Yswiriant car i yrwyr ifanc

Ydych chi rhwng 17 a 25 oed? Os felly, gall yswiriant fod yn ddrud iawn. Peidiwch byth â chael eich temtio i yrru heb yswiriant – bydd yr heddlu’n atafaelu’ch car, yn cyhoeddi rhybudd o gosb sefydlog i chi a bydd rhaid ichi dalu i gael eich car yn ôl.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

1. Dewiswch eich lefel yswiriant

 • Pe byddech yn cael trafferth cael car yn lle’r car petai tu hwnt i’w drwsio ar ôl damwain, y peth gorau yw mynd am yswiriant hollgynhwysfawr.
 • Os ydych chi’n gyrru car sydd ond yn werth rhai cannoedd o bunnoedd, gallech ddewis yswiriant trydydd parti – ond edrychwch ar y bwled nesaf – mae’n werth gwirio’r un rhataf bob amser.
 • Yr hyn sy’n od yw bod yswiriant hollgynhwysfawr yn aml yn costio llai na thrydydd parti – felly gwiriwch bris y ddau.

2. Gwthiwch eich risg yswiriant i lawr

 • Gyrrwch yn ofalus. Profwch eich bod chi’n risg isel trwy beidio â chael damweiniau, dim hawliadau a dim pwyntiau ar eich trwydded (mae pob un yn hanfodol ar gyfer eich blwyddyn gyntaf). Pan fyddwch yn dod i adnewyddu, dylai’ch premiwm gwympo’n sylweddol.
 • Gyrrwch lai. Mae llai o filltiroedd yn golygu yswiriant rhatach.
 • Gyrrwch gar mewn grŵp yswiriant isel. Mae cwmnïau yswiriant yn codi mwy am gerbydau sy’n ddrud i’w hatgyweirio, sydd wedi eu haddasu, fel gosod olwynion aloi, neu sydd ag injan bwerus.
 • Ychwanegwch yrrwr risg isel fel eich ail yrrwr. Mae rhieni’n fet dda (ond ni allant honni mai nhw yw’r prif yrrwr – gelwir hynny’n ‘ffryntio’ ac mae’n anghyfreithlon).

3. Gwthiwch y gost i lawr

 • Talwch dâl-dros-ben gwirfoddol. Ychwanegwch hyn i’ch tâl dros ben er mwyn lleihau’ch premiwm (ond cofiwch y bydd angen ichi dalu mwy tuag ato eich hun os byddwch yn gwneud hawliad).
 • Gofynnwch i rywun arall roi eich enw fel eu hail yrrwr ar eu polisi er mwyn manteisio ar ddisgownt dim hawliad gyrrwr a enwir – ond gwnewch yn siŵr eu bod nhw dros 25 oed a bod ganddynt eu hanes wrth yrru yn dda.
 • Osgowch dalu rhandaliadau misol os ydy’r yswiriwr yn codi llog.
 • Ystyriwch ddilyn cwrs gyrru uwch ond gwiriwch yn y lle cyntaf a fydd yn sicr o olygu gwell bargen i chi.

Gallwch gael gwybod rhagor am Pass Plus ar wefan GOV.UK

Polisïau ‘Talu wrth yrru’ a ‘Thalu pan fyddwch yn gyrru’

Mae’r rhain yn golygu gosod ‘smartbox’ yn eich car.

Mae’r smartbox ‘Talu wrth yrru’ yn cofnodi cyflymiad, defnydd o’r brêcs, cornelu ac amser gyrru, er mwyn cael darlun o ran pa mor ddiogel ydych chi fel gyrrwr. Wedyn, mae’n codi pris yswiriant arnoch bob 90 diwrnod. Mae pris yr yswiriant yn mynd i fyny neu i lawr yn dibynnu ar ba mor dda y gyrrwyd y car – a gall gyrru gwirioneddol wael weld eich yswiriant yn cael ei ganslo.

Mae ‘Talu pan fyddwch yn gyrru’ yn cofnodi’ch milltiroedd a pha amser o’r dydd rydych chi’n gyrru. Mae’r polisïau hyn yn eithaf newydd, felly mae’n anodd dweud a ydynt yn rhoi gwerth am arian. Mae’n werth edrych arnynt – ond gallai polisïau arferol fod yn rhatach.

4. Chwiliwch am y fargen orau

Ewch ar-lein, cydiwch yn y ffôn a mynnwch rai dyfynbrisiau i’w cymharu. Mwyaf i gyd o amser fyddwch chi’n ei roi, y mwyaf tebygol ydych chi o gael gwell yswiriant a phris rhatach.

Teipiwch ‘yswirwyr car arbenigol i bobl 17 i 25 oed’ar Google i ganfod y bargenion nad ydynt ar y safleoedd cymharu. Wedyn chwiliwch drwy Facebook, Twitter, fforymau ac ystafelloedd sgwrsio. Ar ôl i chi gael cwpl o ddyfynbrisiau da, ffoniwch frocer a gofynnwch iddynt eu curo (mae am ddim, byddan nhw’n gwneud y gwaith caib a rhaw ac yn eich ffonio chi’n ôl).

5. Gwiriwch eich yswiriwr

 • Darllenwch y polisi cyn i chi brynu. O ddifrif. Dyna’r unig ffordd o wybod eich bod chi wedi cael eich yswirio.
 • Peidiwch â chael eich twyllo. Weithiau, mae yswirwyr ffug yn targedu gyrwyr ifanc. Mae’n rhaid bod eich yswiriwr (a’ch brocer, os ydych yn defnyddio un) wedi’u hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).
 • Gwiriwch ydy’ch yswiriwr (a’ch brocer) wedi’u caniatáu gan yr FCAopens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?