyddoedd.

I gael syniad bras o faint allai gostio i ailadeiladu eich eiddo, defnyddiwch y gyfrifiannell hon gan Gymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI).

Pa un sy’n addas i chi?

Yr hyn sy’n allweddol i’ch penderfyniad yw cost yn erbyn cyfleustra.

Mae cyfradd yswiriant ar gyfer ystafelloedd gwely yn syml gan nad oes angen i chi boeni am beidio â chael eich yswirio’n ddigonol, ond fe allech dalu mwy na’r hyn sydd ei angen arnoch.

Mae’r swm a yswirir yn fwy cymhleth i’w gyfrifo, ond mae’n golygu eich bod ond yn talu am yr yswiriant sydd ei angen arnoch.

Pethau i’w gwirio wrth gymharu polisiau

 • Cyfrifon indecs gyswllt. A fydd cyfanswm yr yswiriant yn cynyddu i gwrdd â chost gynyddol deunyddiau adeiladu?
 • Swm a yswirir anghyfyngedig Gyda nifer o yswirwyr y dyddiau hyn, ac yn enwedig wrth i chi brynu ar lein, gosodir y swm a yswirir yn uchel iawn a bydd eich premiymau yn cael eu sefydlogi felly ni fyddwch yn medru lleihau eich swm a yswirir er mwyn cael premiwm rhatach.
 • Llety amgen. A fydd yr yswiriant yn talu i chi fyw yn rhywle arall os na fyddwch chi’n gallu byw yn eich tŷ wedi iddo gael ei ddifrodi – gan dân neu lifogydd?
 • Tâl dros ben. Faint fydd angen i chi dalu eich hun petaech chi’n gwneud hawliad?
 • Dŵr yn llifo. Ydych chi wedi eich yswirio rhag pibelli neu danciau dŵr yn torri?
 • Gwasanaeth Argyfwng Cartref. Mae rhai polisïau yn cynnwys diogelwch ar gyfer gwaith atgyweirio gwresogi a phlymio gydag argyfyngau cartref eraill fel rhan o’u polisi safonol. I eraill mae’n ddewis ychwanegol. Chwiliwch am y fargen orau gan fod polisïau’n amrywio’n sylweddol.
 • Gostyngiad heb wneud hawliad. Fyddwch chi’n talu llai o bremiwm os na fyddwch wedi gwneud hawliad ers peth amser?
 • Bydd gwahanol yswirwyr yn darparu gwahanol lefelau o ddiogelwch yn eu polisïau. Felly cadwch olwg allan am y gwahaniaethau hyn a sicrhau eich bod yn cael yr yswiriant sydd ei angen arnoch.

Cael yswiriant ar gyfer tai ‘adeiladwaith anghyffredin’

Gocheled y prynwr

Anaml iawn y byddwch yn cymryd amser i feddwl am y deunyddiau a ddefnyddir i adeiladu eich cartref – hyd nes i chi geisio cael pris yswiriant a chlywed yr yswiriwr yn dweud bod yr adeiladwaith yn anghyffredin.

Os nad oes gan eich eiddo waliau bloc neu fricsen a tho llechen neu deils, neu os yw’n eithriadol o fawr, yna gellir ei ddosbarthu fel adeiladwaith anghyffredin – a bydd yn anodd i chi gael polisïau yswiriant ar gyfer adeiladau cyffredin i’ch yswirio.

Gall y rhain gael eu cyfrif fel eiddo adeiladwaith anghyffredin:

 • Tai o ffrâm goed neu orchudd coed
 • Adeiladau rhestredig
 • Fflatiau mewn blociau wedi eu hadeiladu allan o goncrid gyda mwy na phum llawr
 • Tai to fflat neu do gwellt

Yn ffodus mae yna lawer o ddarparwyr yswiriant sy’n fodlon yswirio eiddo anghyffredin – y cwbl mae’n ei olygu yw rhoi mwy o fanylion am eich eiddo. Ceisiwch chwilio ar lein am ‘yswiriant adeiladwaith anghyffredin’ neu cysylltwch â brocer yswiriant sy’n gallu cael gafael ar bolisïau anghyffredin.

Peidiwch â chael eich temtio i beidio dweud wrth y cwmni yswiriant am adeiladwaith anghyffredin eich cartref neu osgoi datgan rhywbeth os daw cwestiwn gan yr yswiriwr. Os oes angen ichi hawlio, ni fydd gennych sicrwydd os na wnaethoch gymryd gofal rhesymol i ateb y cwestiynau’n onest a chywir pan wnaethoch gais am y polisi.

