Mynnwch y ffeithiau am fenthyciadau diwrnod cyflog Cysylltu â ni English

A ydych chi wedi gwirio’r dewisiadau amgenach yn hytrach na benthyciad diwrnod cyflog?

Dysgwch am ddewisiadau eraill rhatach gyda llai o risg a sut i ddelio â phroblemau ariannol.

Beth mae pobl yn ei ddweud wrthym am sut y bu i gyngor ar ddyledion am ddim eu helpu i ddelio â chredydwyr

“Roeddwn ofn siarad â fy nghredydwyr. Mae yna bobl sydd yn gwneud hyn ar eich rhan, fel StepChange a Chyngor ar Bopeth sydd yn cael gwared â’r straen sydd arnoch...”

Peidiwch â defnyddio benthyciad diwrnod cyflog i ad-dalu benthyciadau eraill fel cardiau credyd neu fenthyciadau

Dyma beth allwch chi ei wneud yn hytrach:

  1. Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb er mwyn i chi fedru gwirio eich incwm a'ch gwariant.

  2. Siaradwch â’r bobl y mae arnoch arian iddynt cyn gynted â phosibl. Gallant gytuno i chi wneud taliadau llai hyd nes i’ch sefyllfa ariannol wella.

  3. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod eich hawliau. Os ydych yn cael anhawster ad-dalu benthyciad neu gerdyn credyd, rhaid i’r darparwr benthyciadau eich trin yn deg ac yn ystyriol. Yn neilltuol, dylai hefyd roi cyfnod o amser rhesymol i chi ad-dalu’r ddyled. Gall hyn gynnwys rhewi ei log a ffioedd neu gytuno cynllun ad-dalu gyda chi.

Gall cynghorydd dyledion am ddim roi cymorth i chi gyda hyn a’ch cynghori ynglŷn â’ch hawliau a’ch dewisiadau. Dewch o hyd i gynghorydd dyledion am ddim yn awr

Rhowch flaenoriaeth i’ch biliau a chytunwch i dalu beth allwch ei fforddio. Darllenwch ein canllaw Sut i flaenoriaethu'ch biliau