Yswiriant teithio ar gyfer pobl dros 65 oed a chyflyrau meddygol

Efallai y byddwch angen sicrwydd teithio ychwanegol os ydych dros 65 oed neu os oes cyflwr meddygol gennych. Canfyddwch sut i gael y sicrwydd sydd ei angen arnoch am y pris iawn.

Yswiriant teithio os oes gennych chi gyflwr meddygol

Beth yw ‘cyflwr meddygol a oedd yn bodoli eisoes’?

Mae’r term hwn yn cwmpasu llawer – o alergeddau i esgyrn wedi’u torri. Mae gan wahanol gwmnïau wahanol ddiffiniadau, ond mae’n debygol y bydd eich yswiriwr yn ystyried bod unrhyw un o’r rhai dilynol yn gyflwr meddygol a oedd yn bodoli eisoes:

  • Yn dibynnu ar ba mor aml rydych yn teithio mae’n bosibl y byddwch am ystyried polisi teithio ‘blynyddol’ gan y gallai’r polisïau hyn fod yn rhatach yn y tymor hir
  • Unrhyw gyflwr, hyd yn oed un dibwys, rydych wedi gweld meddyg amdano yn y flwyddyn ddiwethaf
  • Unrhyw gyflwr rydych yn aros am ganlyniadau profion amdano ar hyn o bryd
  • Unrhyw gyflwr rydych yn aros i gael llawfeddygaeth arno

Byddant hefyd eisiau gwybod a ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth ar hyn o bryd.

Efallai y gofynnir i chi hefyd a oes gan unrhyw rai o’ch perthnasau neu gydweithwyr busnes agos gyflwr meddygol – hyd yn oed os nad ydynt yn teithio. (Os oes ganddynt a bod rhaid i chi ganslo eich trip oherwydd eu cyflwr, mae’n annhebyg y bydd yr yswiriant yn eich diogelu.)

Bydd angen ichi ddatgan pob cyflwr meddygol a oedd yn bodoli eisoes wrth brynu yswiriant teithio. Os nad ydych yn siŵr a ddylech ddatgan, peidiwch â chymryd yn ganiataol bod sicrwydd gennych amdano, gofynnwch i’ch cwmni yswiriant bob tro. Fel arall bydd perygl y caiff eich hawliad ei wrthod.

Ni fydd rhai polisïau’n rhoi sicrwydd ar gyfer eich cyflwr meddygol. Bydd eraill yn rhoi sicrwydd ichi ond yn codi tâl ychwanegol amdano.

Ble i gael yswiriant teithio os oes gennych chi gyflwr meddygol

(nawr yn eiddo i Money Supermarket)

Beth i gadw llygad amdano wrth brynu yswiriant teithio i gynnwys eich cyflwr meddygol

Os ydych yn prynu ar-lein, bydd y mwyafrif o yswirwyr yn gofyn ichi ffonio rhif neu lenwi ffurflen i roi eich hanes meddygol. Ffoniwch bob tro os nad ydych yn siŵr am rywbeth.

  • Gwiriwch a oes sicrwydd ar gyfer unrhyw gyfarpar meddygol rydych yn mynd ag ef gyda chi.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael llinell gymorth 24-awr i’w ffonio rhag ofn y bydd argyfwng meddygol dramor.

Yswiriant teithio ar gyfer pobl dros 65 oed

Dros 65 mlwydd oed?

Mae ymchwil Which? yn dangos pwysigrwydd chwilio am fargen os ydych dros 65 oed, gan y gall rhai polisïau gostio mwy na dwbl y pris am sicrwydd tebyg.

Trwy wario ychydig mwy o amser ar ymchwil, fel arfer gallwch ddod o hyd i bolisi sy’n cynnig sicrwydd hael am bris da, hyd yn oed os ydych dros 65 oed gyda chyflwr meddygol a oedd yn bodoli eisoes.

Sut i gael y fargen orau ar yswiriant teithio ar gyfer pobl dros 65 oed

  • Gwiriwch bris polisïau taith-sengl ac aml-daith – gallant fod yn rhatach ar gyfer pobl dros 65 oed.
  • Os ydych yn mynd ar fordaith, efallai y bydd polisi mordaith yn rhatach na pholisi taith-sengl – ac efallai y bydd ganddo derfynau oed uwch na gydag yswiriant safonol.
  • Os ydych yn cael trafferth wrth ddod o hyd i bolisi efallai y byddwch yn cael sicrwydd os oes gennych gyfrif banc premiwm sy’n cynnig yswiriant teithio am ddim. Gwiriwch y terfyn oed a’i fod yn cynnwys cyflyrau meddygol a oedd yn bodoli eisoes. Sicrhewch nad yw’r ffioedd blynyddol ar y cyfrif banc yn costio mwy na chost polisi yswiriant teithio.
  • Gwnewch ychydig o ymchwil trwyadl ar-lein – peidiwch ag anelu at y gwefannau cymharu’n unig gan nad yw llawer o yswirwyr teithio yn eu defnyddio ac efallai na fyddwch yn gallu cael dyfynbrisiau os oes gennych gyflyrau meddygol a oedd yn bodoli eisoes.

O ble i gael yswiriant teithio os ydych dros 65 oed.

Gweler tablau pryniad gorau Which? i wirio yswiriant teithio ar gyfer pobl dros 65 oed:

Os ydych yn cael trafferth wrth ddod o hyd i bolisi o hyd, efallai y bydd brocer yswiriant yn gallu eich helpu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?