Yswiriant bywyd – dewis y polisi a’r yswiriant cywir

Mae cael y polisi yswiriant bywyd cywir yn gofyn i chi gyfrifo faint o arian sydd ei angen arnoch i ddiogelu’ch dibynyddion. Rhaid i’r swm hwn ystyried costau byw, yn ogystal ag unrhyw ddyledion taladwy fel morgais. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall y gwahanol fathau o bolisi sydd ar gael, sut maent yn gweithio a’r gwahaniaeth rhwng yswiriant ar y cyd ac yswiriant sengl.

Dewis y math cywir o yswiriant bywyd

Yswiriant tymor lefel

Mae’ch polisi’n para nifer penodol o flynyddoedd a gytunir o flaen llaw ac mae’n talu swm penodol os byddwch yn marw yn ystod y cyfnod hwnnw. Gall y math hwn o bolisi naill ai gynnwys dyled benodol, fel morgais llog yn unig, neu ddarparu cyfandaliad i’ch dibynyddion os byddwch yn marw.

Manteision: Syml. Fforddiadwy i’r rhan fwyaf.

Gorau ar gyfer: Pobl gyda dibynyddion a’r rhai gyda morgais llog yn unig.

Yswiriant tymor gostyngol (a elwir hefyd yn sicrwydd morgais)

Mae’ch polisi’n para nifer penodol o flynyddoedd a gytunir o flaen llaw, sydd fel arfer yn cyd-fynd â hyd eich morgais ac yn talu allan os byddwch yn marw yn ystod y cyfnod hwnnw. Bob blwyddyn mae swm y taliad posibl yn lleihau gan ei fod wedi ei gynllunio i’w ddefnyddio gyda morgais ad-dalu ble mae’r benthyciad sy’n weddill yn lleihau gydag amser. Mae hyn yn golygu bod y math hwn o bolisi yn rhatach nag yswiriant tymor lefel.

Mantais: Fforddiadwy i’r rhan fwyaf.

Anfantais: Fel arfer ddim ond yn cynnwys balans y morgais.

Gorau ar gyfer: Y rhai gyda morgais ad-daliad y gall eu dibynyddion dalu am gostau eraill.

Yswiriant budd-dal incwm teulu

Mae’r math hwn o bolisi yn debyg i yswiriant bywyd lefel a gostyngol (gweler uchod), heblaw ei fod yn talu incwm rheolaidd ar gyfer gweddill y tymor yn hytrach na chyfandaliad. Os byddwch yn cael yswiriant sy’n cyfateb i’ch cyflog clir presennol neu’ch cyflog clir yn y dyfodol er enghraifft, gallwch sicrhau na fydd angen i’ch teulu newid ei safon o fyw.

Mantais: Fforddiadwy iawn i’r rhan fwyaf.

Anfantais: Ni fydd yn talu am lawer o amser os yw deiliad y polisi yn marw yn hwyr yn ystod tymor y polisi.

Gorau ar gyfer: Gorau ar gyfer pobl y gallai eu dibynyddion ddioddef yn ariannol os yw’r prif enillydd yn marw.

Yswiriant gydol oes

Mae’ch polisi’n eich diogelu am weddill eich oes felly os bydd eich dibynyddion yn cael taliad ni waeth pryd y byddwch yn marw. Mae’r math hwn o bolisi fel arfer yn ddrytach na’r rhai sy’n cwmpasu cyfnod penodol o amser.

Mantais: Taliadau i’ch dibynyddion cyhyd ag y byddwch yn parhau i dalu’r taliadau misol.

Anfantais: Drytach na pholisïau tymor byrrach.

Gorau ar gyfer: Fe’i defnyddir yn gyffredinol i ddarparu arian i dalu am angladd neu gynllunio ar gyfer trethi etifeddiaeth - dysgwch fwy am bolisïau gydol oes yn ein canllaw Yswiriant bywyd a Threth Etifeddu.

Yswiriant tymor pensiwn

Nid yw’r math hwn o bolisi bellach ar gael, ond os prynoch chi un cyn 2006 efallai yr hoffech ei gadw ar gyfer ei fuddion treth, gan fod y premiymau yn gymwys am ryddhad treth.

A ddylech chi gael polisi bywyd ar y cyd?

Pwy sydd angen yswiriant?

Mae polisïau ‘bywyd sengl’ yn diogelu un person yn unig. Mae polisi ‘bywyd ar y cyd’ yn cynnwys dau o bobl a phan fydd un o’r bobl ar y polisi’n marw, bod yr arian yn cael ei dalu allan a’r polisi’n dod i ben. Rhaid i chi benderfynu a yw polisi ar y cyd yn talu ar y farwolaeth gyntaf neu’r ail gan y bydd hyn yn pennu pryd fydd y polisi yn dod i ben.

Wrth ddewis rhwng y ddau opsiwn hyn, ystyriwch:

  • Fforddiadwyedd – mae polisi bywyd ar y cyd fel arfer yn fwy fforddiadwy na dau bolisi sengl ar wahân.
  • Anghenion yswiriant – a oes gan y ddau ohonoch yr un anghenion yswiriant bywyd, neu a fyddai gwahanol bolisïau a chanddynt wahanol lefelau o yswiriant yn fwy priodol?
  • Buddion gwaith – os oes gan un ohonoch fudd ‘marwolaeth mewn gwasanaeth’, hwyrach mai un cynllun yn unig y bydd ei angen arnoch.
  • Iechyd – os yw’ch polisi ar y cyd gyda rhywun sy’n wael, gallai hyn gynyddu eich taliadau misol

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?