Yswiriant teithio – dewiswch y polisi a'r yswiriant iawn

Mae cannoedd o bolisïau yswiriant teithio ar gael, felly cyn ichi brynu mae angen ichi wybod pa fath o bolisi rydych ei eisiau, a pha sicrwydd rydych am iddo ei ddarparu ichi.

Pa fath o bolisi sydd ei angen arnoch?

Pwy sy’n mynd?

Mae cael yswiriant teithio yn syniad da iawn. Diogelwch eich hun yn iawn trwy ymchwilio i’ch holl opsiynau yn hytrach na dim ond dewis y rhataf .

Os ydych yn teithio gyda’ch teulu neu ffrindiau, gallwch ddewis un o’r opsiynau hyn:

 • Yswiriant teithio cwpl – os ydych yn byw yn yr un cyfeiriad â’ch partner
 • Yswiriant gwyliau teulu – ar gyfer dau oedolyn a hyd at bedwar o blant yn teithio gyda’i gilydd – bydd hwn yn addas ichi os yw’ch plant yn 18 oed neu’n iau ac yn byw gyda chi drwy’r amser
 • Sicrwydd teulu rhiant sengl
 • Sicrwydd cwpl a phlentyn – yn aml yn rhatach na pholisi teulu os oes gennych un plentyn yn unig

Gwyliwch am:

 • Gall polisi ‘teulu’ fod yn annilys os yw aelodau’r teulu’n teithio’n annibynnol neu os yw’r plant yn teithio gyda rhywun nas enwir ar y polisi
 • Efallai na fydd polisi ‘teulu’ yn cynnwys plant neu lysblant nad ydynt yn byw gyda deiliad y polisi drwy’r amser

I ble rydych chi’n mynd?

Yn aml gosodir polisïau yn ôl ardal, fel arfer:

 • Ewrop
 • Byd-eang ac eithrio’r Unol Daleithiau
 • Byd-eang

Gwyliwch am:

 • Mae ‘Ewrop’ o ran teithio’n wahanol i’r hyn ydyw’n dechnegol, felly mae angen ichi wirio y cyfrifir y wlad rydych yn mynd iddi fel Ewrop yn nhelerau’ch cwmni yswiriant teithio. Er enghraifft, nid yw’r Swistir yn rhan o’r UE, ond mae’n rhan o Ewrop.
 • Sicrhewch fod sicrwydd gennych ar gyfer teithiau diwrnod ar draws ffiniau cenedlaethol – er enghraifft, Gwlad Groeg i mewn i Dwrci, Gibraltar draw i Foroco, neu’r Unol Daleithiau i mewn i Fecsico os seilir eich polisi mewn un wlad benodol.
 • Os ymwelwch â gwlad – neu ran o wlad – ar ôl i’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad rybuddio yn erbyn teithio yno bydd eich yswiriant teithio’n annilys.

Pa mor aml y byddwch chi’n teithio?

Os ydych yn teithio tramor fwy na dwywaith y flwyddyn, fel arfer mae yswiriant gwyliau blynyddol neu yswiriant aml-daith yn rhoi gwerth gwell.

Hefyd dylech fwynhau’r budd o allu cymryd teithiau ar fyr rybudd heb orfod trefnu yswiriant.

Am faint o amser y bydd eich taith?

Mae’r mwyafrif o bolisïau blynyddol a thaith sengl yn rhoi sicrwydd ichi ar gyfer 90, 120 neu hyd yn oed 180 o ddiwrnodau. Os byddwch i ffwrdd am fwy o amser, mae polisi cyfnod-hir yn darparu sicrwydd ar gyfer hyd at 18 mis.

Ydych chi’n gwarbacio neu’n cymryd blwyddyn i ffwrdd?

Yn gyntaf, chwiliwch am yswiriant blwyddyn i ffwrdd arbenigol neu yswiriant ar gyfer gwarbacwyr. Yna ychwanegwch sicrwydd ar gyfer y mathau o weithgareddau byddwch yn eu gwneud – os yw’n chwaraeon antur, gwaith neu wirfoddoli.

Ar gyfer gweithgareddau nas cynllunnir fel neidio bynji neu ferlota, efallai y bydd angen ichi gysylltu â’ch cwmni yswiriant tra’ch bod i ffwrdd er mwyn trefnu sicrwydd.

Hefyd mae’n syniad da i edrych am yswiriant y gellir ei ymestyn, rhag ofn eich bod yn penderfynu aros am fwy o amser nag oeddech yn ei fwriadu’n wreiddiol.

Ydych chi’n gwneud unrhyw chwaraeon neu weithgareddau?

