Yswiriant car wrth yrru dramor

Os ydych yn mynd â’ch car eich hunan dramor neu’n hurio car ar ôl cyrraedd, mae’n rhaid ichi gael yswiriant. Byddwch yn ofalus – mae’n rhwydd gwario gormod ar sicrwydd hurio car diangen a gall y tâl dros ben fod yn uchel iawn.

Os ydych yn mynd â’ch car eich hunan dramor

Y tu mewn i’r UE, bydd eich yswiriant arferol yn rhoi’r gofyniad cyfreithiol lleiaf ym mhob gwlad ichi fel mater o drefn.

Siaradwch â’ch cwmni yswiriant am ymestyn eich sicrwydd.

Hefyd efallai y byddwch am gael sicrwydd torri i lawr ar wahân.

Ystyriwch gael Cerdyn Gwyrdd – y dystiolaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol bod yswiriant gennych.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon gwiriwch bob tro bod eich yswiriant yn rhoi sicrwydd ichi yrru yng Ngweriniaeth Iwerddon. Mae rhai yswirwyr yn ystyried bod Gweriniaeth Iwerddon yn wlad dramor ac nid ydynt yn cynnig sicrwydd fel safon.

Os ydych yn hurio car dramor

1. Gwiriwch beth a gynhwysir wrth hurio’r car

Yn dibynnu ar y wlad rydych yn teithio iddi, efallai y bydd y gyfraith yn mynnu bod tri math o yswiriant sylfaenol gennych ac fel arfer fe’u cynhwysir yng nghostau a chontract hurio’r car.

  • Sicrwydd ar gyfer difrod i’r cerbyd – a elwir hefyd yn ‘hawlildiad difrod trwy wrthdrawiad’, ‘hawlildiad tâl dros ben am ddifrod’ neu ‘sicrwydd difrod i gerbyd’
  • Sicrwydd ar gyfer lladrad y cerbyd – a elwir hefyd yn ‘ddiogeliad lladrad’ neu ‘ sicrwydd lladrad cerbyd’
  • Sicrwydd ar gyfer anaf neu ddifrod i eiddo a ddioddefir gan drydydd parti – a elwir hefyd yn ‘sicrwydd trydydd parti’ neu ‘atebolrwydd atodol’

2. Mynd i’r afael â rhag-awdurdodi cerdyn credyd

Pan lofnodwch gytundeb hurio car, fel arfer mae’n cynnwys awdurdodiad i’r cwmni hurio godi tâl ar eich cerdyn credyd ar gyfer eitemau ychwanegol. Dyma pam bod rhaid ichi ddangos eich cerdyn credyd wrth y ddesg wrth gasglu’ch car fel arfer.

Gall y cwmni hurio gymryd taliad o’ch cerdyn heb ddweud wrthych na chael eich caniatâd. Yn ddamcaniaethol, gallai cwmni hurio godi tâl arnoch am y sicrwydd ‘tâl dros ben’ llawn ar gyfer difrod bychan i’r car hyd yn oed.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r car yn drwyadl gan gofnodi pob crafiad a marc. Pan ewch â’r car yn ôl gwnewch yn siŵr bod y cwmni hurio’n llofnodi a chofnodi pob marc fel bod y ddau ohonoch yn cytuno ar gyflwr y car wrth ei ddychwelyd.

3. Darllenwch y print mân.

Darllenwch yr holl delerau ac amodau ar-lein cyn ichi brynu (er mai dim ond wrth y ddesg y bydd y dogfennau i gyd ar gael ar brydiau) wrth ichi fynd i gasglu’r car.

  • Gwiriwch fod gennych sicrwydd ar gyfer milltiroedd dyddiol diderfyn os ydych yn teithio am bellter hir (er enghraifft yn Awstralia).
  • Gwiriwch eich cyfriflen cerdyn credyd ar ddiwedd eich teithio i sicrhau nad oes taliadau twyllodrus. Os oes unrhyw daliadau rydych am eu herio rhowch wybod amdanynt i’r cwmni hurio a darparwr eich cerdyn credyd ill dau a fydd yn helpu i ddatrys hyn ichi.

Cadwch lygad ar y tâl dros ben ar eich yswiriant hurio car

Mae’r mwyafrif o gwmnïau’n codi tâl dros ben uchel iawn (rhwng £500 a £1,500). O bosibl gallent godi symiau mawr iawn arnoch ar gyfer crafiadau bach hyd yn oed.

Prynwch yswiriant tâl dros ben fel na fyddwch yn talu tâl dros ben

Fe allech chi eich diogelu’ch hunan trwy brynu yswiriant ad-dalu tâl dros ben o hyd, sy’n eich galluogi i hawlio’ch tâl dros ben yn ôl (os codwyd y tâl). Mae’r sicrwydd hwn yn cynnwys pethau nas cynhwysir fel arfer mewn unrhyw yswiriant atodol, er enghraifft difrod i’r teiars neu allweddau coll. Ond ni allwch ei gael ar gyfer cerbydau rhwysgfawr na faniau gwersylla.

Mae dau fath o sicrwydd:

  • Polisi dyddiol – yn dechrau ar oddeutu £3
  • Polisi blynyddol – oddeutu £39 (yn aml yn werth da am bythefnos neu fwy)

Peidiwch â phrynu ‘yswiriant atodol’ gan y cwmni hurio ceir

Bydd eich cwmni hurio ceir yn ceisio gwerthu yswiriant atodol ichi – a elwir yn ‘hawlildiad difrod gwrthdrawiad mawr’, ‘sicrwydd tynadwy’ neu ‘sicrwydd di-hawlildiad’ – sy’n lleihau eich tâl dros ben i sero.

Mae’r yswiriant atodol hwn yn ddrud iawn (oddeutu £10 y dydd). Mae’n tueddu i beidio â chynnwys lladrad, fandaliaeth, teiars wedi’u niweidio, allweddau coll a defnydd o danwydd anghywir. Gall fod yn werth gwael am arian ac nid yw’n werth ei dalu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?