Yswiriant car wrth yrru dramor

Os ydych yn mynd â’ch car eich hunan dramor neu’n hurio car ar ôl cyrraedd, yn gyfreithiol mae’n rhaid bod gennych yswiriant. Byddwch yn ofalus – mae’n rhwydd gwario gormod ar sicrwydd hurio car diangen a gall y tâl dros ben fod yn uchel iawn.

Os ydych yn mynd â’ch car eich hunan dramor

Os ydych chi’n preswylio yn yr UE, byddai’ch yswiriant cerbyd arferol yn rhoi’r gofyniad cyfreithiol lleiaf i chi ym mhob gwlad yn awtomatig.

Ond nawr bod y DU wedi gadael yr UE, ers 1 Ionawr 2021 mae angen dogfennaeth ychwanegol arnoch i yrru dramor. I yrru yn yr UE a’r AEE (Ardal Economaidd Ewropeaidd) mae arnoch angen:

  • eich trwydded yrru a dogfennau cofrestru’ch cerbyd (V5C) os ydych yn mynd â’ch car eich hun.
  • Trwydded Yrru Ryngwladol (IDP) i yrru mewn rhai o wledydd yr UE a’r AEE - gellir prynu hon gan Swyddfa’r Post am £5.50.
  • prawf o yswiriant, fel ‘cerdyn gwyrdd’.

Mae ‘cerdyn gwyrdd’ yn dystysgrif sy’n profi bod gennych yswiriant yswiriant modur wrth yrru dramor. Dylech wneud cais am un os ydych yn bwriadu gyrru yn yr UE a’r AEE, gan gynnwys yng Ngweriniaeth Iwerddon.

I gael cerdyn gwyrdd, gofynnwch i’ch darparwr yswiriant - a gwiriwch fod y polisi’n eich gwarchod i yrru yn y gwledydd rydych yn mynd iddynt. Ond cynlluniwch ymlaen llaw, oherwydd gall gymryd sawl wythnos i ddod trwodd. Efallai y bydd taliad bach hefyd.

I ddysgu rhagor am yrru dramor ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sy’n gysylltiedig â Brexit, gweler gwefan GOV.UK. Am restr o wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, ewch i wefan GOV.UKopens in new window.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Mae’r uchod yn dal i fod yn berthnasol - ers mis Ionawr 2021, mae angen i yrwyr yng Ngogledd Iwerddon bellach gario cerdyn gwyrdd yswiriant wrth yrru dros y ffin i Weriniaeth Iwerddon (yn ogystal â gweddill yr UE). Mae hyn oni bai bod cytundeb i’r gwrthwyneb.

Os ydych yn hurio car dramor

1. Gwiriwch beth a gynhwysir wrth hurio’r car

Ers mis Ionawr 2021, efallai y bydd angen Trwydded Yrru Ryngwladol (IDP) arnoch - yn ogystal â’ch trwydded yrru yn y DU - i yrru yn Ewrop. Mae’r drwydded sydd ei hangen arnoch yn dibynnu ar ba wlad rydych yn ymweld â hi a pha mor hir rydych yn aros.

Ond does dim angen cerdyn gwyrdd arnoch os ydych yn llogi car yn yr UE.

2. Gwiriwch beth sydd wedi’i gynnwys yn y llogi ceir

Yn dibynnu ar y wlad rydych chi’n teithio iddi, efallai y bydd rheidrwydd cyfreithiol arnoch i gael tri math o yswiriant sylfaenol ac maen nhw fel arfer yn cael eu cynnwys yn eich costau llogi car a’ch contract:

  • Gorchudd ar gyfer dwyn y cerbyd - a elwir yn ‘amddiffyniad dwyn’ neu ‘gorchudd dwyn cerbyd’
  • orchudd am ddifrod i’r cerbyd - a elwir hefyd yn ‘hepgor difrod gwrthdrawiad’, ‘hepgor hepgoriad gormodol’ neu ‘gorchudd difrod cerbyd’
  • Gorchudd am anaf neu ddifrod i eiddo a ddioddefwyd gan drydydd parti - a elwir hefyd yn ‘yswiriant trydydd parti’ neu ‘atebolrwydd atodol’

3. Mynd i’r afael â rhag-awdurdodi cerdyn credyd

Pan lofnodwch gytundeb hurio car, fel arfer mae’n cynnwys awdurdodiad i’r cwmni hurio godi tâl ar eich cerdyn credyd ar gyfer eitemau ychwanegol. Dyma pam bod rhaid ichi ddangos eich cerdyn credyd wrth y ddesg wrth gasglu’ch car fel arfer.

