Yswiriant car i yrwyr ifanc – y ffeithiau allweddol

Mae yswiriant car yn hanfodol yn ôl y gyfraith, ond gan fod sicrwydd i yrwyr ifanc yn aml yn costio mwy na’r car ei hunan, sut ydych chi’n gwybod pa lefel o yswiriant sydd orau i chi, a sut allwch chi gadw’r costau i lawr?

Lefelau o sicrwydd yswiriant car

Mae tair prif lefel o sicrwydd yswiriant car i ddewis rhyngddynt – mae’n rhaid ichi gael o leiaf yswiriant trydydd parti yn ôl y gyfraith, ond efallai y byddwch am gael mwy o ddiogelwch:

Trydydd parti

Pe byddech yn achosi damwain, byddai’ch cwmni yswiriant yn talu am gost unrhyw niwed i eiddo pobl eraill, ac unrhyw anaf a achosir i bobl eraill. Ni fyddai’n talu am gost anaf i chi neu niwed i’ch car eich hunan.

Trydydd parti tân a lladrad

Mae’n darparu’r un lefel o sicrwydd â thrydydd parti ond hefyd byddai’n cynnwys eich car eich hunan pe byddai’n cael ei ladrata neu ei niweidio mewn tân.

Hollgynhwysfawr

Ar ben y sicrwydd trydydd parti tân a lladrad, byddai sicrwydd hollgynhwysfawr yn talu am gost unrhyw niwed i’ch car eich hunan ac unrhyw anaf ichi’ch hunan, hyd yn oed os oedd y ddamwain wedi’i hachosi gennych chi.

Cofiwch, bydd unrhyw niwed a achosir gan yrrwr arall i chi neu’ch car yn cael ei dalu gan eu hyswiriant nhw. Yn yr achos hwn nid yw o bwys pa lefel o sicrwydd sydd gyda chi. Bydd y math o sicrwydd y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau, eich agwedd tuag at risg a gwerth y car rydych yn ei yrru.

Dysgwch ragor am y gwahaniaethau o ran sicrwydd yn ein canllaw Yswiriant car – dewiswch y lefel briodol o yswiriant.

Premiymau yswiriant car - cyfrifo’r gost

Gelwir y swm a dalwch am eich yswiriant car yn bremiwm. Bydd cwmnïau yswiriant yn gofyn am bob math o wybodaeth gennych er mwyn cyfrifo beth fydd eich premiwm misol neu flynyddol. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Eich manylion personol, fel oedran a chod post
  • Gwybodaeth am y car y byddwch yn ei yrru
  • Lefel yr yswiriant sydd ei angen arnoch
  • Faint o filltiroedd rydych yn rhagweld y byddwch yn eu gyrru bob blwyddyn
  • Unrhyw hawliadau yswiriant car blaenorol
  • Unrhyw gollfarnau troseddol
  • A oes gennych unrhyw fonws am beidio â hawlio – y nifer o flynyddoedd rydych wedi bod yn gyrru heb wneud hawliad ar eich yswiriant car

Mae’r wybodaeth hon yn caniatáu i’r cwmni yswiriant ffurfio darlun ynghylch faint o ‘risg’ rydych yn ei chyflwyno, a byddant yn cyfrifo’ch premiwm yn seiliedig ar hyn. Po uchaf mae’r cwmni yn ystyried yw’r risg, po uchaf fydd y premiwm.

Cymharu yswiriant car

Mae gwefannau cymharu’n caniatáu ichi nodi’ch manylion a chymharu costau yswiriant gan ystod eang o gwmnïau, ond cofiwch nad yw’r opsiwn rhataf yr un cywir i chi bob tro. Byddwch yn barod i dalu ychydig ychwanegol i gael y sicrwydd y byddwch yn fodlon arno.

Er y gellir dod o hyd i lawer o yswirwyr ar safleoedd cymharu, mae rhai’n dewis peidio ag ymddangos arnynt - bydd angen ichi wirio gyda nhw’n uniongyrchol er mwyn canfod eu prisiau.

Awgrymiadau ynghylch yswiriant car

Mae’r mwyafrif o gwmnïau’n rhoi’r opsiwn ichi ledaenu cost flynyddol eich yswiriant car drwy daliadau misol. Mae hon yn ffordd ddefnyddiol o ledaenu’r taliadau, ond yn gyffredinol bydd y swm a dalwch dros y flwyddyn gryn dipyn yn uwch na thalu mewn un taliad.

Os nad oes gennych ddigon o arian yn eich cyfrif pan gymerir eich taliad misol gan y cwmni yswiriant, gallant ganslo’ch yswiriant. Cewch wybod am hyn yn ysgrifenedig ac yna ni fydd gennych yswiriant bellach. Yna bydd yn rhaid ichi brynu yswiriant arall cyn gyrru’ch car eto.

Yn olaf, byddwch yn ofalus ynghylch cwmnïau ffug yn cynnig yswiriant car – gallwch weld a ydynt wedi’u cofrestru’n llawn neu beidio ar wefan Tŷ’r Cwmnïau.

Cael gwybod mwy am gael yswiriant rhatach yn ein canllaw Yswiriant car ar gyfer gyrwyr ifanc – awgrymiadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?