Yswiriant diogelu – awgrymiadau a chwedlau

Pan ddaw hi’n fater o yswiriant diogelu mae’n anodd gwahanu’r ffeithiau oddi wrth ddychymyg. Dyna pam ein bod wedi penderfynu chwalu rhai o’r chwedlau mwyaf cyffredin a rhannu rhai o’r awgrymiadau gorau.

Os ydych yn dal yn ansicr pa gynnyrch yswiriant yw’r dewis cywir i chi, dylech ystyried siarad â chynghorydd ariannol.

Chwedlau

Nid yw cwmnïau yswiriant yn talu

Un o’r chwedlau mwyaf cyffredin am yswiriant diogelu yw mai yn anaml y mae’r polisïau yn talu. Chwedl yw hyn.

Dengys data gan Gymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI) yn 2018, bod 97.8% o’r holl hawliadau unigol wedi cael eu talu. Yn yr un flwyddyn talodd y diwydiant yswiriant £13m y dydd ar gyfartaledd ar hawliadau yswiriant bywyd, salwch difrifol a diogelu incwm.

Y rheswm mwyaf cyffredin pam bod hawliadau yswiriant yn cael eu gwrthod yw na fydd gwybodaeth yn cael ei datgelu gan y cwsmer. Er enghraifft, dweud nad ydych yn ysmygu, pan ydych yn ysmygu yn gymdeithasol, neu beidio â dweud wrth eich yswiriwr am gyflwr meddygol posibl gan eich bod yn dal i aros am ganlyniadau prawf gan eich meddyg.

Os nad ydych yn sicr a yw darn penodol o wybodaeth yn berthnasol, cofiwch ddweud wrth eich yswiriwr. Dyw hi ddim gwerth y risg o beidio â dweud.

Nid yw o bwys os na fyddwch chi’n dweud popeth wrth eich yswiriwr

Mae’n angenrheidiol dweud popeth perthnasol wrth eich yswiriwr.

Gall peidio â bod yn agored am rywbeth olygu eich bod yn talu ychydig yn llai bob mis, ond gall hefyd annilysu eich polisi. Felly os byddwch yn cymryd rhan mewn chwaraeon peryglus, neu os oes gennych hanes o broblemau iechyd, rhaid i chi rannu’r wybodaeth gyda’ch yswiriwr.

Ymhlith y rhesymau cyffredin pam nad yw pobl yn datgelu gwybodaeth berthnasol, mae:

  • Aros am ganlyniad prawf
  • Cywilydd trafod pwnc penodol o flaen partner
  • Eu bod yn/wedi bod yn ysmygwr cymdeithasol
  • Ansicr faint o alcohol y maen nhw’n yfed
  • Ateb dros eu partner nad oedd yn bresennol

Y rheol aur yw, os nad ydych yn siŵr am rywbeth, mae’n well dweud wrth eich yswiriwr bob amser.

Bydd y wladwriaeth yn gofalu amdanaf

Peidiwch â disgwyl i’r wladwriaeth roi incwm i chi os bydd pethau’n mynd o chwith.

Os na fyddwch yn medru gweithio oherwydd anaf neu salwch gallech fod yn gymwys am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Mae taliadau’n ddibynnol ar eich amgylchiadau a pha mor ddifrifol yw eich salwch neu’ch anabledd.

Dysgwch ragor am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Ni fedraf ei fforddio

Yn gyffredinol mae yswiriant diogelu yn rhatach nag y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl ac yn y mwyafrif o achosion, mae rhywfaint o yswiriant yn well na dim o gwbl.

Gall polisїau yswiriant bywyd, er enghraifft, gynnig yswiriant i chi am ychydig bunnoedd y mis neu fwy. Mae’n sicr yn werth chweil cymharu’r gost â’r buddion posibl, gan gynnwys tawelwch meddwl a sicrwydd ariannol i chi a’ch teulu.

Faint mae yswiriant diogelu yn ei gostio?

Fydd arnaf byth ei angen

Mae’n demtasiwn meddwl na fydd arnoch byth angen yswiriant, ond yn anffodus gall pethau fynd o chwith i bawb.

