Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau eraill rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

Yr hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym am ddifaru cymryd benthyciadau diwrnod cyflog

“Do, rwyf wedi. Cefais fy mherswadio gan rywun arall a difaru’n llwyr, rwyf yn parhau i ddifaru hyd heddiw...”

Fel gydag unrhyw fenthyciad gall prynu dillad neu bethau ar gyfer y cartref arwain at broblemau ariannol os na allwch chi ad-dalu’r benthyciad yn brydlon — ac mae dewisiadau eraill ar gael

Dyma beth allwch chi ei wneud yn hytrach:

  1. Ceisiwch ddal ati tan eich diwrnod cyflog nesaf cyn prynu’r eitem. Gall cymryd benthyciad llog uchel olygu y byddwch yn talu llawer iawn yn rhagor am yr eitem. Ac os na fedrwch ad-dalu’r benthyciad yn brydlon byddwch yn talu llog ychwanegol a ffioedd taliad hwyr.

  2. Ystyriwch brynu’n ail law neu ei gael am ddim o wefan ailgylchu fel freecycle (dolen allanol).

  3. Ceisiwch gysylltu â’ch cyngor lleol (dolen allanol) os yw’n argyfwng a’ch bod ar fudd-daliadau’n seiliedig ar incwm. Er enghraifft os yw’ch boiler wedi torri yn y gaeaf, ni allwch fforddio bwyd, neu eich bod wedi dod allan o ofal, ysbyty neu garchar ac angen cymorth i aros yn eich cartref eich hun. Gallwch gael dodrefn o bosib, a dillad, nwyddau gwynion, grantiau bwyd neu arian. Pobl sydd yn ennill y cyflogau isaf sydd yn cael blaenoriaeth fel arfer.

  4. Peidiwch â chymryd yn ganiataol na fedrwch fenthyca o rywle arall. Hyd yn oed os oes gennych chi statws credyd gwael, mae atebion amgenach yn hytrach na benthyciadau diwrnod cyflog. Ystyriwch ddefnyddio cerdyn credyd neu orddrafft awdurdodedig - ond dim ond os ydych yn siŵr y byddwch yn medru ei ad-dalu’n llawn ar ddiwedd y mis ac ni fyddwch yn mynd heibio’ch terfyn credyd. I gael gwybod rhagor, darllenwch ein canllaw: Dewisiadau eraill amgenach na benthyciadau diwrnod cyflog.

  5. Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i weithio allan i ble mae’ch arian yn mynd bob mis.