Yswiriant llifogydd – cael yr un cywir

Mae llifogydd yn dod yn fwyfwy cyffredin yn y Deyrnas Unedig – ac ar wahân i’r dor calon a’r drafferth, gall y gost o lanhau wedi hynny fod yn ddrud iawn. Cynghorir yswirio, yn enwedig os ydych yn byw mewn ardal o risg uchel ac mae dyfodiad Flood Re yn golygu bod yswiriant fforddiadwy’n haws nag erioed i’w ganfod. Dyma’r wybodaeth am yswiriant llifogydd a sut i’w gael am bris fforddiadwy.

Beth yw yswiriant llifogydd?

Defnyddiwch GOV.UK website i ganfod a yw ardal neilltuol mewn perygl o ddioddef llifogydd ac a allai premiymau yswiriant yn yr ardal gael eu heffeithio.

Fel arfer mae yswiriant llifogydd wedi ei gynnwys yn safonol fel rhan o’ch yswiriant adeiladau, ond ni fydd yn yswirio’ch cynnwys oni bai fod gennych bolisi yswiriant cynnwys cartref hefyd.

Gallech fod angen yswiriant llifogydd rhag i’r canlynol ddigwydd:

 • Afon neu gamlas yn torri ei glannau
 • Llifogydd o’r môr o ganlyniad i stormydd ac/neu lanw uchel
 • Dŵr wyneb neu lifogydd dŵr daear cyflym o ganlyniad i law trwm neu beipen wedi agor

Beth mae yswiriant llifogydd yn ei ddiogelu?

Mae yswiriant llifogydd yn eich diogelu rhag y gost o:

 • Sychu, trwsio ac adfer eich eiddo a’r celfi a’r creiriau ynddo
 • Trwsio neu gael dodrefn a meddiannau newydd yn lle’r rhai a ddifrodwyd
 • Cael gwared â’r llanast
 • Ffioedd proffesiynol (e.e. cyfreithwyr, penseiri, tirfesurwyr)
 • Rhywle arall i aros tra nad yw’n bosib i chi fyw yn eich cartref

Pethau na fyddant wedi eu diogelu o bosib

Cael meddiannau newydd yn lle’r holl rai a ddifrodwyd

Os bu i chi ddioddef llifogydd, gallwch ddechrau clirio’n syth – nid oes raid i chi ddisgwyl hyd nes y bydd eich yswiriwr wedi asesu’r difrod. Ond, cofiwch dynnu lluniau o’r eitemau a ddifrodwyd a chadw samplau o bethau fel carpedi a dodrefn i ddangos i’ch yswiriwr.

Pan fydd hi’n amser gwneud hawliad am feddiannau sydd wedi eu difrodi, bydd y cyfanswm a delir gan y cwmni yswiriant yn dibynnu ar y math o yswiriant cynnwys sydd gennych.

 • Newydd am hen – Os oes gennych chi bolisi ‘newydd am hen’ dylai eich cwmni yswiriant dalu digon i fedru cael eitemau newydd cyfatebol yn lle’r hen rai (ar wahân i ddillad, lle mae’r taliad yn llai fel arfer oherwydd traul). Mae’r rhan fwyaf o bolisïau yn cynnig hyn.
 • Diogelwch Indemniad – Os yw’r math hwn o bolisi gennych, dim ond gwerth eich meddiannau cyn y llifogydd a gewch. Felly, os oes arnoch angen cael soffa newydd am gost o £2,000, dim ond gwerth yr hen un a gewch, allai fod cyn lleied â £200.

Lle arall i aros

Mae’r cyfanswm o ddiogelwch y mae cwmnïau yswiriant yn ei gynnig ar gyfer lle arall i aros yn amrywio.

Ystyriwch yn ofalus y lefel o ddiogelwch a brynwch. Os bydd eich diogelwch yn rhy isel, gallech orfod symud yn ôl i’ch cartref cyn i’r atgyweiriadau gael eu gorffen neu ysgwyddo rhan o’r gost am fyw yn rhywle arall.

A oes arnoch angen yswiriant llifogydd?

Os ydych yn cael trafferth dod o hyd i yswiriant fforddiadwy, gallai Flood Re eich helpu. Sefydlwyd Flood Re fel menter ar y cyd rhwng y llywodraeth a’r diwydiant yswiriant sy’n gweithio y tu ôl i’r llenni i helpu darparwyr yswiriant gynnig polisïau mwy fforddiadwy i deuluoedd sydd ag eiddo cymwys a effeithir gan lifogydd.

Oherwydd y gost uchel o lanhau a thrwsio yn dilyn llifogydd, mae’n bwysig bod eich tŷ a’i gynnwys wedi ei yswirio.

