Yswiriant salwch difrifol – dewiswch y polisi cywir

Mae’n bwysig cymharu polisïau salwch difrifol cyn ichi brynu. Mae gwahaniaethau pwysig rhwng polisïau, felly dewiswch yn ddoeth. Ystyriwch ddefnyddio cynghorydd ariannol annibynnol i’ch helpu i wneud y penderfyniad iawn.

Opsiynau salwch difrifol

Yswiriant salwch difrifol yn unig

Mae yswiriant salwch difrifol yn talu cyfandaliad os cewch ddiagnosis o salwch sydd wedi’i restru yn y polisi.

Mae yswiriant salwch difrifol yn aml yn cael ei brynu gydag yswiriant bywyd. Yna byddai’r polisi hwn yn talu pe byddech yn cael diagnosis bod gennych salwch difrifol, a byddai yswiriant bywyd gennych o hyd. Bydd cael y ddau yn rhoi’r sicrwydd i chi y cewch ofal os cewch salwch difrifol, ac y bydd eich dibynyddion wedi eu gofalu amdanynt petaech chi’n marw’n annisgwyl.

Manteision: yn fwy fforddiadwy fel arfer

Anfanteision: yn gweithio orau ynghyd ag yswiriant bywyd felly bydd eich taliadau misol yn fwy drud nag un polisi yn unig

Yswiriant bywyd a sicrwydd salwch difrifol cyfun

Mae’r math hwn o yswiriant yn talu cyfandaliad os ydych yn marw neu os ydych yn datblygu salwch difrifol. Fel arfer byddwch yn cael un taliad, felly os gwnewch hawliad am salwch difrifol bydd yr yswiriant bywyd yn dod i ben.

Manteision: Dewis mwy fforddiadwy i gael dau bolisi ar wahân

Anfanteision: un taliad gewch chi

Fel rhan o ddiogelwch morgais (cyfnod gostyngol) polisi yswiriant bywyd

Mae llawer o bobl yn ystyried sicrwydd salwch difrifol yn gyntaf wrth gymryd morgais. Gyda’r math hwn o yswiriant, bydd gennych ddigon o yswiriant bywyd ac yswiriant salwch difrifol i glirio’ch morgais.

Os oes morgais ad-dalu gennych yna gallwch ddewis yswiriant sy’n lleihau fel mater o drefn yn unol â gweddill eich dyled forgais.

Manteision: felly telir eich morgais yn llawn os byddwch yn marw neu’n cael diagnosis bod gennych salwch difrifol

Anfanteision: Mae’r math hwn o bolisi’n talu ar gyfer naill ai marwolaeth neu salwch difrifol, ond bydd un taliad yn unig

A oes angen yswiriant bywyd arnoch?

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng polisi sefydlog ac un a adolygir?

Mae rhai polisïau’n rhoi’r dewis i chi dalu’r un swm bob mis tra rydych yn dal y polisi (gelwir hyn yn bremiwm sefydlog neu warantedig). Er y gall hyn fod yn ddrutach yn y tymor byr, mae llawer o bobl yn hoffi’r diogeledd o wybod beth fyddant yn ei dalu yn y dyfodol.

Fel arall gallech ystyried taliadau misol a adolygir wedi cyfnod o amser – a elwir yn bremiymau a adolygir – lle ailystyrir cyfraddau bob pum mlynedd fel arfer. Mae’r gost gychwynnol yn tueddu i fod yn is, ond gall godi dros gyfnod o amser a dylanwadir arni gan:

  • Eich oedran
  • Datblygiadau meddygol

Pa anhwylderau a gynhwysir?

Mae pob polisi salwch difrifol yn cwmpasu trawiad ar y galon, strôc a chanser, cyn belled â’u bod yn achosion difrifol.

Mae yswiriant ar gyfer cyflyrau eraill yn dibynnu ar y polisi, a bydd angen i chi wirio beth sy’n gynwysedig. Bydd angen ichi ystyried hefyd pa mor ddifrifol y byddai’n rhaid i gyflwr fod cyn ichi fedru derbyn taliad.

