Yswiriant cartref – sut i gael y fargen orau

Mae prisiau yswiriant cartref yn amrywio’n sylweddol, felly mae cymryd amser i chwilio am y polisi yswiriant cartref gorau yn sicr o dalu ar ei ganfed i chi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymharu yswiriant adeiladau a chynnwys ar draws y farchnad cyn penderfynu’n derfynol. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall yr hyn fydd angen i chi ei ystyried wrth chwilio am yswiriant cartref.

Cymharu polisïau yswiriant cartref

Chwilio am y fargen orau

Yn awr mae hi’n haws dod o hyd i’r fargen orau drwy rannu’ch gwybodaeth fancio. Dysgwch ragor am hyn yma.

Pan fyddwch yn chwilio am y pris gorau ar gyfer yswiriant tŷ mae’n rhaid i chi gofio bod y lefel a math o yswiriant mor bwysig â’r pris. Mae angen i chi gymharu lefelau yswiriant a’r eithriadau (pethau nad ydych wedi eu hyswirio amdanynt). Mae hyn yn sicrhau eich bod yn cael yr holl elfennau sydd eu hangen arnoch ac yn osgoi talu mwy am bethau ychwanegol diangen.

Peidiwch â chymryd pethau’n ganiataol. Fe allech feddwl bod rhai nodweddion yswiriant yn safonol (i’w cynnwys yn awtomatig) ond gyda rhai cwmnïau byddant yn ddewisiadau ychwanegol. Er enghraifft:

 • Yswiriant cynhwysfawr ar gyfer difrod damweiniol – mae llai nag un o bob pump o bolisïau yswiriant tŷ yn eich yswirio yn awtomatig am ddifrod yr ydych yn ei achosi eich hun drwy ddamwain.
 • Yswiriant argyfwng cartref – mae llai nag un o bob pump o bolisïau yswiriant tŷ yn rhoi cymorth yn awtomatig ar gyfer argyfyngau cartref, a dros hanner ohonynt ddim yn cynnig y dewis yma o gwbl.
 • Yswiriant meddiannau personol – nid yw pethau a gymerir allan o’r cartref yn cael eu hyswirio fel arfer fel rhan o’r polisi cynnwys cartref safonol.

Gwiriwch y taliadau dros ben. Dyma faint o gyfanswm yr hawliad y mae’n rhaid i chi ei dalu eich hun. Mae gan bedwar o bob deg polisi isafswm o dâl dros ben o £100 neu fwy – gallwch ofyn a fyddai ei godi’n lleihau eich premiymau.

Yn ansicr pa lefel o yswiriant polisi sydd ei angen arnoch?

Ble allwch chi brynu yswiriant cartref?

 • Safleoedd cymharu - Mae tua wyth o bob deg yn defnyddio’r rhain i chwilio drwy’r farchnad am y pris yswiriant cartref rhataf. Mae’n bwysig defnyddio mwy nag un safle cymharu gan nad yw pob yswiriwr ar bob safle cymharu. Am ragor o wybodaeth am brynu yswiriant gan ddefnyddio safleoedd cymharu, gwiriwch ein canllaw defnyddiol yma.
 • Cwmnïau yswiriant eraill - Nid yw rhai cwmnïau yswiriant mawr ar unrhyw safleoedd cymharu gan gynnwys Direct Line, Aviva a Zurich. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y fargen orau, gwiriwch yn uniongyrchol gyda’r cwmnïau hyn yn ogystal â defnyddio safleoedd cymharu.
 • Broceriaid yswiriant - Gall brocer ddod o hyd i’r polisi gorau i chi o bosib am bris ardderchog ac os ydych angen dod o hyd i yswiriant cartref anghyffredin – ar gyfer adeilad rhestredig (er enghraifft, os yw’ch cartref yn adeilad rhestredig, wedi ei adeiladu’n wahanol i’r arfer) neu eich bod mewn ardal sy’n dueddol o gael llifogydd, gall broceriaid chwilio am y fargen orau i chi. Gallant ddod o hyd i bolisi sy’n cwrdd â’ch anghenion a hyd yn oed gweithredu ar eich rhan os hoffech chi wneud hawliad.
 • Eich darparwr morgais - Pan fyddwch yn cymryd morgais byddwch yn aml iawn yn cael cynnig yswiriant adeiladau a chynnwys yr un pryd. Peidiwch â derbyn yn syth – chwiliwch am y fargen orau.
 • Banciau, darparwyr cardiau, archfarchnadoedd ac adwerthwyr.
 • Nid oes angen iddo fod yn gwmni yswiriant – mae nifer o gwmnïau eraill yn cynnig yswiriant cartref. Bydd nifer ohonynt i’w gweld ar safleoedd cymharu.

