Yswiriant diogelu incwm – dewis polisi

Os ydych yn rhy wael i weithio a bod gennych y polisi yswiriant diogelu incwm priodol, byddwch yn derbyn incwm nes bydd y polisi yn dod i ben. Mae dewis y polisi priodol yn golygu paru eich anghenion ac amgylchiadau personol i’r polisi gorau sydd ar gael. Efallai y bydd arnoch angen cael cyngor proffesiynol gan ymgynghorydd ariannol i’ch helpu i benderfynu.

Nodweddion polisi diogelu incwm

Gall polisïau diogelu incwm ymddangos i fod yn gymhleth, ond mae’n bwysig deall beth ydych chi’n cytuno iddo. Yn y canllaw hwn, rydym wedi amlygu’r prif rannau i chi chwilio amdanynt.

Lefel yswiriant

Mae yswiriant diogelu incwm yn cymryd lle rhan o’ch incwm os byddwch yn methu gweithio oherwydd salwch neu anaf. Gallwch ddewis o dair prif lefel o sicrwydd, sy’n talu yn seiliedig ar eich sefyllfa:

 • Eich gwaith eich hun: ni allwch wneud eich gwaith eich hun.
 • Gwaith addas: ni allwch wneud eich gwaith eich hun na gwaith tebyg sy’n addas i’ch cymwysterau a phrofiadau.
 • Unrhyw waith: rydych yn rhy wael i gyflawni unrhyw fath o waith.

Er enghraifft, petaech yn syrfëwr a bod arnoch angen archwilio gwahanol eiddo, byddai unrhyw gyflwr fyddai yn eich atal rhag cerdded yn gymwys am hawliad dan eich cynllun ‘eich gwaith eich hun’. Ond, dan gynllun ‘unrhyw waith’, ni fyddai’r yswiriwr yn talu, oherwydd y byddech yn dal i fedru gwneud rhai mathau o waith.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yswiriant ‘eich gwaith eich hun’ y mwyaf drud ac yswiriant ‘unrhyw waith’ y rhataf.

Mae’r rhan fwyaf o gwynion am yswiriant diogelu incwm yn ymwneud â dadl a yw defnyddiwr yn bodloni’r diffiniad yn y polisi. Mae diffiniad ‘gwaith eich hun’ – pan fydd polisi yn talu allan os na fyddwch yn medru gwneud eich gwaith eich hun – yn ei gwneud yn fwy tebygol y byddwch yn gallu gwneud hawliad llwyddiannus.

Hyd y taliadau

Dim ond hyd at uchafswm terfyn datganedig fydd eich polisi yn talu. Bydd yr uchafswm cyfnod amser hyd at ddyddiad dod i ben y polisi, fel arfer wedi ei osod i gyd-fynd â’ch dyddiad ymddeol, y dyddiad pan mae eich plant yn gorffen addysg llawn amser, neu hyd eich morgais. Mae yna hefyd bolisïau sy’n talu am gyfnod penodol fel pum mlynedd, a bydd y rhain yn llai drud.

Os, yn dilyn hawliad, y byddwch yn dychwelyd i’r gwaith ond yn fuan wedyn eich bod yn mynd yn wael gyda’r un salwch, bydd yr yswiriwr yn galw hyn yn barhad o’r hawliad cyntaf ac yn talu budd-dal yn syth.

Gallwch hawlio nifer o weithiau dan yr un polisi os ydych chi i ffwrdd o’r gwaith yn fynych oherwydd salwch.

Swm y taliadau

Gallwch ddewis polisi sy’n talu swm penodol i dalu am filiau a threuliau penodol, neu gallwch ddiogelu canran o’ch incwm. Os, pan fyddwch yn hawlio, eich bod yn dal i dderbyn incwm, er enghraifft trwy gynllun tâl salwch eich cyflogwr, bydd swm y budd-dal yn cael ei ostwng.