  • Bob blwyddyn mae yn agos i 1m o weithwyr yn y DU yn canfod yn annisgwyl nad ydynt yn medru gweithio oherwydd anaf neu salwch.
  • Dangosodd astudiaethau gan Cancer Research UK y bydd un o bob dau o’r bobl a aned ar ôl 1960 yn cael diagnosis o ganser yn ystod eu hoes.
  • Yn ôl Mind bydd un o bob pedwar o bobl yn y Deyrnas Unedig yn dioddef o broblem iechyd meddwl eleni.

Mae’r ffigyrau yma yn rhoi syniad i chi o ba mor bwysig yw sicrhau bod gennych chi a’ch teulu rwyd ddiogelwch ariannol yn ei lle petai rhywbeth yn digwydd i chi.

Defnyddiwch ein canllaw Cwestiynau Cyffredin, sy’n cynnwys y cwestiynau sylfaenol y dymunwch eu gofyn i gynghorydd efallai, neu’r cwestiynau y bydd y cynghorydd yn eu gofyn i chi.

Awgrymiadau

Cael y polisi yswiriant cywir

Mae llawer o wahanol fathau o gynhyrchion yswiriant y gallech eu hystyried, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Edrychwch pa fath all fod arnoch ei angen yn ein canllaw Sicrhau eich dyfodol ariannol.

Os ydych yn dal yn ansicr pa gynnyrch yw’r un cywir i chi, ystyriwch siarad â chynghorydd ariannol.

Darllenwch y print mân i gael gwybod beth yr ydych yn ei brynu

Ar ôl i chi gael gwybod pa fath o yswiriant sydd arnoch ei eisiau, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y polisi sy’n gweddu orau i’ch anghenion.

Peidiwch â dewis yr un rhataf sydd ar gael heb feddwl, gwnewch waith ymchwil a darganfod beth y bydd pob polisi yn ei gynnwys i chi. Er enghraifft, os nad oes gennych unrhyw ddibynyddion efallai na fydd arnoch angen polisi yswiriant bywyd, ond efallai y byddwch am gael un bach i dalu costau eich angladd.

Defnyddiwch ein chwalwr jargon ar yswiriant diogelwch i roi cymorth i chi wneud synnwyr o’r jargon a ddefnyddir yn aml.

Cadwch eich polisi yn gyfredol

Gall eich amgylchiadau newid o’r adeg pan wnaethoch gymryd eich polisi gyntaf.

Efallai y byddwch yn symud i dŷ mwy gyda morgais mwy, yn cael plentyn, neu, efallai y byddwch yn newid swydd ac yn cael pecyn buddion mwy hael. Mae’r rhain i gyd yn rhesymau i chi adolygu eich polisi yswiriant a phenderfynu a yw’n dal i gynnig yr yswiriant cywir ar gyfradd gystadleuol.

Mae’n werth cymharu eich taliadau misol hefyd â’r hyn sydd ar gael ar y farchnad i sicrhau eich bod yn talu cyfradd gystadleuol.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y byddwch yn cael y fargen orau ar wefan cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu prisiau yn ffordd wych i gael syniad o’r hyn sydd ar y farchnad, ond efallai na fyddant yn dangos yr ystod lawn o ddarparwyr a chynhyrchion. Mae rhai cwmnïau yswiriant yn dewis peidio ag ymddangos ar safleoedd cymharu ac mae rhai eraill yn ymddangos ar ychydig yn unig.

Mae’n werth nodi hefyd na fydd gwefannau cymharu bob amser yn cynnig y lefel o gyfarwyddyd neu wybodaeth y bydd arnoch ei angen cyn gwneud penderfyniad, felly paratowch eich hun gyda gwybodaeth am y cynhyrchion y mae gennych ddiddordeb ynddynt cyn dechrau cymharu.

Gallwch ddarllen rhagor yn ein canllaw Dod o hyd i’r bargeinion gorau gyda gwefannau cymharu prisiau.

Ble allaf i gael rhagor o wybodaeth am ddiogelu ariannol?

Mae’n syniad da bob amser sicrhau bod gennych dawelwch meddwl trwy ofalu bod gennych rwyd ddiogelwch rhag ofn i rywbeth fynd o’i le. Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybod rhagor am ddiogelu eich dyfodol ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?