Sut i leihau cost yswiriant cartref

 • Gwella diogelwch. Gallech gael gostyngiad am ymuno â’ch cynllun Gwarchod cymdogaeth lleol a gosod golau diogelwch. Bydd rhai yswirwyr ond yn eich yswirio os oes gennych gloeon sydd wedi eu cymeradwyo gan y BSI ar bob drws a ffenestr allanol.
 • Gosodwch larymau Mae larymau mwg a lladron yn bwysig. Sicrhewch eu bod yn fodelau cymeradwy – gall larwm NACOS (National Approvals Council for Security Systems) roi gostyngiad hyd at 7.5% oddi ar eich premiwm (er bydd yr hyn a arbedwch yn annhebygol o dalu am gost y larwm).
 • Cynyddwch y tâl dros ben ar eich polisi – Os ydych chi’n hapus i dalu ychydig mwy o gost yr hawliad eich hun, yna gellir lleihau’ch premiymau.
 • Cynyddwch eich gostyngiad heb wneud hawliad Os na fyddwch yn gwneud hawliad am rai blynyddoedd fe allwch chi gael gostyngiad, ond nid yw pob cwmni yn cynnig hyn, felly gwiriwch cyn prynu.
 • Prynu yswiriant adeiladau a chynnwys gyda’i gilydd. Gallech gael gostyngiad os cewch y ddau gan yr un cwmni. Hefyd, os bydd tân, neu rywbeth arall sy’n effeithio ar yr adeilad a’ch meddiannau, gall fod yn llai o drafferth cael y cyfan wedi ei reoli gan un yswiriwr.
 • Talwch yn flynyddol Gall premiymau misol gostio mwy – fel arfer mae 6% ychwanegol i’w dalu. Er bydd rhai yswirwyr yn caniatáu rhandaliadau am ddim cost ychwanegol, mae’n werth chwilio am y fargen orau.
 • Manteisiwch ar gynigion. Mae rhai yswirwyr yn rhoi yswiriant o’u gallu i guro unrhyw bris (neu adnewyddiad eich polisi presennol) hyd at 10%, ar sail cymhariaeth tebyg am debyg.

Yn anffodus, mae rhai pethau na allwch eu newid – mae eich cod post yn un o’r rhain. Os ydych yn byw mewn ardal gyda lefel uchel o hawliadau (dan risg o ladrad, llifogydd, neu ymsuddiant) bydd gennych bremiymau uwch. Cofiwch os nad ydych yn cymryd gofal rhesymol i ateb yn onest a chywir wrth brynu polisi, bydd unrhyw hawliad y byddwch yn ei wneud yn annilys.

Canslo eich yswiriant cartref

Gallwch ganslo eich yswiriant cartref unrhyw adeg o fewn y 14 diwrnod cyntaf – dyma’r cyfnod o fyfyrio y mae’n rhaid i bob cwmni yswiriant ei roi, yn unol â rheolau’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Ond gall fod ffi cosb. Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli hyn pan maent yn prynu, ond mae nifer o yswirwyr yn codi ffi am ganslo o fewn 14 diwrnod – ond dylai’r ffi hwn adlewyrchu cost y gwasanaeth yr ydych wedi ei gael. Maent hefyd yn tynnu’r nifer o ddyddiau o yswiriant yr ydych wedi ei gael cyn rhoi ad-daliad i chi.

Os ydych yn canslo wedi’r 14 diwrnod o fyfyrio mae’n bosib na chewch chi’r cyfanswm llawn o arian yn ôl am ddyddiau’r yswiriant nad ydych wedi eu defnyddio eto.

Mae telerau ac amodau canslo yn amrywio o un polisi i’r llall – darllenwch amodau a thelerau eich polisi ac unrhyw eithriadau cyn i chi brynu. Mae’n beth doeth hefyd gofyn a oes unrhyw ffioedd neu gostau am wneud addasiadau i’ch cartref yn ystod y cyfnod polisi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?