Yswiriant busnes pan fyddwch yn hunangyflogedig

Pan ddewch yn hunangyflogedig, bydd angen i chi feddwl am ba yswiriant newydd fyddwch chi angen i’ch busnes. Bydd hyn yn amrywio yn ddibynnol a ydych yn rhedeg eich busnes o’ch cartref a’r math o waith a wnewch.

Pa fath o yswiriant busnes sydd ei angen arnaf?

Mae sawl math o wahanol yswiriant busnes ar gael.

Bydd y math gorau o yswiriant i chi yn amrywio yn seiliedig ar nifer o ffactorau, yn cynnwys:

  • Y math o fusnes a redwch
  • Faint o bobl a gyflogir gennych
  • Yr asedau sydd angen i chi eu diogelu

Sgroliwch i lawr i edrych ar yr hyn sydd ar gael a’r hyn allech fod ei angen.

Rhedeg busnes o gartref

  • Os ydych yn sefydlu’ch busnes o gartref, y peth gorau i’w wneud yn gyntaf yw siarad â’ch yswiriwr presennol ac esbonio’ch cynlluniau. Efallai y bydd yn gofyn am bremiwm ychwanegol ar eich yswiriant presennol. Os nad ydych yn rhoi gwybod i’ch yswiriwr ac angen hawlio, efallai y bydd eich yswiriant yn annilys ac ni chaiff eich hawliad ei dalu.
  • Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd eich yswiriant cartref personol yn eich diogelu. Er y bydd naw o bob deg polisi yswiriant cartref yn diogelu offer busnes yn eich cartref - dylech wneud yn siŵr.
  • Fel arfer, bydd yswiriant yn ddibynnol ar ddefnydd o’r cartref i ddibenion clerigol yn unig (er enghraifft, gwaith swyddfa). Ond ni fyddwch wedi’ch diogelu os bydd gennych unrhyw ymwelwyr yn gysylltiedeig â’ch busnes (er enghraifft, ymweliadau cleientiaid).

Mathau eraill o yswiriant busnes y gallech fod angen

Mae nifer o yswirwyr yn cynnig polisïau yswiriant busnes sy’n rhoi diogelwch ar gyfer nifer o risgiau y gallech chi a’ch busnes wynebu. Fodd bynnag, mae’n syniad da chwilio i gael dyfynbrisiau, neu ystyried defnyddio brocer busnes arbenigol.

Dyma ystod o anghenion yswiriant y mae’n bosibl fydd angen i chi eu hystyried ar gyfer eich busnes.

Yswiriant modur

Os yw’ch busnes yn defnyddio cerbydau, gwnewch yn siŵr fod eich polisi yn cynnwys yswiriant ar gyfer defnydd busnes. Mae hyn hefyd yn cynnwys unrhyw bolisïau preifat ble mae cyflogai yn gyrru ei gerbyd ei hun mewn cysylltiad â’ch busnes. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch iddynt wirio gyda’u hyswiriwr i gadarnhau fod defnydd busnes wedi ei gynnwys.

Yswiriant indemniad proffesiynol

Os ydych yn weithiwr proffesiynol sy’n rhoi mathau penodol o gyngor neu wasanaethau i’ch cleientiaid, yna dylech gael yswiriant indemniad proffesiynol. Mae’n talu os ydych yn esgeulus neu’n gwneud camgymeriad sy’n achosi i’ch cleient ddioddef colled ariannol.

Mae’r mathau o fusnes sy’n defnyddio’r math hwn o yswiriant yn cynnwys cyfrifyddion, cyfreithwyr, penseiri, meddygon, newyddiadurwyr, ymgynghorwyr busnes, peirianwyr, cynghorwyr ariannol a llawer mwy.

Os nad ydych yn siŵr a ydych angen yswiriant indemniad proffesiynol, gallwch gysylltu â’ch cymdeithas fasnach neu gorff proffesiynol, neu frocer yswiriant am gyngor.

Diogelwch yswiriant atebolrwydd cyflogwr

Os ydych yn cyflogi pobl, yna mae’n rhaid i chi gael yswiriant i dalu iawndal i gyflogeion sy’n cael eu hanafu wrth wneud eu gwaith. Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol.

Dysgwch fwy am y Ddeddf Atebolrwydd Cyflogwyr (Yswiriant Gofynnol) 1969 gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwchopens in new window.

Yswiriant adeiladau a chynnwys

Bydd hyn yn eich diogelu rhag colledion os yw’ch eiddo a’i gynnwys wedi eu heffeithio gan dân, llifogydd, lladrad a difrod arall.Bydd y lefel briodol o yswiriant cwsmeriaid yn ddibynnol a ydych yn berchen ar neu’n prydlesu eich eiddo yn ogystal â gwerth eich adeiladau a’u cynnwys.

