Yswiriant car i yrwyr ifanc – y ffeithiau allweddol

Mae yswiriant car gyrwyr ifanc yn debygol o fod yn ddrud iawn ac fel gyrrwr newydd mae’n werth gwybod am y gwahanol lefelau o yswiriant a’r hyn sy’n effeithio ar faint dalwch chi. Yma gallwch ddysgu popeth sydd ei angen arnoch am yswiriant car gyrwyr newydd, sut i gael y fargen orau a lleihau eich premiymau.

Cynghorion yswiriant i yrwyr ifanc

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Premiymau yswiriant car - cyfrifo’r gost

Gelwir y swm a dalwch am eich yswiriant car yn bremiwm. Bydd cwmnïau yswiriant yn gofyn am bob math o wybodaeth gennych er mwyn cyfrifo beth fydd eich premiwm misol neu flynyddol. Bydd hyn yn cynnwys:

● Manylion personol, fel oedran a chod post

● Gwybodaeth am y car y byddwch yn ei yrru

● Lefel yr yswiriant sydd ei angen arnoch

● Faint o filltiroedd rydych yn rhagweld y byddwch yn eu gyrru bob blwyddyn

● Unrhyw hawliadau yswiriant car blaenorol

● Unrhyw gollfarnau troseddol

● A oes gennych unrhyw fonws am beidio â hawlio - y nifer o flynyddoedd rydych wedi bod yn gyrru heb wneud hawliad ar eich yswiriant car

Mae’r wybodaeth hon yn caniatáu i’r cwmni yswiriant ffurfio darlun ynghylch faint o ‘risg’ rydych yn ei chyflwyno, a byddant yn cyfrifo’ch premiwm yn seiliedig ar hyn. Po uchaf mae’r cwmni yn ystyried yw’r risg, po uchaf fydd y premiwm.

Lefelau o sicrwydd yswiriant car

Gydag yswiriant car, un o’r pethau cyntaf y bydd angen i chi ei ystyried fydd pa fath o ddiogelwch hoffech chi ei gael. Mae tair lefel sicrwydd i ddewis o’u plith – trydydd parti, trydydd parti, tân a lladrad, a hollgynhwysfawr.

Pe byddech yn cael trafferth cael car yn lle’ch car a ddifrodir yn llwyr mewn damwain, y peth gorau yw mynd am y lefel uchaf o ddiogelwch – hollgynhwysfawr. Efallai mai diogelwch trydydd parti fyddai’r dewis gorau os nad yw gwerth eich car yn fwy nag ychydig o gannoedd o bunnoedd.

Fodd bynnag, mae diogelwch hollgynhwysfawr yn aml yn costio llai na thrydydd parti, felly gwiriwch bris y ddau.

Dysgwch bopeth y mae angen i chi ei wybod am ddewis y lefel gywir o ddiogelwch.

Y ffordd orau o yswirio gyrwyr ifanc

Mae yswiriant car ar gyfer gyrwyr ifanc yn sicr o fod yn ddrud bob tro, ond mae yna rai ffyrdd i chi leihau eich premiymau.

Mae eich dewis o gar yn bwysig. Dynodir rhif grŵp yswiriant i bob car, o un i 50, ac un yw’r rhataf i’w yswirio a 50 yw’r drutaf. Gyrru car mewn grŵp yswiriant isel yw’r ffordd hawsaf i leihau eich premiymau.

Gall ychwanegu ail yrrwr risg isel leihau cost yswiriant hefyd. Mae rhieni’n ddewis da, ond ni allant honni mai nhw yw’r prif yrrwr – gelwir hynny’n ‘ffryntio’ ac mae’n anghyfreithlon.

Po leiaf fydd y nifer o filltiroedd a yrrwch, yr isaf fydd cost eich yswiriant. Wrth ymgeisio am yswiriant gofynnir i chi pa mor aml fydd y cerbyd yn cael ei ddefnyddio a faint o filltiroedd y rhagwelwch y byddwch yn eu teithio. Gall llai o filltiroedd a defnydd llai aml olygu premiymau is.

