Yswiriant cynnwys – sut ddylai polisi da edrych?

Ydych chi’n cael trafferth adnabod pa nodweddion i’w hamlygu mewn polisi yswiriant cynnwys cartref? Gwiriwch y rhestrau nodweddion ‘rhaid eu cael’, ‘dylid eu cael’ a ‘gellir eu cael’ i roi cymorth i chi brynu’r polisi cywir.

Nodweddion mae’n ‘rhaid eu cael’

Nodweddion ‘rhaid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Swm a yswiriwyd indecs gyswllt (diogelwch swm a yswirir) – mae’r gost o adnewyddu’ch cynnwys ar sail ‘hen am newydd’ yn cynyddu bob blwyddyn gyda chwyddiant. Mae diogelu eich swm a yswirir yn golygu na fyddwch mewn sefyllfa o fod heb yswiriant digonol. Mynegrifo neu swm sefydlog uchel a yswirir o £50,000 neu fwy
Fel arfer mae terfyn ar faint y bydd cwmni yswiriant yn ei dalu am ‘eitemau risg uchel’. Fel arfer mae’r eitemau hyn yn bethau fel gemwaith, gwaith celf, oriorau a gliniaduron.
Cyfanswm pethau gwerthfawr – bydd eitemau o werth sylweddol (megis gemwaith, oriorau aur neu arian, gwaith celf, camerâu, setiau teledu, cyfrifiaduron ayyb) yn cael eu hyswirio rhag colled neu ddifrod, os oes angen gwneud hawliad arnoch. £12,000 neu fwy
Os oes gennych unrhyw beth sydd werth mwy na hyn, bydd angen i chi ei yswirio ar wahân neu bydd peryg na fydd wedi ei yswirio.
Pethau gwerthfawr– terfyn eitem sengl – terfyn ar werth unrhyw eitem werthfawr (megis darn o emwaith neu beintiad er enghraifft). £2,500 neu fwy
Os oes gennych unrhyw beth sydd werth mwy na hyn, bydd angen i chi ei yswirio ar wahân neu ni fydd wedi ei yswirio.
Arian yn y cartref – bydd hyn yn rhoi yswiriant ar gyfer unrhyw arian parod yr ydych yn ei gadw yn eich cartref, rhag lladrad neu ddifrod. £500 neu fwy
Nid yw cardiau credyd wedi eu cynnwys – mae yswiriant ar gyfer y rhain ar wahân.
Cynnwys rhewgell – os yw eich oergell neu rewgell yn torri a’r bwyd yn cael ei ddifetha, mae hyn yn eich yswirio ar gyfer y gost o’i ail-lenwi. £300 neu fwy
Nid yw colled neu ddifrod a achosir gan weithred fwriadol gan eich darparwr trydan (neu eu gweithwyr) wedi ei yswirio.
Cynnwys yn yr awyr agored – yn diogelu rhag colled neu ddifrod i gynnwys a adewir y tu allan ond o fewn ffin eich cartref. Argymhellwn i chi gymryd yswiriant ar wahân ar gyfer eitemau fel dodrefn gardd neu gelfi. £500 neu fwy
Nid yw planhigion a llwyni wedi eu hyswirio
Lladrad o adeiladu allanol – yn cynnwys pethau a gedwir mewn garej neu adeilad allanol. £2,000 neu fwy
Yn aml ni fydd colled neu ddifrod os yw eich cartref wedi bod yn wag am gyfnod o amser wedi ei gynnwys.
Atebolrwydd personol – yn rhoi yswiriant am unrhyw symiau y gallech orfod eu talu’n gyfreithiol pe gwnaethpwyd hawliad yn eich erbyn am niwed damweiniol i rywun neu golled neu ddifrod i’w heiddo. £2 miliwn
Atebolrwydd tenant (os ydych yn denant) – os ydych yn denant mae hyn yn eich yswirio rhag unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol am golled neu ddifrod i gelfi sefydlog y landlord. £10,000 neu fwy

Nodweddion y ‘dylid eu cael’