Mae budd-dal gosod mewn ysbyty yn daliad arian parod sydd ar gael dan rai polisïau ar gyfer pob noson y treuliwch yn yr ysbyty, fel arfer wedi’r saith niwrnod cyntaf.

Beth sydd angen i mi ei ystyried cyn prynu yswiriant diogelu incwm?

Ffactorau sy’n dylanwadu ar y gost

 • Swydd – po fwyaf mae’n cynnwys gwaith llaw neu’n arbenigol, yr uchaf yw’r gost
 • Oedran
 • Iechyd (eich iechyd cyfredol, eich pwysau, a’ch hanes meddygol teuluol)
 • P’un a ydych yn ysmygu neu wedi ysmygu yn flaenorol
 • Y diffiniad o anabledd – gwaith eich hun, gwaith addas neu unrhyw waith (gweler uchod)
 • Faint ydych chi eisiau ei ddiogelu
 • Am faint ydych chi eisiau i’r polisi barhau (y tymor)
 • Y cyfnod aros dros ben cyn eich bod yn cael eich tâl (cyfnod gohiriedig) (gweler Pryd fydd y polisi yn talu? isod)

Gallwch ddarllen mwy yn ein canllaw ar Sut a ble i brynu yswiriant diogelu incwm.

Pryd fydd y polisi yn talu?

Gelwir y cyfnod o amser y byddwch yn sâl cyn i’ch polisi dalu yn ‘gyfnod gohiriedig’ (a elwir hefyd yn dros ben neu gyfnod aros). Efallai y byddwch yn penderfynu, os na allwch weithio, na fyddech angen taliad nes:

 • Bydd eich tâl salwch statudol yn dod i ben (chwe mis)
 • Mae tâl salwch eich cyflogwr yn dod i ben (yn amrywio rhwng cwmnïau ac nid yw’n cael ei gynnig bob tro, ond gallai fod yn hyd at 12 mis)
 • Bydd eich cynilion yn dod i ben

Felly, os oes gennych werth chwe mis o dâl salwch a chwe mis arall o gynilion, fe allwch ohirio eich hawliad am flwyddyn. Hiraf yn y byd fydd eich cyfnod aros, rhataf yn y byd fydd eich premiwm. Mae’r cyfnodau aros mwyaf cyffredin yn 4, 13, 26 wythnos a blwyddyn.

Dewis rhwng premiymau gwarantedig (taliadau misol) a phremiymau adolygadwy

Mae rhai polisïau diogelu incwm yn rhoi’r dewis i chi o bremiwm sefydlog neu adolygadwy. Mae hyn yn golygu y byddwch yn talu’r un swm bob mis yn ystod y polisi. Er y gall hyn gostio ychydig mwy yn y tymor byr, mae llawer o bobl yn hoffi’r diogeledd o wybod beth fyddant yn ei dalu yn y dyfodol.

Fel arall gallech ystyried premiymau y gellir eu hadolygu o bryd i’w gilydd – lle ailystyrir cyfraddau bob pum mlynedd fel arfer. Mae’r gost gychwynnol yn tueddu i fod yn is, ond gall godi dros gyfnod o amser a dylanwadir arni gan:

 • Eich oedran
 • Datblygiadau meddygol

Gwasanaethau cefnogi hawliadau

Mae rhai polisïau yn darparu gwasanaethau cefnogi hawliadau i roi help a chymorth, fel llinellau cymorth a gwybodaeth am eich cyflwr meddygol. Os bydd hawliad, gallant eich helpu i wella’n gyflym a dychwelyd i’r gwaith cyn gynted â phosibl.

Cael cyngor

Mae’n ddefnyddiol i gael cyngor arbenigol. Gall cynghorwyr drafod manylion yr amrywiol bolisïau sydd ar gael a sicrhau’ch bod yn dewis yr un iawn.

Darllenwch fwy yn ein canllaw ar Sut a ble i brynu yswiriant diogelu incwm.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?