Yswiriant car – dewiswch y lefel briodol o yswiriant

Mae’n gyfreithiol ofynnol i chi gael yswiriant car. Mae tair lefel sicrwydd i ddewis o’u plith ac yn ddigon od y sicrwydd gorau – yr un hollgynhwysfawr – yw’r un rhataf yn aml iawn. Mae’n talu ffordd hefyd i wybod sut mae’ch bonws dim hawliadau’n gweithio a sut i gael y lefelau tâl dros ben yn iawn ar eich polisi.

A oes angen yswiriant car arnoch?

Oes – yn gyfreithiol mae’n rhaid ichi feddu ar o leiaf lefel sylfaenol o yswiriant car, a elwir yn yswiriant trydydd parti, hyd yn oed os nad ydych chi’n gyrru’r car.

Yr unig eithriad yw os ydych chi’n cofrestru’ch car yn swyddogol fel un oddi ar y ffordd, gyda Hysbysiad Oddi-ar-y-Ffordd Statudol (SORN).

Y gwahanol lefelau yswiriant car

Mae tair lefel o yswiriant car:

 • Trydydd parti
 • Trydydd parti, tân a lladrad
 • Cynhwysfawr

Trydydd parti – yr isafswm y gallwch ei gael yn gyfreithlon

Mae yswiriant trydydd parti’n yswirio pobl eraill (trydydd partïon), ond nid chi. Os byddwch yn anafu rhywun neu’n difrodi eu heiddo maen nhw wedi’u hyswirio, ond os caiff eich car eich hun ei ddifrodi neu ei ddwyn, mae’n rhaid ichi dalu am y golled eich hun.

Peidiwch â thybio mai dyma’r un rhataf. Yn rhyfedd ddigon, gallwch gael mwy o sicrwydd am lai o arian weithiau, ond gwiriwch bob tro.

A yw’n addas i chi? Efallai, os na allwch gael yswiriant cynhwysfawr ar bris addas. Fel rheol mae hyn pan:

 • Fydd eich car yn werth llai na £1,000 dyweder, ac y gallwch fforddio prynu car arall os byddwch chi’n cael damwain
 • Nad oes gennych fonws dim hawliadau, neu
 • Eich bod chi’n byw mewn ardal a ystyrir yn un perygl uchel am drosedd a pheryglon eraill

Gwiriwch y risg yn eich ardal ar wefan Car Insurance Explained.

Trydydd parti, tân a lladrad

Mae trydydd parti, tân a lladrad yn yswirio pobl eraill. Felly, yn hynny o beth, mae fel trydydd parti. Ond os bydd eich car eich hun yn cael ei ddifrodi, mae’n rhaid ichi dalu amdano eich hun. Y gwahaniaeth yw ei fod yn cynnwys atgyweiriadau neu’n cyfnewid eich car os caiff ei ddwyn neu ei ddifrodi gan dân.

Fel yswiriant trydydd parti, nid yw trydydd parti, tân a lladrad bob amser yn rhatach na sicrwydd hollgynhwysfawr – cymharwch brisiau bob tro.

Hollgynhwysfawr

Y lefel sicrwydd uchaf. Ar ben hanfodion trydydd parti, tân a lladrad, dyma’r unig fath sy’n eich yswirio os byddwch chi’n difrodi’ch car eich hun hyd yn os mai’ch bai chi oedd y ddamwain.

Gallwch hawlio am:

 • Atgyweiriadau ar ôl damwain
 • Difrod damweiniol
 • Fandaliaeth, dyweder petai rhywun yn crafu’ch car yn fwriadol

Hefyd, os bydd angen, gallech yrru ceir pobl eraill yn gyfreithlon os byddwch yn cael eu caniatâd – ond fel rheol, dim ond yswiriant trydydd parti sydd gennych sy’n golygu nad oes gennych sicrwydd os byddwch yn difrodi’r car rydych chi’n ei yrru. Gwiriwch fanylion eich polisi’n ofalus ar hyn – maen nhw i gyd yn wahanol.

Rhestr wirio’r polisi

Mae rhai pethau sy’n dod gydag yswiriant car cynhwysfawr fel rheol – ond nid bob amser. Gallent fod yn bwysig i chi, felly gwiriwch eich polisi’n ofalus.