Yswiriant car i yrwyr ifanc – y ffeithiau allweddol.

Ffyrdd cyflym i leihau yswiriant car i yrwyr ifanc

Y ffordd orau i yswiriant car rhatach ar gyfer gyrwyr ifanc yw chwilio am y fargen orau. Mae gwefannau cymharu prisiau yn ffordd wych i gychwyn arni, ond mae yna fforymau a grwpiau cyfryngau cymdeithasol a all gynnig cyngor hefyd. Gallwch hefyd chwilio ar-lein am ddarparwyr yswiriant car arbenigol i bobl ifanc.

Ar ôl i chi gael cwpl o ddyfynbrisiau da, ffoniwch frocer yswiriant a gofynnwch iddo guro’r prisiau hynny (mae am ddim, a bydd yn gwneud y gwaith caib a rhaw ac yn eich ffonio chi’n ôl).

Dewch o hyd i frocer ar wefan Broceriaid Yswiriant Prydain.

Mae’n werth i chi hefyd dalu am 12 mis o yswiriant fel un taliad. Os talwch mewn rhandaliadau misol bydd rhaid i chi dalu llog hefyd.

Bydd talu tâl dros ben gwirfoddol uwch ar ben eich tâl dros ben gorfodol yn lleihau cost yr yswiriant car ar gyfer gyrwyr newydd a rhai mwy profiadol. Yr unig broblem yw y bydd angen i chi dalu mwy eich hun petai angen i chi wneud hawliad.

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn cael eich dal gan gostau ychwanegol annisgwyl a diangen. Mae yswiriant torri i lawr, er enghraifft, yn ddefnyddiol a gellir ei gynnwys mewn dyfynbris yswiriant. Fodd bynnag, gall fod yn rhatach i’w brynu ar wahân.

Sut ddogfen yw polisi yswiriant car da?

Sut i leihau cost yswiriant car i yrwyr ifanc

I gael gostyngiadau sylweddol ar bremiymau’ch yswiriant car, bydd angen i chi ystyried yr hirdymor.

Wrth beidio â chael damweiniau byddwch yn sicrhau gostyngiad cynyddol wrth beidio â hawlio, gan leihau premiymau. Wrth yrru’n ddiogel byddwch hefyd yn osgoi cael pwyntiau ar eich trwydded, a all godi pris eich yswiriant.

Gallwch hefyd ystyried dilyn cwrs gyrru uwch, ond gwiriwch gyda’ch darparwr yswiriant i weld a fyddech yn sicr o gael gwell bargen.

Dysgwch ragor am gyrsiau gyrru uwch a Pass Plus ar wefan Gov.uk.

Dewis arall yw cael eich enw ar bolisi rhywun arall fel ail yrrwr. Wrth wneud hynny, gallwch fanteisio ar ddisgownt dim hawliad gyrrwr a enwir, ond gwnewch yn siŵr bod y prif yrrwr dros 25 oed a bod ganddo ef neu hi hanes da o yrru.

Yswiriant car blwch du

Fe’i gelwir weithiau’n yswiriant telematics, ac mae’r polisïau hyn yn golygu ffitio teclyn ar eich car i fonitro’r sbardun, brecio, cornelu, nifer y milltiroedd a pha adeg o’r dydd y byddwch yn gyrru.

Yna bydd pris eich yswiriant yn gostwng os profwch eich bod yn yrrwr da a diogel.

Fodd bynnag, mae anfantais i hyn oherwydd gallai’ch premiymau gynyddu a’ch yswiriant gael ei ganslo hyd yn oed.

Gwiriwch eich yswiriwr

Peidiwch â chael eich twyllo. Weithiau, mae yswirwyr ffug yn targedu gyrwyr ifanc. Mae’n rhaid i’ch yswiriwr (a’ch brocer, os ydych yn defnyddio un) fod wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Gwiriwch a yw’ch yswiriwr a’ch brocer wedi’i awdurdodi gan yr FCAopens in new window.

Mae’n bwysig hefyd darllen y polisi cyn i chi brynu. Dyna’r unig ffordd o wybod eich bod chi wedi cael eich yswirio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?