Yswiriant car – sut i gael y fargen orau

Yn chwilio am y fargen orau gydag yswiriant car? Bydd y canllaw hwn yn eich arwain drwy’r ffordd orau i gael yswiriant car rhad ac yn egluro sut i ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau, erthyglau sy’n trafod y bargeinion gorau a broceriaid yswiriant. Gallai ein canllaw pum cam arbed cannoedd o bunnoedd i chi ar yswiriant car.

1. Gostwng eich Risg

Chwilio am y fargen orau

Yn awr mae hi’n haws dod o hyd i’r fargen orau drwy rannu’ch gwybodaeth fancio. Dysgwch ragor am hyn yma.

Nid yswiriant car rhad yw’r yswiriant car gorau bob tro, ond mae yna nifer o bethau y gallwch chi eu gwneud i ostwng eich risg yswiriant a chael yswiriant car rhatach.

Gwneud eich car yn fwy diogel

Awgrym da

Ffoniwch BIBA (0870 950 1790) i gael dyfynbris yswiriant. Os oes gennych amgylchiadau arbennig y gallant helpu eich rhoi mewn cysylltiad â brocer arbenigol. Bob amser yn ceisio mwy nag un dyfynbris cyn i chi wneud eich penderfyniad terfynol.

 • Parcio mewn modurdy neu dramwyfa os oes modd.
 • Ffitio larwm neu lonyddwr cymeradwy.
 • Gwneud yn siŵr fod dyfeisiau diogelwch wedi’u cymeradwyo gan Thatcham.

Gyrru model cyffredin

 • Dewis gwneuthuriad a model o grŵp yswiriant isel am bremiwm is.
 • Mae’n well gan yswirwyr fodelau poblogaidd nad ydynt mor ddrud i’w hatgyweirio.

Bod yn gywir am eich milltiroedd

 • Isaf i gyd yw’ch milltiroedd blynyddol, isaf i gyd fydd eich premiwm. Fodd bynnag, peidiwch ag amcangyfrif eich milltiroedd yn rhy isel oherwydd gallai hynny annilysu’ch yswiriant pan gyflwynwch hawliad.

Gyrru’n ofalus

 • Profwch eich bod chi’n yrrwr risg isel – bydd rhai yswirwyr yn rhoi disgownt ichi os ydych chi wedi cymryd Pass Plus neu gwrs gyrru uwch. Gallwch gael gwybod rhagor am Pass Plus ar wefan GOV.UK.
 • Bydd hawliadau yswiriant neu bwyntiau ar eich trwydded yn cynyddu’ch premiwm.
 • Ystyriwch gael polisi sy’n cynnwys asesiad o’ch gyrru gyda thelemateg (technoleg ‘blwch du’). Os gallwch brofi eich bod yn yrrwr gofalus, gallech gael premiwm is.

Ychwanegu ail yrrwr

 • Lliniarwch y risg trwy ychwanegu ail yrrwr risg isel – hyd yn oed os nad ydynt yn defnyddio’r cerbyd rhyw lawer. (Bydd ychwanegu gyrwyr ifanc newydd gymhwyso’n cynyddu’r premiwm).
 • Peidiwch â thorri’r gyfraith trwy esgus mai’r ail yrrwr yw’r prif yrrwr.

2. Gostwng y pris

Cynnydd mewn Treth Premiwm Yswiriant

Cyhoeddodd y Canghellor gynnydd mewn Treth Premiwm Yswiriant o 10% i 12% o fis Mehefin 2017.

 • Mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud a allai ostwng pris eich yswiriant car.
 • Weithiau bydd eich yswiriwr neu frocer yn ceisio gwerthu ychwanegiadau i chi, fel yswiriant costau cyfreithiol. Mae’n bosibl y gallech gael y rhain yn rhatach rhywle arall, neu efallai na fyddwch eu hangen o gwbl.

Talwch yn flynyddol, nid yn fisol

 • Gwiriwch gyda’ch cwmni yswiriant oherwydd weithiau codir llog arnoch os byddwch yn talu mewn rhandaliadau.