Yswiriant offer

Gellir yswirio’r offer a pheiriannau a ddefnyddiwch ar gyfer eich busnes am gost eu hamnewid neu eu gwerth presennol, gan ystyried traul a defnydd.
Gallwch hefyd gael polisïau i yswirio yn erbyn methiant peiriannau ac offer TG. Gallai fod werth meddwl am hyn ar gyfer eich offer i gyd, neu hyn yn oed dim ond yr offer allweddol na fyddech yn gallu gweithio hebddynt. Weithiau gellir ychwanegu offer masnachwyr hefyd i gynnyrch yswiriant atebolrwydd arall felly mae’n werth gofyn a yw hyn yn bosibl os oes gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Mae yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn talu os bydd camgymeriad mewn unrhyw agwedd o’ch gweithgareddau busnes yn achosi anaf neu ddifrod i gwsmer neu aelod o’r cyhoedd. Byddai enghreifftiau cyffredin yn cynnwys aelod o’r cyhoedd yn baglu neu’n cael ei anafu oherwydd arllwysiad ar lawr siop nad yw wedi ei farcio ag arwydd rhybudd. Rydych fwyaf tebygol o fod angen hyn os bydd pobl yn ymweld â’ch eiddo, e.e. os ydych yn rhedeg siop. Ar gyfer rhai busnesau fel stablau marchogaeth, mae’n ofyniad cyfreithiol. Efallai y bydd cwsmeriaid eisiau gweld prawf o yswiriant digonol cyn y byddant yn gwneud busnes gyda chi.

Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus

Mae’n talu os bydd camgymeriad mewn unrhyw agwedd o’ch gweithgareddau busnes yn achosi anaf neu ddifrod i gwsmer neu aelod o’r cyhoedd.

Gellir eich dal yn atebol am y difrod neu anaf a achoswyd gan ddiffygion yng nghynllun neu wneuthuriad eich cynnyrch, hyd yn oed os nad ydych wedi bod yn esgeulus.

Os yw’ch busnes mewn sector gyda risg arbennig o uchel fel bwyd a diod, y diwydiant teganau neu drydanol, yna dylech ystyried hyn o ddifrif. Yn aml nid yw yswiriant atebolrwydd cynnyrch wedi ei gynnwys gydag yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Yswiriant credyd

Mae yswiriant credyd yn eich diogelu yn erbyn y risg nad yw’ch cwsmeriaid yn eich talu oherwydd eu bod yn mynd yn fethdalwyr neu os nad ydynt yn talu mewn pryd.

Gallwch deilwra eich yswiriant yn ôl eich anghenion – i gynnwys eich trosiant cyfan neu ddim ond cwsmeriaid allweddol. Gallwch hefyd ddiogelu’ch hun yn erbyn y risg o beidio cael eich talu gan gwsmeriaid tramor. Fodd bynnag, bydd angen i chi gario rhywfaint o’r risg eich hun hefyd – felly bydd yr yswiriant yn eich diogelu ar gyfer 80% a bydd rhaid i chi dalu’r 20% sy’n weddill.

Os ydych yn allforio nwyddau gwerthfawr (£10,000 neu fwy), efallai y byddwch yn gallu cael cymorth gan y llywodraeth gydag Yswiriant Allforio.

Yswiriant unigolyn allweddol (a elwir weithiau’n yswiriant dyn Allweddol)

Mae hyn yn diogelu’r busnes hyd at derfyn penodol ar gyfer unrhyw golledion yn deillio o farwolaeth sydyn neu salwch aelod allweddol o’r cwmni – yn cynnwys y perchennog neu’r rheolwr.

Byddai pobl allai fod yn gymwys gynnwys y cyfarwyddwr, gweithiwr gwerthiant allweddol, rheolwr prosiect hanfodol, neu rywun gyda sgiliau neu wybodaeth benodol sy’n werthfawr i’r cwmni.

Yswiriant treuliau cyfreithiol

Mae hyn yn diogelu rhag costau diogelu gweithredu cyfreithiol megis ffioedd cyfreithwyr a chostau llys.

Fel arfer, mae’r yswiriant hwn yn cynnwys anghydfodau cyflogaeth, diogelu eiddo ac anghydfodau contract.

Amhariad busnes neu yswiriant parhad busnes

Bydd hyn yn eich diogelu rhag costau sy’n codi a cholli elw os byddwch yn wynebu argyfwng fel llifogydd neu dân.

Yswiriant teithio

Os oes angen i chi neu’ch gweithwyr deithio dramor i weithio, mae’n bosibl y byddwch chi eisiau ystyried yswiriant teithio busnes.

Os mai dim ond chi fydd yn teithio ar gyfer busnes, mae’n bosibl y byddwch chi eisiau gwirio gyda’ch polisi yswiriant teithio personol i weld os yw’n rhoi sicrwydd yn ystod teithiau busnes.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?