Yswiriant car – sut mae polisi da yn edrych?

Mae gan bolisïau yswiriant car lawer o nodweddion – rhai’n bwysig, ac eraill yn llai pwysig. Defnyddiwch y tablau syml hyn i weld pa nodweddion y mae’n ‘rhaid eu cael’ neu ‘dylid eu cael’ neu ‘gellid eu cael’ i sicrhau eich bod yn prynu’r polisi cywir i chi.

Nodweddion mae’n ‘rhaid eu cael’

Nodweddion mae’n ‘rhaid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Sicrwydd ffenestr flaen – sy’n golygu y caiff eich ffenestr flaen ei hatgyweirio neu ei chyfnewid yn sgil hawliad am golled neu ddifrod. Hyd at werth ar y farchnad

Cofiwch na fydd ffenestri a thoeon haul yn cael eu cynnwys efallai.

Ac os defnyddiwch atgyweiriwr anghymeradwy gall eich cwmni yswiriant gyfyngu ar y swm y byddant yn ei dalu os digwydd hawliad.
Meddiannau personol – yn cynnwys colled neu ddifrod i’ch meddiannau personol yn sgil damwain, tân neu ladrad tra’u bod yn eich car. Er enghraifft, bagiau, cryno ddisgiau, ac yn y blaen. £200 neu fwy

Noder na chynhwysir arian, cardiau credyd neu ddebyd, stampiau a thocynnau fel arfer.

Ni chynhwysir lladrad eitemau a gludir mewn car agored neu gar codi to, oni bai y’i cedwir mewn cist dan glo.
Colled neu ladrad allweddau – os yw’r allweddau i’ch car, taniad, larwm, llonyddwr, clo llywio neu agorydd drws eich garej yn cael eu colli neu ddwyn bydd yr yswiriwr yn talu tuag at y gost o gyfnewid yr allweddau a’r cloeon cysylltiedig. £300 neu fwy
Nodwch na fydd sicrwydd gennych os yw’r allweddau, trosglwyddydd y clo neu gerdyn mynediad yn cael eu gadael yn y car neu arno ar adeg y golled, neu’n cael eu cymryd heb eich caniatâd gan aelod o’ch teulu uniongyrchol neu berson sy’n byw yn eich cartref.
Disgownt dim hawliad diogeledig – yn diogelu eich disgownt dim hawliad ac yn sicrhau nad ydych yn ei golli yn sgil gwneud hawliad. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys fel rhan safonol o’r polisi yn caniatáu hyd at ddau hawliad o fewn cyfnod o dair blynedd
Mae terfynau ar y nifer o hawliadau y caniateir ichi eu gwneud mewn cyfnod penodol o amser – mae angen ichi wirio’r hyn a ganiateir gan eich cwmni.
Sicrwydd achub car – os ydych yn cael damwain sy’n peri na all eich car symud, bydd y cwmni yswiriant yn talu am y gost o symud y cerbyd o leoliad y ddamwain. Y costau rhesymol am symud y cerbyd o leoliad y ddamwain at yr atgyweiriwr agosaf.
Car cwrteisi – os ydych yn cael damwain ac mae angen atgyweirio’ch cerbyd, yna darperir car arall ichi i’ch cadw ar y ffordd tra byddwch yn aros am eich car chi. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys fel rhan safonol o’r polisi

Gall hwn gael ei gyfyngu i nifer benodol o ddiwrnodau (er enghraifft 14-28 diwrnod).

Yn aml dim ond pan fydd eich car yn wirioneddol yn cael ei atgyweirio yn y garej y byddwch yn cael y car cwrteisi.
Atgyweiriadau gwarantedig – bydd yr yswiriwr yn gwarantu unrhyw waith atgyweirio a wneir gan eu hatgyweiriwyr cymeradwy. gwarant am 12 mis
Ni fydd sicrwydd am atgyweiriadau a wneir gan rywun a ddewiswch i wneud y gwaith.

Nodweddion y ‘dylid eu cael’

Nodweddion y ‘dylid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Cyfnewid am gar newydd – os yw’ch car yn cael ei ddwyn a heb gael ei ailddarganfod neu’n cael ei ddifrodi yn sgil damwain, tân neu ladrad (ac mae cost atgyweirio’n uwch na chanran penodol o bris manwerthu cymeradwy’r gweithgynhyrchwr) gall eich yswiriwr newid eich car am gar newydd sbon o’r un gwneuthuriad a math. 60% o bris y rhestr ac o fewn 12 mis o fod yn newydd

Nodwch na fydd sicrwydd gennych os nad chi yw perchennog cofrestredig cyntaf y cerbyd neu os nad oes car i’w gyfnewid ar gael yn y DU.