Gall y cwmni hurio gymryd taliad o’ch cerdyn heb ddweud wrthych na chael eich caniatâd. Yn ddamcaniaethol, gallai cwmni hurio godi tâl arnoch am y sicrwydd ‘tâl dros ben’ llawn ar gyfer difrod bychan i’r car hyd yn oed.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r car yn drwyadl gan gofnodi pob crafiad a marc. Pan ewch â’r car yn ôl gwnewch yn siŵr bod y cwmni hurio’n llofnodi a chofnodi pob marc fel bod y ddau ohonoch yn cytuno ar gyflwr y car wrth ei ddychwelyd.

4. Darllenwch y print mân.

Darllenwch yr holl delerau ac amodau ar-lein cyn ichi brynu (er mai dim ond wrth y ddesg y bydd y dogfennau i gyd ar gael ar brydiau) wrth ichi fynd i gasglu’r car.

  • Gwiriwch fod gennych sicrwydd ar gyfer milltiroedd dyddiol diderfyn os ydych yn teithio am bellter hir (er enghraifft yn Awstralia).
  • Gwiriwch eich cyfriflen cerdyn credyd ar ddiwedd eich teithio i sicrhau nad oes taliadau twyllodrus. Os oes unrhyw daliadau rydych am eu herio rhowch wybod amdanynt i’r cwmni hurio a darparwr eich cerdyn credyd ill dau a fydd yn helpu i ddatrys hyn ichi.

Cadwch lygad ar y tâl dros ben ar eich yswiriant hurio car

Mae’r mwyafrif o gwmnïau’n codi tâl dros ben uchel iawn (rhwng £500 a £1,500). O bosibl gallent godi symiau mawr iawn arnoch ar gyfer crafiadau bach hyd yn oed.

Prynwch yswiriant tâl dros ben fel na fyddwch yn talu tâl dros ben

Fe allech chi eich diogelu’ch hunan trwy brynu yswiriant ad-dalu tâl dros ben o hyd, sy’n eich galluogi i hawlio’ch tâl dros ben yn ôl (os codwyd y tâl). Mae’r sicrwydd hwn yn cynnwys pethau nas cynhwysir fel arfer mewn unrhyw yswiriant atodol, er enghraifft difrod i’r teiars neu allweddau coll. Ond ni allwch ei gael ar gyfer cerbydau rhwysgfawr na faniau gwersylla.

Mae dau fath o sicrwydd:

  • Polisi dyddiol – yn dechrau ar oddeutu £3
  • Polisi blynyddol – oddeutu £39 (yn aml yn werth da am bythefnos neu fwy)

Peidiwch â phrynu ‘yswiriant atodol’ gan y cwmni hurio ceir

Bydd eich cwmni hurio ceir yn ceisio gwerthu yswiriant atodol ichi – a elwir yn ‘hawlildiad difrod gwrthdrawiad mawr’, ‘sicrwydd tynadwy’ neu ‘sicrwydd di-hawlildiad’ – sy’n lleihau eich tâl dros ben i sero.

Mae’r yswiriant atodol hwn yn ddrud iawn (oddeutu £10 y dydd). Mae’n tueddu i beidio â chynnwys lladrad, fandaliaeth, teiars wedi’u niweidio, allweddau coll a defnydd o danwydd anghywir. Gall fod yn werth gwael am arian ac nid yw’n werth ei dalu.

Gall fod yn werth gwael am arian ond bydd yn osgoi unrhyw ddadleuon pan ddychwelwch y cerbyd gan y dylai unrhyw ddifrod gael ei warchod fel mater o drefn gan eu polisi eu hunain.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?