 • Fel arfer bydd eich cwmni morgais yn mynnu i chi gymryd yswiriant adeiladau, a fydd yn cynnwys yswiriant rhag llifogydd yn aml
 • Os ydych yn rhentu’ch tŷ, cyfrifoldeb eich landlord – nid chi – yw cael yswiriant adeiladau
 • Er nad yw’n ofynnol cael yswiriant cynnwys, byddai’r gost o gael eitemau newydd yn lle popeth yn eich cartref mor uchel fel ei bod hi bob amser yn syniad da i gymryd yswiriant cynnwys

Gwiriwch i weld a ydych wedi eich yswirio rhag llifogydd

Gwiriwch bob manylyn yn eich polisïau yswiriant adeiladau a chynnwys sy’n gysylltiedig â llifogydd a sicrhewch fod gennych ddigon o yswiriant i’ch diogelu os digwydd llifogydd. Mae’n beth call gwirio hyd yn oed os nad yw hi’n adeg adnewyddu. Cysylltwch â’ch cwmni yswiriant i’w cwestiynu ynglŷn ag unrhyw beth nad ydych yn sicr ohono.

Mae deddfau newydd yn golygu mai cyfrifoldeb y cwmnïau yswiriant yw gofyn y cwestiynau cywir am yr hyn maent am ei wybod. Ond os oes hanes o ddifrod gan lifogydd yn gysylltiedig â’ch eiddo, dylech hysbysu’ch cwmni yswiriant – hyd yn oed os na fyddant yn gofyn hynny. Byddwch yn sicr yn dymuno osgoi unrhyw drafferthion os bydd fyth angen i chi gyflwyno hawliad.

Cael cymorth arbenigol

Defnyddio brocer arbenigol

Gall brocer yswiriant roi cymorth i chi negodi gydag yswirwyr a threfnu diogelwch, os nad yw’ch eiddo’n gymwys i’w gynnwys dan y cynllun Flood Re. Gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain (BIBA) roi cymorth i chi ganfod brocer yswiriant sy’n arbenigo mewn risg llifogydd.

Nid yw broceriaid yn codi ffi arnoch ar gyfer eu gwasanaethau fel arfer – yn hytrach maent yn cael comisiwn gan y cwmni yswiriant.

Siaradwch â’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol

Elusen genedlaethol yw’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol sy’n rhoi cyngor annibynnol ar sut i fynd ati i gael yswiriant risg llifogydd. Maent hefyd yn cyhoeddi rhestr o yswirwyr sydd yn ystyriol tuag at effaith llifogydd.

Ffoniwch y Fforwm Llifogydd Cenedlaethol ar 01299 403055.

Adnabod eich risg

Gorau po fwyaf y gallwch chi ddarganfod am risg llifogydd i’ch eiddo. Dyma rai o’r pethau y gallwch chi eu gwneud.

Gwiriwch y risg ar fap llifogydd

Canfyddwch a yw lleoliad eich cartref dan risg o lifogydd afon neu arfordirol.

Os ydych yn yswirio eiddo yn Yr Alban, mae hi werth gwybod nad yw Llywodraeth Yr Alban yn caniatáu i gwmnïau yswiriant ddefnyddio’r wybodaeth hon wrth osod premiymau yswiriant.

Cael llythyr ‘cais yn ymwneud ag yswiriant’

Os ydych chi’n byw Loegr, gallwch gysylltu â’ch swyddfa Asiantaeth yr Amgylchedd leol i ofyn am wybodaeth ychwanegol ynglŷn â’r lefel o risg yn yr ardal ble rydych chi’n byw.

Gallwch ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am yr hyn a elwir yn llythyr cais yn ymwneud ag yswiriant. Mae’r rhain yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys manylion megis:

 • Yr Asesiad Risg Llifogydd Cenedlaethol mwyaf cyfredol sydd wedi ei gwblhau
 • Unrhyw amddiffynfeydd llifogydd a’r lefel o ddiogelwch a gynigir ganddynt
 • Unrhyw welliannau sydd ar y gweill i leihau risg llifogydd
 • Unrhyw ddyddiadau blaenorol pan gafwyd llifogydd

Talu am ‘asesiad risg llifogydd’

Bydd hyn yn rhoi cymorth i gyflwyno eich proffil risg i gwmnïau yswiriant yn y modd mwyaf cadarnhaol ac yn amlygu’r pethau y gallwch chi eu gwneud i leihau’r risg. I gynyddu’r tebygolrwydd y gall cwmnïau yswiriant wneud defnydd o’r wybodaeth hon, sicrhewch y bydd yr arolwg mor gynhwysfawr â phosibl, ac yn cynnwys ffeithiau a ffigyrau ynglŷn â’r lefel o risg llifogydd i’r eiddo.

Gallwch ymchwilio’r cwmnïau a all roi asesiad ar wefan cyfeirlyfr The Blue Pages ac ar wefan y Flood Protection Associationopens in new window.

Cwtogwch y risg

Byddwch yn flaengar. Mae pethau y gallwch chi eu gwneud all leihau eich risg llifogydd gan gynnwys:

 • Tanysgrifio i rybuddion llifogydd
 • Ymuno â grŵp gweithredu llifogydd
 • Lobïo am welliannau mewn amddiffynfeydd llifogydd yn lleol (gweithio gyda’ch awdurdod lleol a bod yn rhan o ymgynghoriadau cyhoeddus)
 • Cysidro gosod offer, megis byrddau llifogydd a gorchuddion brics awyru, sy’n gallu cadw dŵr llifogydd allan o’ch cartref

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?