Yswiriant cynnwys – dewis y polisi a'r yswiriant cywir

Prynu yswiriant cynnwys? Rhaid i chi sicrhau bod gennych yr union swm cywir o yswiriant – gormod a byddwch yn talu mwy nag sydd raid, dim digon ac efallai na fyddai’r cwmni yswiriant yn talu os bydd angen hawlio.

Mathau o bolisïau yswiriant cynnwys

Mae tri prif fath o bolisi ar gael ar y farchnad:

 • ‘Cyfradd ystafelloedd gwely’ – Mae’r yswiriwr yn cyfrifo cyfanswm yr yswiriant cynnwys (neu ‘swm a yswirir’) yn seiliedig ar y nifer o ystafelloedd gwely sydd gennych. Mantais y polisi hwn yw nad oes angen i chi weithio allan faint o yswiriant sydd ei angen arnoch. Mae’r rhan fwyaf o bolisïau sydd yn gyfradd ystafelloedd gwely yn darparu rhwng £40,000 a £50,000 o yswiriant yn safonol. Mae hyn fel arfer yn ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o dai, ond gwnewch yn siŵr ei fod yn ddigon i dalu am eich eiddo.
 • ‘Swm a yswirir’ – mae’n rhaid i chi gyfrif faint o yswiriant cynnwys sydd ei angen arnoch.
 • ‘Swm a yswirir anghyfyngedig’ – Yswirir eich cynnwys i gyd heb gyfyngiad felly nid oes angen i chi boeni am fod heb yswiriant digonol.

Gallwch chi ddewis pa fath o bolisi fyddai orau gennych. Er hyn, rhaid i chi fod yn ymwybodol os byddwch yn defnyddio gwefan gymharu yna ni fyddwch yn cael dewis – bydd y safle yn gofyn i chi faint o yswiriant cynnwys sydd ei angen arnoch a bydd yn dewis polisi sy’n cynnig hynny.

Beth yw’r lefel briodol o yswiriant?

Cofiwch

Mae yswiriant cynnwys yn yswirio popeth y byddech yn ei gymryd gyda chi petaech yn symud tŷ.

Os nad oes gennych chi bolisi ‘cyfradd ystafelloedd gwely’ neu ‘swm a yswirir anghyfyngedig’ bydd angen i chi gyfrif faint o yswiriant fydd ei angen arnoch. Gallwch wneud hyn mewn dwy ffordd:

 1. Defnyddio un o’r nifer o gyfrifianellau cynnwys ar lein fel y gallwch gyfrif gwerth ail brynu popeth sydd angen ei yswirio.

  Dod o hyd i gyfrifiannell cynnwys ar wefan Hiscox
 2. Rhestrwch bopeth sydd yn perthyn i chi a chyfrif faint fyddai’n costio i ail brynu popeth yn ôl prisiau heddiw.

Nodwch fod dillad a llieiniau tŷ – fel dillad gwely a thyweli – yn lleihau mewn gwerth oherwydd traul ac felly dylid lleihau’r ffigwr ar eu cyfer.

Yswirio ‘pethau gwerthfawr’

Mae angen i chi edrych ar ddiffiniad eich yswiriwr o bethau gwerthfawr gan y gall amrywio. Yna rhaid i chi edrych beth yw’r ‘terfyn eitem unigol’ sef y swm uchaf y bydd yr yswiriwr yn cytuno i’w dalu mewn hawliad. Tua £1,500 yw hyn yn y rhan fwyaf o bolisïau cynnwys (er gall fod mor uchel â £15,000 i rai yswirwyr). Felly os oes gennych fodrwy dyweddïo, neu eitem sydd werth mwy na’r terfyn eitem sengl, mae angen i chi ddweud hyn wrth yr yswiriwr (ac mae’n debyg y byddwch yn talu ychydig yn fwy i’w yswirio).

 • Dywedwch wrth eich yswiriwr pa eitemau drud sydd gennych
 • Dangoswch dystiolaeth o bryniant (a gwerth) os ydynt yn gofyn i chi am hynny
 • Gwnewch yn siŵr eu bod wedi eu rhestru’n gywir ar eich dogfen bolisi

Yn gyffredinol, nid yw’r terfyn eitem unigol yn berthnasol i weddill y cynnwys.

###
Yswirio ffonau symudol, gliniaduron, iPads a theclynnau symudol eraill

Gyda rhai polisïau cynnwys byddwch wedi eich yswirio ar gyfer y pethau y byddwch yn eu cludo allan o’r cartref megis eich ffôn neu liniadur – ond gwnewch yn siŵr bod y lefel gywir o yswiriant gennych.

Gall eich yswiriant safonol gynnwys y gost o adnewyddu ffôn symudol neu liniadur, ond bydd angen i chi weld a yw’r polisi yn yswirio pethau fel lawrlwytho caneuon i’ch ffôn neu ffeiliau a gadwyd ar eich cyfrifiadur. Mae rhai polisïau yn cynnwys yswiriant am wybodaeth ddigidol felly mae’n werth gwirio.