Sut mae ymsuddiant yn cael effaith ar eich dewisiadau yswiriant

Os ydych dan fygythiad o ymsuddiant (tir yn suddo, sy’n medru difrodi adeiladau) fe allech gael problemau cael yswiriant adeiladau gan y rhan fwyaf o gwmnïau. Neu mi fyddwch yn gorfod talu premiymau tipyn uwch. Y rheswm am hyn yw bod polisïau yswiriant safonol yn cael eu prisio yn ôl cod post, felly gallwch gael eich effeithio hyd yn oed os nad yw’ch eiddo erioed wedi dioddef unrhyw ymsuddiant.

Yn ffodus mae yna ddarparwyr yswiriant arbenigol sydd yn teilwra yswiriant ar gyfer eiddo sydd yn ymsuddo neu o dan fygythiad felly. Mae yswirwyr arbenigol yn edrych ar yr eiddo unigol nid y cod post yn unig. Os ydych yn cael trafferth, mae’n werth cysylltu â nhw i sicrhau bod yr yswiriant cywir gennych.

Mae Cymdeithas Yswirwyr Prydain yn argymell eich bod yn defnyddio brocer arbenigol i ddod o hyd i yswiriant ar gyfer eiddo sydd mewn peryg o ymsuddiant.

Allwch chi gael yswiriant ar gyfer eiddo gwag?

Fel rheol, ni fydd polisïau yswiriant yn yswirio eiddo gwag. Mae eiddo yn cael ei alw’n wag os bydd neb yn byw yno am ddau fis o leiaf.

Gallwch gael eich dal allan os:

 • Ydych yn gweithio i ffwrdd o’ch cartref
 • Ydych i ffwrdd ar wyliau hir
 • Yw’r eiddo yn ail gartref neu’n gartref gwyliau – mae angen polisi yswiriant arbenigol ar gyfer eiddo fel hyn ac mae’n hanfodol eich bod yn dweud wrth eich yswiriwr nad dyma’ch prif gartref
 • Ydych yn disgwyl i werthu neu osod y tŷ
 • Yw’r tŷ yn cael ei atgyweirio
 • Yw’r perchennog wedi marw neu mewn gofal

Os na fydd rhywun yn byw yn y tŷ rhaid i chi gysylltu gyda’ch yswiriwr – bydd y rhan fwyaf yn ymestyn y cyfnod terfyn amser i dri mis ond i chi adael iddynt wybod ymlaen llaw a chytuno rhyw fath o amodau, megis:

 • Gwella’r diogelwch
 • Troi’r dŵr i ffwrdd
 • Cael rhywun i ddod i nôl y post

Os nad ydych yn cysylltu â nhw mae’n debygol na fyddwch yn gallu hawlio petaech yn dod adref a’r adeilad wedi ei ddifrodi.

Os byddwch chi i ffwrdd am fwy na thri mis siaradwch gydag yswiriwr arbenigol, gan ei bod yn bosibl y byddant yn gallu helpu.

Mathau o bolisi arbenigol ar gyfer eiddo gwag

Mae yswirwyr arbenigol ar gyfer eiddo gwag yn aml yn cynnig:

 • Yswiriant adeiladau peryglon llawn (yn yswirio rhag y pethau arferol fel trawiad mellten ac ymsuddiant), heb yswiriant cynnwys – maent yn tybio y byddwch wedi gwagio’r holl eitemau gwerthfawr o’r tŷ. Mae celfi sefydlog ac eitemau gwyn (e.e. oergell) yn cael eu hyswirio.
 • Polisïau ail gartref sy’n yswirio cynnwys hyd at swm penodol.
Mae’n syniad da i ddefnyddio brocer arbenigol i ddod o hyd i yswiriant ar gyfer eiddo gwag.

Cadw’ch polisi yn gyfredol

Mae cadw eich polisi yn gyfredol yn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o yswiriant hefyd – er enghraifft, os ydych yn ychwanegu ystafell wydr neu estyniad, bydd eich eiddo yn costio mwy i’w ailadeiladu.

Felly cyn belled â bod eich polisi yn indecs gyswllt neu â chyfradd yswiriant ar gyfer ystafelloedd gwely, fe ddylai ddilyn y cynnydd mewn costau adeiladu a deunydd adeiladu dros amser – gwiriwch hyn yn ofalus cyn prynu.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?