Gwiriwch a yw’r canlynol wedi’u cynnwys:

 • Eiddo personol sydd yn y car
 • Stereo, seinyddion neu declyn llywio â lloeren y car
 • Difrod i’r ffenestr flaen a cholli neu gael allweddi wedi’u dwyn, ac
 • Achub cerbyd neu gludiant yn achos damwain

Cwestiynau eraill i’w gofyn:

 • A fyddaf yn cael car cwrteisi? Mae’n rhywbeth i chi ei yrru tra bydd eich car chi’n cael ei atgyweirio, ond hwyrach byddwch ond yn cael un os defnyddiwch atgyweiriwr cymeradwy. Gwiriwch am ba hyd y gallwch gadw’r car – mae rhai yswirwyr yn cyfyngu’r sicrwydd hwn i rhwng 14 a 21 niwrnod.
 • Oes rhaid i mi ddefnyddio atgyweiriwr penodol? Gallai’ch yswiriant gael ei effeithio os na ddefnyddiwch atgyweiriwr cymeradwy. Er enghraifft, mae rhai yswirwyr yn cyfyngu’r yswiriant ffenestr flaen os na ddefnyddiwch yr atgyweiriwr cymeradwy.
 • A allaf ychwanegu gyrwyr a enwir? Pobl ychwanegol yw’r rhain a all yrru’r car o dan yr un polisi, gŵr/gwraig neu blentyn efallai.

Rydym wedi creu rhestr o bethau i’w hystyried pan fyddwch yn cymharu polisïau yswiriant car – dilynwch y ddolen isod:

Bonws dim hawliadau – beth yw hyn a sut mae’n gweithio

Lleiaf yn y byd fyddwch chi’n ei hawlio, hapusaf yn y byd fydd eich yswirwyr. Mae yswirwyr yn cynnig disgownt os na fyddwch yn gwneud hawliad o fewn y polisi.

Mae’ch bonws dim hawliadau’n tyfu bob blwyddyn nad ydych chi’n gwneud hawliad. Yn nodweddiadol, dyma’r raddfa:

 • 30% i ffwrdd ar ôl 1 flwyddyn
 • 40% i ffwrdd ar ôl 2 flynedd
 • 50% i ffwrdd ar ôl 3 blynedd
 • 60% i ffwrdd ar ôl 4 blynedd
 • 65% neu’n fwy ar ôl 5 mlynedd

Os byddwch chi’n cael damwain ac y byddwch yn gwneud hawliad amdani, yn gyffredinol byddwch chi’n colli gwerth dwy flynedd o’ch bonws dim hawliadau a bydd eich premiymau’n codi. Os byddwch yn cael mwy nag un ddamwain mewn blwyddyn, gallech golli’ch bonws dim hawliadau i gyd.

Os byddwch yn cael damwain ac yn peidio â hawlio, byddwch chi’n cadw’ch bonws dim hawliadau ond gallai’ch premiymau barhau i godi. Nodwch, mae’n rhaid ichi roi gwybod i’ch yswiriwr am unrhyw ddamweiniau hyd yn oed os na fyddwch yn gwneud hawliad. Gallai peidio â gwneud hyn olygu y bydd hawliad i’r dyfodol yn cael ei wrthod.

Diogelwch eich bonws disgownt dim hawliadau.

Mae rhai yswirwyr yn rhoi’r dewis i brynu ‘diogelwch disgownt dim hawliadau’. Gallwch wedyn wneud hawliadau heb iddynt effeithio ar eich bonws dim hawliadau. Bydd y telerau a osodwyd yn amrywio, ond fel rheol mae gennych hawl i wneud un hawliad mewn un flwyddyn neu ddau hawliad mewn tair blynedd heb golli’ch bonws dim hawliadau.

l-dros-ben – beth yw hwn a sut mae’n gweithio

Fel rheol, ni fydd eich yswiriwr yn talu am eich hawliad i gyd – mae’n rhaid ichi dalu swm penodol eich hun, a elwir yn ‘dâl-dros-ben’. Mae’r un fath nid oes ots pa mor fawr yw’ch hawliad.

Bydd swm y tâl-dros-ben yn amrywio yn dibynnu ar y math o hawliad, er enghraifft hawliadau tân, lladrad, difrod damweiniol a ffenestr flaen.

Weithiau, gallwch gynyddu’r tâl-dros-ben gwirfoddol i leihau cost eich premiwm.

Beth y mae’n rhaid ichi ei ddatgan i’ch cwmni yswiriant

Mae’n rhaid ichi roi manylion cywir a diweddar amdanoch chi a’ch car i’ch cwmni yswiriant – fel arall, mae’n bosibl na fydd eich polisi’n ddilys, a gallai fod yn anos ac yn ddrutach cael yswiriant yn y dyfodol.

Hysbyswch eich yswiriwr os ydych:

 • Yn defnyddio’ch cerbyd ar gyfer busnes
 • Yn addasu’ch car (gosod olwynion aloi er enghraifft )
 • Yn newid cyfeiriad
 • Yn newid system larwm neu ddiogelwch arall, neu’r man lle rydych chi’n parcio’ch car
 • Yn newid eich swydd neu’ch masnach
 • Yn cael damwain neu wedi gwneud hawliad yn flaenorol
 • Yn cael pwyntiau ar eich trwydded

Cael yr yswiriant car gorau i chi

Os ydych chi’n chwilio am y polisi rhataf – edrychwch sut i ddod o hyd iddo yn ein canllaw: Yswiriant car – sut i gael y fargen orau

Os ydych chi o dan 25 mlwydd oed: Yswiriant car i yrwyr ifanc

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?