Anhwylderau sydd wedi eu heithrio

Efallai na fydd polisi salwch difrifol yn rhoi sicrwydd ar gyfer rhai cyflyrau difrifol.

Gallai enghreifftiau gynnwys:

  • Rhai mathau o ganser
  • Problemau iechyd yr oeddech yn dioddef ohonynt cyn trefnu’r yswiriant
  • Rhai anafiadau difrifol fel esgyrn wedi torri

Yn aml mae polisïau’n rhoi disgrifiad o ba mor ddifrifol mae angen i salwch fod cyn y bydd yr yswiriwr yn talu. Ar gyfer rhai triniaethau meddygol a gynhwysir yn y polisi – fel gosod falf newydd yn y galon er enghraifft - mae’r math o lawfeddygaeth a gewch yn gwneud gwahaniaeth hefyd.

Yn aml nid yw canserau anymledol yn cael eu cynnwys. Un rheswm am hyn a roddir gan Gymdeithas Yswirwyr Prydain yw bod gan y mathau hyn o ganser “raddfa iacháu ardderchog”. Wrth gwrs, gall triniaeth am ganser anymledol gymryd wythnosau neu fisoedd o hyd, ac ni fyddai’n bosibl gweithio yn ystod y cyfnod hwn bob tro.

Erbyn hyn mae rhai yswirwyr yn talu budd-daliadau rhannol ar gyfer mathau llai difrifol o’r clefyd. Er enghraifft, mae llawer yn talu am frondrychiad neu lwmpectomi ac mae rhai’n talu am ganser y prostad ar raddfa isel.

Beth sydd angen i mi ei ystyried?

Mae amryw o bethau i’w hystyried wrth gael yswiriant salwch difrifol.

Er enghraifft, sut fyddech chi’n cael incwm pe na fyddech chi’n medru gweithio? A fyddech chi’n medru addasu’ch cartref ar gyfer cadair olwyn pe byddai angen hynny? Sut fyddech chi’n talu’ch morgais neu rent?

Mae faint o sicrwydd sydd ei angen arnoch yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Ystyriwch gael cyngor arbenigol annibynnol i sicrhau eich bod yn cael y math cywir o yswiriant.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwr ariannol annibynnol trwy’r dolenni isod.

Defnyddiwch ein canllaw Cwestiynau Cyffredin, sy’n cynnwys y cwestiynau sylfaenol y dymunwch eu gofyn i gynghorydd efallai, neu’r cwestiynau y bydd y cynghorydd yn eu gofyn i chi.

Barod i edrych ar bolisïau?

Yswiriant salwch difrifol – sut beth yw polisi da?

Sut a ble i brynu yswiriant salwch difrifol

Pa bryd i ddefnyddio brocer yswiriant

Mathau eraill o yswiriant y gallech fod eu hangen

Mae amrywiaeth o gynnyrch ar gael i’ch cynorthwyo i ddiogelu’r hyn sydd fwyaf pwysig i chi. Gallwch ddysgu rhagor trwy ddilyn y dolenni isod.

A oes angen yswiriant bywyd arnoch? Bydd y math hwn o gynnyrch hwn yn cynnig elfen o gymorth ariannol i’ch dibynyddion os byddwch yn marw.

A oes angen yswiriant diogelu incwm arnoch? Mae’r math hwn o yswiriant yn darparu taliadau rheolaidd os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf.

A oes angen yswiriant diogelu taliadau arnoch? Bydd y math hwn o yswiriant yn rhoi cymorth i chi barhau i dalu os na allwch chi weithio yn sgil salwch, anaf neu os collwch eich swydd.

A oes arnoch angen yswiriant diogelu incwm tymor byr? Mae’r datrysiad hwn yn rhoi yswiriant tymor byr i chi fedru talu costau hanfodol os na fyddwch yn medru gweithio.

Darllenwch ein canllaw cyflym i ddysgu rhagor am y gwahaniaethau rhwng y gwahanol gynnyrch diogelu

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?