Yswiriant teithio – sut mae polisi da yn edrych?

Mae polisïau yswiriant teithio’n amrywio llawer, yn cwmpasu colledion gwahanol ac yn cynnig nodweddion gwahanol. Defnyddiwch y tablau syml hyn i weld pa nodweddion y mae’n ‘rhaid eu cael’ neu ‘dylid eu cael’ neu ‘gellid eu cael’ i sicrhau eich bod yn prynu’r polisi cywir i chi.

Nodweddion mae’n ‘rhaid eu cael’

Nodweddion mae’n ‘rhaid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Treuliau meddygol – yn darparu sicrwydd tuag at gostau triniaeth feddygol a llawfeddygol frys tra’ch bod i ffwrdd. £1 miliwn neu fwy ar gyfer teithio i Ewrop
£2miliwn neu fwy ar gyfer yr Unol Daleithiau
Fel arfer ni fyddai sicrwydd ar gyfer unrhyw driniaeth a all aros nes eich bod yn dychwelyd adref (yn ôl barn feddygol).
Trefnu ichi ddychwelyd adref (gwasanaeth ail-wladoli) – darperir sicrwydd ar gyfer costau ail-wladoli brys (am resymau meddygol) yn ôl i’r DU. Yn cynnwys sicrwydd fel mater o drefn
Ni fyddai sicrwydd ar gyfer unrhyw driniaeth neu lawfeddygaeth nad yw’n uniongyrchol angenrheidiol ac a all aros nes eich bod yn dychwelyd i’r DU.
Canslo/cwtogi – os oes rhaid ichi ganslo neu gwtogi’ch taith, mae hyn yn rhoi sicrwydd ichi ar gyfer unrhyw gostau teithio a llety rydych wedi’u talu ac na allwch eu defnyddio neu eu hawlio yn ôl. £2,000 neu fwy
Bydd polisïau’n rhoi sicrwydd ar gyfer cansliadau dan amgylchiadau penodol yn unig – gwiriwch yr amodau a thelerau.
Ymadawiad a fethir – yn cynnwys costau llety a threuliau teithio ychwanegol os ydych yn methu’ch hediad, llong neu drên ymadael oherwydd sefyllfaoedd y tu allan i’ch rheolaeth – fel eich car yn torri i lawr, bod mewn damwain neu gludiant cyhoeddus yn cael ei oedi. £500 neu fwy
Ni fydd sicrwydd gennych os nad ydych wedi rhoi digon o amser i gyrraedd y maes awyr, gorsaf neu borthladd. Bydd angen ichi allu darparu adroddiad gan y cwmni torri i lawr i ddangos eich bod wedi torri i lawr mewn gwirionedd.
Oedi – os achosir oedi i’ch cynlluniau teithio, er enghraifft oherwydd gweithredu diwydiannol, tywydd gwael neu fethiant mecanyddol bydd yr yswiriwr yn talu swm penodol ichi. £200 neu fwy
Bydd terfynau gwahanol ar gyfer 12 awr cyntaf yr oediad ac ar gyfer pob 12 awr ar ôl hynny. Ni fydd sicrwydd ar gyfer oediadau roeddech yn gwybod amdanynt cyn ichi gychwyn eich taith (fel streiciau).
Rhoi’r gorau i deithio – os oes rhaid ichi roi’r gorau i’ch taith a chanslo’ch cynlluniau, bydd y sicrwydd hwn yn ad-dalu’ch treuliau teithio a llety. £2,000 neu fwy
Bydd polisïau’n rhoi sicrwydd ar gyfer rhoi’r gorau i deithio dan amgylchiadau penodol – gwiriwch yr amodau a thelerau.
Sicrwydd bagiau – yn rhoi sicrwydd ar gyfer eich bagiau os ydynt yn cael eu colli, dwyn neu ddinistrio. £1,500 neu fwy
Fel arfer mae terfynau gwahanol ar gyfer eitemau sengl, eitemau gwerthfawr ac oedi o ran y bagiau. Bydd angen ichi roi gwybod am bob colled o fewn cyfnodau penodol o amser a chael adroddiad ysgrifenedig gan eich cwmni hedfan os ydynt yn colli’ch bagiau.
Sicrwydd atebolrwydd personol – mae hwn yn rhoi sicrwydd ichi os ydych yn atebol i dalu iawndal oherwydd anaf corfforol damweiniol i rywun neu oherwydd colled neu ddifrod i eiddo rhywun arall. £2 miliwn neu fwy
Ni fydd sicrwydd ar gyfer hawliadau a wneir gan aelodau’ch teulu neu bobl a gyflogir gennych.

