Yswiriant diogelu taliadau – dewis polisi

Gall yswiriant diogelu taliadau, a elwir yn PPI hefyd, eich helpu i ad-dalu benthyciad neu gredyd os bydd eich swydd yn cael ei dileu, neu os byddwch yn canfod na allwch weithio oherwydd salwch neu ddamwain. Bydd dod o hyd i’r polisi iawn yn rhoi sicrwydd i chi y byddwch yn gallu talu eich taliadau yn y cyfnod byr os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Efallai y byddwch yn penderfynu cael cyngor proffesiynol gan ymgynghorydd ariannol i’ch helpu i ddewis polisi.

Nodweddion polisi PPI

Gall polisïau yswiriant diogelu taliadau ymddangos i fod yn gymhleth, ond mae’n bwysig deall beth ydych chi’n cytuno iddo. Rydym wedi llunio rhestr o’r prif bwyntiau y bydd angen i chi eu hystyried.

Hyd y taliadau

Yr amser hiraf posibl y bydd polisi yswiriant diogelu taliadau yn talu allan yw nes bydd y polisi yn dod i ben. Byrraf yn y byd fydd y cyfnod hwn o amser rhataf yn y byd fydd y polisi. Bydd hefyd yn stopio talu os byddwch yn dod yn ddigon da i fynd yn ôl i’r gwaith.

Os byddwch yn cymryd polisi yswiriant diogelu taliadau ar gyfer dyled cerdyn credyd ac yna bod eich swydd yn cael ei dileu, bydd eich polisi yn talu eich ad-daliadau misol ar gyfer y ddyled honno. Bydd yn parhau i dalu nes byddwch yn dod o hyd i waith newydd, neu pan fydd y polisi yn dod i ben.

Swm y taliadau

Byddwch yn dewis polisi sy’n talu swm penodol i dalu’r benthyciad neu ad-daliadau credyd yr ydych wedi eu cymryd.

Er enghraifft, os byddwch yn penderfynu yswirio benthyciad car am bum mlynedd ac yna yn mynd yn sâl ac na fyddwch yn gallu gweithio, bydd eich polisi yswiriant diogelu taliadau yn talu eich ad-daliadau benthyciad. Bydd yn gwneud hynny nes byddwch yn dechrau ennill eto, neu ddiwedd y polisi ymhen pum mlynedd.

Beth sydd angen i mi ei ystyried cyn prynu yswiriant diogelu taliadau?

Ffactorau sy’n dylanwadu ar y gost

  • galwedigaeth – y mwyaf o waith llaw neu’r mwyaf arbenigol uchaf yn y byd fydd y gost
  • oedran
  • iechyd (eich iechyd cyfredol, eich pwysau, a’ch hanes meddygol teuluol)
  • p’un a ydych yn ysmygu neu wedi ysmygu yn flaenorol
  • faint ydych chi eisiau ei ddiogelu
  • am faint ydych chi eisiau i’r polisi barhau (y tymor)
  • y cyfnod aros dros ben cyn eich bod yn cael taliad (cyfnod gohiriedig) sydd yn 90 diwrnod fel arfer (gweler Pryd fydd y polisi yn talu? isod)

Dysgwch fwy am Sut a ble i brynu yswiriant diogelu taliadau.

Pryd fydd y polisi yn talu?

Fel arfer bydd polisïau yswiriant diogelu taliadau yn talu ar ôl 90 diwrnod. Gelwir y cyfnod hwn yn gyfnod dros ben neu gyfnod aros. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn gallu talu eich ad-daliadau benthyciad neu gredyd yn ystod yr amser hwn.

Efallai y byddwch yn gallu gwneud hyn trwy:

  • eich tâl salwch statudol (chwe mis)
  • tâl salwch eich cyflogwr
  • eich cynilion

Pwy na fyddai’n cael yswiriant?

Os ydych yn ddi-waith (ac nad yw eich swydd wedi cael ei dileu tu hwnt i’ch rheolaeth chi) neu wedi ymddeol pan wnaethoch gyflwyno hawliad mae’n annhebygol o gael ei dalu.

Os ydych yn hunangyflogedig neu yn weithiwr contract efallai y bydd amodau ychwanegol yn y polisi y bydd angen i chi eu bodloni. Er enghraifft, efallai y gofynnir i chi roi rhagor o dystiolaeth am eich incwm. Gwiriwch eiriad y polisi yn ofalus os gall hyn fod yn wir amdanoch chi.

Cyflwr meddygol sydd gennych eisoes

Nid yw’r rhan fwyaf o bolisïau yswiriant diogelu taliadau yn gofyn am eich hanes meddygol pan fyddwch yn cymryd y polisi ond fel arfer ni fydd cyflyrau meddygol sydd gennych eisoes, (hynny yw problemau oedd gennych cyn i chi gymryd y polisi) yn cael eu cynnwys fel arfer.

Gwasanaethau cefnogi hawliadau

Mae rhai polisïau yn cynnwys gwasanaethau cefnogi hawliadau sy’n darparu help a chefnogaeth, fel llinellau cymorth a gwybodaeth am eich cyflwr meddygol neu gyngor cyfreithiol os byddwch yn hawlio, i’ch helpu i ddychwelyd i’r gwaith cyn gynted â phosibl.

Cael cyngor

Mae’r rhan fwyaf o gwynion am yswiriant diogelu taliadau yn ymwneud â’r ffaith a oedd y math iawn o bolisi i’w gymryd. Gall cynghorwyr drafod manylion y polisïau sydd ar gael a sicrhau’ch bod yn dewis yr un mwyaf addas i’ch anghenion.

Darllenwch fwy yn ein canllaw ar Sut a ble i brynu yswiriant diogelu taliadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?