Mae digon o bolisïau sy’n rhoi sicrwydd am chwaraeon y gaeaf, gan gynnwys anafiadau a’r pîst yn cau.

Os ydych yn bwriadu gwneud unrhyw beth sy’n anturus, bydd angen sicrwydd ychwanegol arnoch. Mae’r cymal ‘chwaraeon antur’ yn cynnwys rhai o’r gweithgareddau amlwg fel, neidio bynji a sgwba-blymio, ond hefyd mae yswirwyr yn cynnwys gweithgareddau llai amlwg fel rhai ‘anturus’, gan gynnwys marchogaeth, beicio mynydd, canŵio a reidio beiciau modur.

A oes arnoch angen polisi arbenigol?

Os ydych dros 65 oed neu os oes cyflwr meddygol arnoch, mae’n debygol y bydd angen polisi arbenigol arnoch.

Sicrwydd hanfodol

Sicrwydd meddygol llawn

I sicrhau bod gennych y sicrwydd angenrheidiol dylai’ch polisi gynnwys:

 • £1 miliwn o sicrwydd ar gyfer treuliau meddygol yn Ewrop
 • £2 miliwn mewn sicrwydd meddygol ar gyfer ardaloedd y tu allan i Ewrop
 • llinell gymorth 24-awr sy’n gadael ichi ffonio’ch cwmni yswiriant mewn argyfwng

Gwiriwch beth a gynhwysir mewn argyfwng meddygol – dylai gynnwys eich triniaeth, a llety a threuliau teithio i chi a rhywun i aros gyda chi a dod adref gyda chi.

Sicrwydd bagiau a meddiannau

£3,000 – gwerth y meddiannau mae teulu arferol yn mynd â nhw gyda nhw ar wyliau

Ffynhonnell: Cymdeithas yr Yswirwyr Prydeinig

Mae’r rhan fwyaf o bolisïau yn cynnwys sicrwydd rhwng £1,500 a £3,000 ar gyfer eiddo a gollwyd neu wedi eu dwyn.

Fodd bynnag, gall taliadau dros ben fod yn uchel ac yn aml mae’r terfynau ar yr hyn y gallwch ei hawlio am eitemau gwerthfawr yn eithaf isel. Hefyd mae gan yswirwyr wahanol ddiffiniadau o ‘eitemau gwerthfawr’ felly bydd angen ichi wirio a oes sicrwydd gennych am unrhyw eitemau gwerthfawr y byddwch yn mynd â nhw gyda chi.

Mae uchafswm – a elwir yn ‘derfyn eitem unigol’ – y bydd sicrwydd amdano ar gyfer pob eitem unigol. Hefyd mae terfyn ar y cyfanswm y gellir ei hawlio ar gyfer eitemau a restrir fel eitemau gwerthfawr.

Os oes gennych emwaith neu liniadur, camera neu gamera fideo drud iawn, nid yw’r terfyn am eitem unigol ar gyfer eich polisi yn debygol o fod yn ddigon uchel ar gyfer eich anghenion. Gallech hefyd wirio eich polisi yswiriant cynnwys y cartref i weld a oes gennych ddigon o yswiriant ar gyfer eitemau sy’n mynd allan o’r cartref. Fel rheol mae hyn yn opsiwn ychwanegol ar eich polisi.

Nad yw mwy nag wyth allan o ddeg o bobl yn sylweddoli mai dim ond os ydych yn eu cadw yn eich bag llaw wrth deithio y mae sicrwydd ar eitemau gwerthfawr.

Ffynhonnell: Cymdeithas yr Yswirwyr Prydeinig

Mae’r ‘terfyn cyfanswm eitemau gwerthfawr’ yn gymwys heb ystyried y terfyn am eitem unigol. Er enghraifft, os oes gennych gamera sy’n werth £300 a chamcorder sy’n werth £200, ond mae terfyn cyfanswm o £300. Os digwydd bod y ddau’n cael eu dwyn y mwyaf y gallech ei hawlio yn ôl yw £300.

Os nad ydych yn mynd â llawer o eitemau gwerthfawr gyda chi, yn aml gallwch ddewis peidio â chael yr opsiwn hwn, sy’n gwneud eich polisi’n rhatach. Neu gallwch ddibynnu ar eich yswiriant cartref os cynhwysir y sicrwydd hwn eisoes.

Sicrwydd canslo

Os cewch eich oedi am amser hir, neu os caiff eich taith awyren ei chanslo, dylech yn gyntaf gysylltu â’ch cwmni awyrennau neu’ch asiant teithio.