Nodweddion y ‘dylid eu cael’

Nodweddion y ‘dylid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Argyfwng deintyddol – yn darparu sicrwydd tuag at gostau triniaeth ddeintyddol frys tra’ch bod i ffwrdd. Fel arfer mae’n darparu sicrwydd ar gyfer lleddfu poen yn unig. £250 neu fwy
Nid oes sicrwydd ar gyfer triniaeth nad yw’n frys a thriniaeth gosmetig.
Arian – yn rhoi arian yn lle arian neu rywbeth cyfwerth ( fel sieciau teithiwr neu docynnau rhagdaledig) os ydynt yn cael eu colli neu eu dwyn. £500 neu fwy
Ni fydd sicrwydd ar gyfer unrhyw golled neu ladrad o arian personol nad ydych yn ei hysbysu i’r heddlu lleol o fewn 24 awr o’i ddarganfod ac nad ydych yn cael adroddiad ysgrifenedig arno gan yr heddlu.
Arian Parod – yn rhoi sicrwydd ichi ar gyfer colli neu ddifrod i arian a ddelir fel arian parod. £300 neu fwy
Terfysgaeth – yn rhoi sicrwydd ichi ar gyfer eich costau meddygol a cholledion yswiriedig eraill fel bagiau wedi’u niweidio os digwydd gweithred o derfysgaeth. Darperir sicrwydd llawn
Mae rhai yswirwyr yn rhoi sicrwydd ar gyfer pethau penodol yn unig os digwydd terfysgaeth, er enghraifft costau meddygol neu ddamwain bersonol ond nid difrod i fagiau.
Colli pasbort – yn darparu sicrwydd tuag at dreuliau teithio a llety ychwanegol o ganlyniad i fod angen i gael pasbort newydd. £250 neu fwy
Oni bai fod gennych dderbynebau am y treuliau ychwanegol a dynnwyd ni fydd sicrwydd gennych.

Nodweddion y ‘gellid eu cael’

Nodweddion y ‘gellid eu cael’ Bydd polisi da’n rhoi
Methiant cwmni hedfan rheolaidd – yn rhoi sicrwydd ichi os digwydd bod eich cwmni hedfan yn mynd allan o fusnes. £1,500 neu fwy
Ni fydd eich cwmni yswiriant yn rhoi sicrwydd ichi os gallwch gael ad-daliad gan ffynhonnell arall.
Chwaraeon y gaeaf – yn rhoi sicrwydd ichi ar gyfer chwaraeon y gaeaf fel sgïo, eirafyrddio, ac yn y blaen. Sicrwydd ar gyfer eich cyfarpar chwaraeon y gaeaf eich hunan neu wedi’i hurio, colli pecyn sgïo, cau’r pîst ac oedi oherwydd afalans
Ni fydd sicrwydd ar gyfer mathau penodol o chwaraeon y gaeaf fel ceir llusg neu fobsledio. Fel arfer nid oes sicrwydd ar gyfer eirafyrddio i ffwrdd o’r pîst, oni bai ei fod gydag arweinydd lleol profedig.

Pethau i gadw llygad arnynt

Pethau i gadw llygad arnynt Bydd polisi da’n rhoi
Symiau tâl dros ben gwahanol – efallai y bydd eich cwmni yswiriant yn gweithredu taliadau dros ben gwahanol yn dibynnu ar y math o hawliad. Er enghraifft, gall symiau wahaniaethu yn ôl a yw’r hawliad am gansliad, colli bagiau, rhoi’r gorau i’r daith neu atebolrwydd personol. Gweithredir un tâl dros ben i bob hawliad
Mae rhai cwmnïau yswiriant yn codi tâl dros ben am bob unigolyn, neu hyd yn oed am bob unigolyn a phob adran o’r polisi yr hawlir oddi dani.
Diwrnodau tramor – y mwyafrif o ddiwrnodau y bydd sicrwydd gennych ar eu cyfer tra’ch bod y tu allan i’r DU mewn unrhyw gyfnod o’r polisi. 120 diwrnod neu fwy
Hyd taith – yr hyd mwyaf ar gyfer unrhyw un daith yn ystod cyfnod y polisi. 30 diwrnod neu fwy
Derbynebau ar gyfer hawliadau am fagiau – pan fydd angen ichi hawlio am eich bagiau, bydd rhai cwmnïau yswiriant yn mynnu gweld tystiolaeth, ar ffurf derbynneb, ar gyfer yr holl eitemau o fagiau neu’r holl eitemau o fwy o werth na swm penodol. Dim angen am dderbynebau

Mae’r tablau uchod yn dangos beth y dylech gadw llygad arno, ond os ydych am wybod a oes angen yswiriant teithio arnoch neu beidio, neu os ydych am amcangyfrif faint o sicrwydd sydd ei angen arnoch, dilynwch un o’r dolenni isod:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?