Nodweddion y ‘dylid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Difrod damweiniol – yn eich yswirio yn erbyn cost damweiniau a all ddifrodi cynnwys eich cartref. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys yn safonol
Nid yw difrod gan anifeiliaid anwes yn cael ei gynnwys fel arfer.
Difrod dŵr – os yw dŵr wedi gollwng yn ddamweiniol yna bydd hyn yn yswirio cost y dŵr ar fesurydd a gollwyd gennych o ganlyniad. £1,000 neu fwy
Nid yw yswiriant yn cael ei gynnwys bob amser ac fe allech orfod talu premiwm ychwanegol er mwyn ei gynnwys.
Llety amgen – yn yswirio’r gost o aros yn rhywle arall (megis gwesty neu dŷ rhent) tra bydd eich tŷ chi yn cael ei drwsio os na fyddwch yn gallu byw yno yn dilyn difrod sylweddol megis tân neu lifogydd. £10,000 neu 20% o’r swm cynnwys a yswirir
Cynnydd achlysuron arbennig – yn ystod achlysuron arbennig fel y Nadolig neu briodas, rydych yn debygol o gael mwy o bethau na’r arfer yn eich cartref. Pan mae yswiriant achlysur arbennig mewn lle, bydd yr yswiriwr yn codi swm yswirir y cynnwys yn awtomatig. Diogelwch ar gyfer y Nadolig neu ddigwyddiadau crefyddol eraill o leiaf, gyda throthwyon arferol o £3,000 neu 10% o swm y cynnwys a yswirir.
Meddiannau personol – yn rhoi yswiriant ar gyfer eitemau personol tra maent y tu allan i’r cartref. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys yn safonol
Dylech wirio a yw’r polisi yn cyfyngu ar y nifer o ddyddiau mewn blwyddyn pan mae’r yswiriant ar gael.
Costau cyfreithiol – os bydd problemau cyfreithiol personol yn codi o bethau fel eiddo neu ddadleuon cyflogaeth, hawliadau niwed corfforol ayyb, mae hyn yn yswirio eich costau cyfreithiol. Y dewis o’i ychwanegu at eich polisi neu ei gynnwys yn safonol
Ni fydd y cwmni yswiriant yn talu unrhyw gostau cyfreithiol nad ydynt wedi eu cytuno ymlaen llaw.
Yswiriant atgyweirio – mae’r cwmni yswiriant yn rhoi yswiriant ar gyfer unrhyw waith atgyweirio i’ch cynnwys. Yswiriant ar bob gwaith
Ni fydd atgyweiriadau a wneir gan rywun a ddewiswch chi i wneud y gwaith wedi ei gynnwys.
Llinell gymorth argyfwng – yn darparu llinell gymorth 24 awr y gallwch ffonio mewn argyfwng. Llinell gymorth argyfwng 24 awr

Nodweddion y ‘gellid eu cael’

Nodweddion y ‘gellid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Planhigion yn yr ardd – yn yswirio rhag colled neu ddifrod a achosir gan y peryglon a restrir (megis tân, gweithredoedd maleisus neu ladrad) i blanhigion, llwyni a lawntiau. Sengl – £500 neu fwy
Ni fydd yn cynnwys colled neu ddifrod i goed, llwyni, planhigion neu lawntiau sy’n marw’n naturiol neu oherwydd nad ydych wedi edrych ar eu holau yn iawn.
Colled neu ladrad allweddi – petaech yn colli’ch allweddi neu eu bod yn cael eu dwyn yna bydd hyn yn yswirio’r gost o newid y cloeon. Yswiriant safonol
Dim ond os collwch eich holl allweddi, neu os bydd y lleidr yn gwybod ymhle rydych chi’n byw fydd rhai yswirwyr yn talu am hyn.
Offer busnes – yn rhoi yswiriant ar gyfer eich offer swyddfa a ddefnyddir mewn perthynas â’ch swydd, er enghraifft cyfrifiaduron, argraffwyr a dodrefn. Os ydych yn gweithio o adref, mae’n ddoeth dweud hynny wrth eich yswiriwr, er mwyn iddynt sicrhau bod y lefel briodol o ddiogelwch gennych chi. £3,000 neu fwy
Ni fyddai stoc busnes neu ddeunyddiau’n cael eu hyswirio fel arfer.

Pethau i gadw llygad arnynt

Pethau i gadw llygad arnynt Bydd polisi da’n rhoi
Tâl dros ben cynnwys – cyfanswm o arian sydd yn rhaid i chi dalu tuag at unrhyw hawliad. Tâl dros ben safonol yn llai na £100
Yn aml bydd cwmnïau yswiriant yn gadael i chi ddewis tâl dros ben uwch am bremiwm llai. Os dewiswch dâl dros ben uwch bydd yn rhaid i chi dalu mwy am bob hawliad.
Tâl dros ben difrod damweiniol – os oes gennych yswiriant difrod damweiniol mae hyn yn dâl dros ben ychwanegol y mae’n rhaid i chi ei dalu tuag at y mathau hyn o hawliadau. Dim tâl dros ben

Rhagor o wybodaeth

Mae’r tablau uchod yn dangos beth y dylech gadw llygad arno, ond os ydych am wybod a oes angen yswiriant teithio arnoch ai peidio, neu os ydych am amcangyfrif faint o yswiriant sydd ei angen arnoch, dilynwch un o’r dolenni isod:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?