Bydd rhaid i’r car fod o dan oedran penodol – fel arfer 12-24 mis.
Stereo a llywio lloeren – darperir sicrwydd ar gyfer colled neu ddifrod i’ch stereo a/neu gyfarpar llywio lloeren. Hyd at werth ar y farchnad (ar gyfer cyfarpar y gweithgynhyrchwr)
Nodwch y gall cyfarpar nad yw wedi dod o’r gweithgynhyrchwr (a brynwyd ar wahân i’r car) fod heb sicrwydd neu â sicrwydd am swm gwahanol.
Cludiant damwain – os ydych yn cael damwain sy’n peri na all eich car symud, bydd y cwmni yswiriant yn trefnu i chi a’ch teithwyr gael cludiant i ffwrdd o leoliad y ddamwain. Sicrwydd ar gyfer hyd at saith teithiwr yn rhan safonol ohono.
Mae rhai yswirwyr yn cyfyngu ar y nifer o deithwyr a gaiff gludiant.
Treuliau gwesty – yn sgil damwain pan na allwch barhau ar eich taith neu fynd adref, bydd y cwmni yswiriant yn talu am gost gwesty i chi a’ch teithwyr. £250 neu fwy
Unrhyw gostau dros y terfyn a osodwyd i bob person.
Llinell gymorth 24 awr – yn darparu llinell gymorth 24 awr y gallwch ei ffonio os digwydd argyfwng. Darperir llinell gymorth argyfwng fel rhan safonol ohono
Car cwrteisi colled llwyr – os yw’ch car yn cael ei ddwyn neu ei ddifrodi y tu hwnt i gael ei atgyweirio am bris rhesymol yna bydd yr yswiriwr yn darparu car cwrteisi ichi tra bod eich hawliad yn cael ei setlo. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys fel rhan safonol ohono
Am gyfnod cyfyngedig y caiff y car ei ddarparu (yn amrywio rhwng 2 a 28 diwrnod).
Treuliau cyfreithiol – cymorth cyfreithiol i adennill eich ‘colledion diyswiriant’ yn sgil damwain nad achoswyd gennych chi. Er enghraifft, hawliadau am anafiadau personol, hurio car neu dreuliau y gallech eu tynnu o ganlyniad i’r ddamwain. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys fel rhan safonol o’r polisi
Ni fydd sicrwydd gennych am gostau cyfreithiol nad yw’ch cwmni yswiriant wedi cytuno arnynt o flaen llaw.
Sicrwydd torri i lawr – yn darparu cymorth os yw’ch car yn torri i lawr a bod angen ei atgyweirio neu fynd ag ef i garej. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys fel rhan safonol o’r polisi

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn dyblu i fyny os oes gennych sicrwydd torri i lawr ar wahân.

Nid oes sicrwydd am gyfrannau newydd.

Nodweddion y ‘gellid eu cael’

Nodweddion y ‘gellid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Gyrru tramor (‘defnydd tramor’) – yn darparu’r un lefel o sicrwydd a fydd gennych (h.y. cynhwysfawr, trydydd parti tân a lladrad, neu drydydd parti) pan ydych yn gyrru’ch car tramor. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys fel rhan safonol ohono
Ni fydd sicrwydd mewn gwledydd nas rhestrir o fewn y polisi. Efallai y bydd sicrwydd ar gael ar wahân, ond mae’n rhaid ichi gysylltu â’ch yswiriwr i gael cadarnhad.
Sedd gar plentyn – yn sgil damwain, tân neu ladrad caiff eich sedd gar plentyn ei chyfnewid. Yn cael ei chyfnewid heb ystyried a oedd wedi’i difrodi yn y ddamwain neu beidio
Dim ond os bydd difrod gweladwy neu hyd at swm ariannol penodol y bydd rhai polisïau’n cyfnewid y sedd gar
Car cwrteisi gwell – yn dilyn damwain, fel arfer bydd yswirwyr yn darparu car cwrteisi bach. Bydd y sicrwydd hwn yn rhoi’r opsiwn i wella’r math o gar cwrteisi i un mwy neu gerbyd o faint cyfwerth â’ch cerbyd eich hunan. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys fel rhan safonol ohono
Ar rai polisïau, caiff defnydd o’r car ei gyfyngu i nifer benodol o ddiwrnodau (14-28 diwrnod).

Pethau i gadw llygad arnynt

Pethau i gadw llygad arnynt Bydd polisi da’n rhoi
Tâl dros ben difrod damweiniol – swm o arian mae’n rhaid ichi ei dalu os digwydd hawliad am ddifrod damweiniol. £100 neu lai
Tâl dros ben cyfnewid ffenestr flaen – swm o arian mae’n rhaid ichi ei dalu os digwydd hawliad am gyfnewid ffenestr flaen. Yn aml bydd yswirwyr yn gadael ichi ddewis faint i’w dalu tuag at hawliadau, yn gyfnewid am bremiwm is. Os dewiswch dâl dros ben uwch bydd yn rhaid ichi dalu mwy am bob hawliad

Rhagor o wybodaeth

Mae’r tablau uchod yn dangos beth y dylech gadw llygad arno, ond os ydych am wybod am y lefel gywir o sicrwydd, neu gael y ddêl orau, dilynwch y dolenni isod:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?