Ni fydd y rhan fwyaf o bolisïau yn eich yswirio os bydd yr eitemau hyn yn torri. Ac ni fydd polisi cynnwys safonol fel rheol yn yswirio unrhyw arian y collwch os bydd rhywun yn dwyn eich ffôn symudol ac yn creu bil drudfawr.

Bydd rhai yswirwyr yn cynnig dewis ‘pob risg’ i chi, gyda phremiwm ychwanegol fel arfer, fydd yn cynnig yswiriant mwy eang – er enghraifft – difrod damweiniol i’ch pethau.

Peidiwch â chael eich temtio i beidio cael yswiriant digonol

Ceisiwch ddigon o yswiriant i adnewyddu eich meddiannau i gyd. Os na, fe allech gael tipyn o sioc gan y gallai’r yswiriwr leihau’r taliad a wneir i chi, hyd yn oed am ddim ond un neu ddau o eitemau.

Enghraifft

 • Dyweder bod eich meddiannau werth £40,000, ond eich bod yn eu hyswirio am £20,000 yn unig
 • Ceir byrgleriaeth yn eich tŷ ac rydych yn colli eich teledu, system sain, a dau liniadur sydd werth cyfanswm o £5,000
 • Rydych wedyn yn gwneud hawliad
 • Gan fod cyfanswm eich yswiriant cynnwys ond hanner beth ddylai fod, gall eich yswiriwr haneru taliad yr hawliad sy’n golygu mai ond £2,500 gewch chi am y nwyddau hynny

Mathau o yswiriant

Mae dau fath o yswiriant ar gael, ac mae’r ddau yn cael effaith ar bris eich premiwm. Cadwch lygad am:

 • Newydd am hen – Cewch eich talu beth gostiodd i gael nwyddau newydd yn lle’r hen rai (ar wahân i ddillad sydd â lleihad mewn pris oherwydd traul). Mae’r rhan fwyaf o bolisïau yn cynnig hyn.
 • Yswiriant indemniad – Dim ond gwerth cyfredol eich meddiannau a gewch, felly os oes angen soffa newydd arnoch ar gost o £2,000, mae’n debyg mai dim ond gwerth yr hen un a gewch, a allai fod yn ddim ond £200. Er y bydd eich premiwm yn rhatach, nid yw’n gost effeithiol.

Dewisiadau ychwanegol – Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Yswiriant meddiannau personol – sy’n yswirio pethau fel waledi, gemwaith a gliniaduron yr ydych yn eu cludo allan o’ch cartref
 • Yswiriant cyfreithiol i dalu costau llys
 • Difrod damweiniol ar gyfer pethau fel arllwys paent ar eich carped
 • Yswiriant argyfwng cartref ar gyfer plymio, gwresogi ac argyfyngau eraill

Os ydych yn gweithio o’ch cartref gwiriwch a yw yswiriant am offer busnes yn cael ei gynnwys yn safonol neu fel dewis ychwanegol. Os yw’ch gwaith ‘cartref’ yn fwy sylweddol na gwaith gweinyddol – er enghraifft mae gennych bobl yn dod i ymweld â’ch cartref – mae’n debyg y bydd angen yswiriant mwy sylweddol arnoch, a gewch gan bolisi ‘gweithiwr cartref’. Siaradwch gyda’ch yswiriwr a thrafod y math o waith yr ydych yn ei wneud.

Pethau i’w gwirio wrth gymharu polisïau

Bydd gwahanol yswirwyr yn darparu gwahanol lefelau o ddiogelwch yn eu polisïau. Felly cadwch olwg allan am y gwahaniaethau hyn a sicrhau eich bod yn cael yr yswiriant sydd ei angen arnoch.

Rydym wedi creu rhestr o bethau i’w hystyried pan fyddwch yn prynu yswiriant cynnwys.

Mae Defaqto yn rhoi sêr o 1–5 i raddio lefelau yswiriant gwahanol bolisïau gan ddarparwyr gwahanol.

Edrychwch sut mae un polisi yn cymharu yn erbyn rhai eraill a sylwch ar ei Radd Seren Defaqtoopens in new window

Cadw eich polisi cynnwys yn gyfredol

Mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn hysbysu eich cwmni yswiriant ynglŷn â newidiadau yn eich amgylchiadau. Felly os, er enghraifft, ydych wedi bod yn gwario ar gelfi gwerthfawr, offer trydanol neu emwaith sydd yn werth mwy na’r terfyn eitem sengl ar eich polisi, dylech adael iddynt wybod.

Felly hefyd os ydych wedi prynu nifer o bethau sylweddol sy’n golygu bod angen i chi gynyddu’r swm a yswirir. Er enghraifft, os bu i chi adnewyddu llawer o’r dodrefn yn eich cartref yna efallai y bydd angen i chi gynyddu’r swm a yswirir.

Nid yw nifer o bolisïau safonol yn yswirio pobl sydd â lletywr yn eu cartref, felly os cymerwch letywr bydd angen i chi adael i’r yswiriwr wybod – gall osgoi datgan yr wybodaeth ddirymu eich polisi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?