Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

Benthyciadau diwrnod cyflog: Gall ad-daliad hwyr achosi problemau difrifol i chi
Cyn ichi gymryd un, defnyddiwch yr offeryn hwn i gael cyngor

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgen yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau amgen rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

A oes angen help arnoch i roi trefn ar eich arian?

Defnyddiwch ein cyngor am ddim a diduedd i roi eich materion ariannol yn ôl ar y trywydd iawn.

Pwy ydym ni?

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn annibynnol ac wedi ei sefydlu gan y llywodraeth. Rydym yn rhoi cyngor diduedd am ddim i’ch helpu i wneud y dewisiadau cywir ynghylch sut rydych yn rheoli’ch arian.

Sut mae benthyciadau diwrnod cyflog yn gweithio?

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn fenthyciadau tymor byr, cost uchel, a gynllunir i helpu pobl i ymdopi hyd at ddiwrnod cyflog. Fel arfer mae gennych tan ddiwrnod cyflog i ad-dalu’ch benthyciad a’r llog, er mae rhai darparwyr benthyciad diwrnod cyflog yn caniatáu i chi ddewis y cyfnod a dyddiad ad-dalu. Darllenwch ragor Sut mae benthyciadau diwrnod cyflog yn gweithio. Arddangosir rhagor o destun isod

Ar y dyddiad ad-dalu, mae’r darparwr benthyciadau’n cymryd y swm rydych wedi’i fenthyca a’r llog yn uniongyrchol o’ch cyfrif banc. Bydd angen ichi wneud yn siŵr bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif i dalu biliau hanfodol fel morgais neu rent, gwresogi a bwyd, fel arall gallech fynd dros eich terfyn a gorfod talu ffioedd banc.

Dylech gymryd benthyciad diwrnod cyflog dim ond os ydych yn gwbl sicr y gallwch ei ad-dalu’n brydlon heb gael eich temtio i rolio’r benthyciad drosodd. Os ydych eisoes yn profi anawsterau ariannol mae’n anhebygol y byddant yn eich helpu yn y pen draw. Os oes arnoch angen mwy na mis i ad-dalu chwiliwch am ddewis amgen rhatach ac os oes gennych statws credyd gwael peidiwch â rhagdybio na allwch gael benthyciad rywle arall.

Pan gânt eu defnyddio yn y ffordd gywir, gall benthyciadau cyfnod byr roi dewisiadau i chi ynglŷn â’ch gwariant na fyddai’n bodoli fel arall efallai.

Fodd bynnag, i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud dewis da, gofynnwch y cwestiynau hyn i chi’ch hun cyn i chi ymgeisio.

  1. A yw’n chwe mis o leiaf ers i mi gymryd benthyciad tymor byr ddiwethaf?
  2. Os byddaf yn ad-dalu’r benthyciad yn llawn ar fy niwrnod cyflog nesaf, a fydd gennyf ddigon ar ôl i dalu fy holl filiau, bwyd, teithio tan y diwrnod cyflog wedi hynny?
  3. Ydw i’n deall yn iawn beth fydd y gost i mi yn y dyfodol os cymeraf arian parod yn awr ? Faint yn union fydd yn rhaid i mi ei ad-dalu a pha bryd? Faint yn ychwanegol fydd hyn yn ei gostio i mi os na lwyddaf i ad-dalu’n brydlon?

Os ateboch chi na i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, efallai y byddwch yn dymuno ystyried dewisiadau eraill.

  • Os byddwch yn penderfynu bod benthyciad diwrnod cyflog yn addas i chi, dyma rai pethau i chi eu hystyried.
  • Benthyciwch y swm sydd ei wirioneddol angen arnoch, yn hytrach na’r uchfaswm sydd ar gael i chi gan y darparwr.
  • Chwiliwch am y fargen orau – cymharwch wahanol gostau a nodweddion y cynnyrch er mwyn dod o hyd i’r benthyciad mwyaf addas i chi.
  • Dewiswch eich darparwr yn ofalus. Gwiriwch fod y darparwr wedi ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol FCA. Dylent ddweud hyn wrthych ar eu gwefan, yn eu siop neu drwy wirio Cofrestr Credyd Defnyddwyr yr FCA. Mae hyn yn sicrhau eich bod wedi eich diogelu os bydd pethau’n mynd o chwith.