Sicrhewch y bydd eich polisi’n cynnig digon ichi er mwyn talu am eich costau os bydd angen ichi:

 • Ganslo’ch taith
 • Ddod adref yn gynnar, er enghraifft, os bydd perthynas agos yn mynd yn sâl

Dim ond os byddwch yn canslo am ychydig o resymau penodol iawn y bydd eich yswirwyr yn talu allan. Fel arfer mae’r rhain yn cynnwys:

 • Chi neu gydymaith teithio’n mynd yn sâl
 • ‘Perthynas agos’ yn mynd yn sâl
 • Eich bod yn cael eich galw i wasanaethu ar reithgor neu gael eich galw fel tyst
 • Eich bod yn cael eich diswyddo
 • Gofynnir ichi aros gartref neu ddychwelyd o’ch gwyliau gan yr heddlu
 • Cewch eich rhoi mewn cwarantin
 • Rydych yn gweithio i adran y llywodraeth a chanslir eich absenoldeb
 • Cewch eich rhwystro rhag teithio oherwydd haint lle rydych yn teithio

Mae sicrwydd yn amrywio rhwng £250–£20,000, felly gwiriwch a fydd yn ddigon ichi. Cofiwch fod sicrwydd canslo ar gyfer pob unigolyn, felly er enghraifft os yw gwyliau’ch teulu wedi costio £3,000, yna dim ond £1,500 o sicrwydd canslo sydd ei angen ar gyfer pob unigolyn.

Gwyliwch am:

 • Fel arfer diffinnir perthynas agos fel plant, mam/tad, brawd/chwaer, brawd yng nghyfraith a chwaer yng nghyfraith, teidiau a neiniau – ond fel arfer nid modrybedd ac ewythrod na chefndryd/cyfnitherod
 • Hyd yn oed os bydd perthynas agos yn mynd yn sâl, fel arfer ni fydd sicrwydd gennych os oedd cyflwr meddygol ganddynt o’r blaen yr oeddynt yn cael profion neu’n derbyn triniaeth amdano, cyn eich bod wedi cymryd yr yswiriant

Sicrwydd atebolrwydd personol

Bydd y rhan fwyaf o bolisïau yn darparu o leiaf £1 miliwn mewn sicrwydd atebolrwydd personol, rhag ofn y cewch eich siwio am ddifrodi eiddo neu anafu rhywun.

Sicrwydd ar gyfer methiannau cwmni hedfan neu westy

Os ydych yn bwcio gwyliau pecyn

Cyn bwcio, sicrhewch y cofrestrir eich asiant teithio gyda Thrwyddedu Trefnwyr Teithiau Awyr (ATOL) a bod gan eich pecyn ddiogelwch ATOL. Mae hyn yn golygu y cewch ad-daliad llawn – neu’r cyfle i orffen eich gwyliau a dod adref – os yw’ch gwesty, cwmni hedfan neu weithredwr teithiau’n mynd i’r wal. Mae yswiriant gwyliau safonol yn eithrio methdaliad unrhyw barti sydd wedi darparu’r teithio neu wyliau.

Os ydych yn bwcio’ch taith eich hunan

Os ydych chi’n trefnu eich gofynion teithio eich hun ac nad yw’ch polisi eisoes yn eu cynnwys fel safonol, yna yn aml gallwch ychwanegu:

 • Amhariad oherwydd amodau atmosfferig fel cymylau lludw folcanig
 • Yswiriant methiant cwmni hedfan rheolaidd – yn talu allan os yw’ch cwmni hedfan yn mynd i’r wal
 • Yswiriant methiant gwyliau – yn rhoi sicrwydd ar gyfer methiant eich darparwr saffari, mordaith neu wibdaith
 • Yswiriant teithiwr annibynnol – fel arfer yn cynnwys holl gostau’r daith fel llety, trosglwyddiadau a drefnwyd o flaen llaw a dychweliad

Os ydych chi’n talu am hediadau neu deithiau gyda’ch cerdyn credyd byddwch yn gallu cael ad-daliad gan eich cwmni cerdyn credyd os aiff darparwr i’r wal cyhyd â bod y trafodyn yn fwy na £100.

Beth am sicrwydd ar gyfer digwyddiadau annisgwyl?

Ni chynhwysir sicrwydd yn erbyn streiciau ac aflonyddwch sifil yn y mwyafrif o bolisïau, er ei fod yn dod yn fwyfwy perthnasol i deithwyr.

Cael gwybod pa yswirwyr yn cynnig y gwerth gorau ar ddigwyddiadau annisgwyl yn ymdrin ar y Which? gwefan.

Camau nesaf

Rydym wedi creu rhestr o bethau i’w hystyried wrth gymharu polisïau yswiriant teithio – gwnewch yn siŵr bod eich polisi chi’n ddigon da cyn ichi brynu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?