Peidiwch â thalu am rywbeth nad oes arnoch ei angen

 • Ystyriwch yr yswiriant sydd gennych o dan bolisïau yswiriant eraill neu mewn mannau eraill. Er enghraifft, mae rhai cyfrifon banc yn cynnwys yswiriant car yn torri i lawr.

Ystyried prynu yswiriant torri i lawr ar wahân

 • Os caiff yswiriant torri i lawr ei gynnwys yn eich yswiriant car, gwiriwch bris a lefel y sicrwydd – efallai y gwelwch chi yswiriant gwell am yr un pris neu lai yn rhywle arall.

Diogelu neu gynyddu’ch bonws dim hawliadau

 • Wrth newid yswirwyr, gwnewch yn siŵr eich bod yn trosglwyddo’ch bonws dim hawliadau.
 • Ystyriwch dalu premiwm ychwanegol i ddiogelu’ch bonws dim hawliadau os nad ydych chi wedi gwneud hawliad am bum mlynedd neu’n fwy.

Ystyriwch ychwanegu tâl-dros-ben gwirfoddol

 • Ychwanegwch dâl-dros-ben gwirfoddol at eich tâl-dros-ben gorfodol i ostwng eich premiwm.
 • Cofiwch, byddwch chi’n cael llai yn ôl os byddwch chi’n gwneud hawliad (ar ôl i’r taliadau dros ben gwirfoddol a gorfodol cael eu didynnu) felly mae angen i chi allu ei fforddio.

Enghraifft

Dychmygwch eich bod yn bacio’n ôl i folard ac yn gwneud gwerth £300 o ddifrod i’ch car. Os ydy’ch tâl-dros-ben yn £150, bydd tâl o £150 yn cael ei wneud i chi. Ond os byddwch chi’n gwneud hawliad, byddwch chi’n colli’ch bonws dim hawliadau ac yn gwthio pris eich premiwm i fyny.

Ydych chi’n debygol o wneud hawliad?

Os nad ydych, byddai cystal i chi gynyddu’ch tâl-dros-ben (ar yr amod y gallwch fforddio hynny) a thalu llai am y polisi. Cofiwch hefyd, yn anffodus, hyd yn oed os na fyddwch yn gwneud hawliad, mae’n rhaid ichi ddweud wrth eich yswiriwr eich bod chi wedi cael damwain a gallai’ch premiwm godi o ganlyniad.

3. Chwiliwch am y fargen orau

Mwyaf i gyd o amser ac ymchwil a wnewch i gaffael dyfynbrisiau, y mwyaf tebygol ydych chi o gael gwell bargen. Mae hyn yn hynod bwysig os ydych chi dros 70 oed neu o dan 25 oed, ac wrth adnewyddu’r flwyddyn gyntaf pan fydd premiymau’n gallu codi’n sylweddol.

Os oes amser gyda chi, mynnwch ddyfynbrisiau o ddau safle cymharu o leiaf a defnyddiwch yswirwyr a broceriaid nad ydynt yn cael eu cynnwys ar safleoedd cymharu. Cofiwch, nid y rhataf yw’r gorau o reidrwydd. Mynnwch yr yswiriant iawn neu ni fydd eich polisi’n talu pan fydd arnoch ei angen.

Cymharwch debyg wrth ei debyg – os ydych ond yn chwilio am fargenion hollgynhwysfawr, gallwch ddefnyddio system gymharu Defaqto.

Rhowch gynnig ar frocer i weld a allant gael yr un yswiriant am bris is – gallwch ofyn am ddim.

Heb lawer o amser?

Defnyddiwch y tablau bargen orau i gymharu polisïau rhai yswirwyr dibynadwy.

O dan 25 mlwydd oed?

4. Gwiriwch y polisi

Darllenwch y dogfennau Ffeithiau Allweddol a Geiriad y Polisi. Fel arall, ni fyddwch yn gwybod ydych chi’n cael yr yswiriant iawn. Os ydych chi’n adnewyddu polisi gyda’r un yswiriwr, chi ddylai wirio a ydy’r amodau a thelerau wedi newid.

5. Gofynnwch am ddisgownt

Ewch nôl at eich yswiriwr presennol a gofynnwch iddynt guro’ch dyfynbris gorau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?