Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn newid ein enw i HelpwrArian

Cyn bo hir bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dod yn HelpwrArian, y ffordd hawdd i gael help am ddim i’ch dewisiadau arian a phensiwn.

Arweiniad Ariannol Coronafeirws - Arweiniad dibynadwy a dolenni i gefnogaeth

Ewch i'n canolfan gymorth

Cwestiynau cyffredin

O 1 Ionawr 2015, ni fydd rhai cwmnïau rheoli dyledion masnachol yn cael talu cynlluniau rheoli dyledion ar ran eu cwsmeriaid mwyach.

Mae hyn yn golygu os ydych yn un o’u cwsmeriaid, ni fydd eich cynllun rheoli dyledion bellach yn cael ei dalu ar eich rhan. Dylech weithredu nawr i sicrhau eich bod yn cadw trefn ar eich dyledion.

Gallwn eich helpu i gael cyngor am ddim a’r gefnogaeth sydd ar gael i’ch helpu i gael trefn ar bethau.

 • Pam bod hyn wedi digwydd? Gweld Ateb
 • Pa gwmnïau sydd ddim yn gweinyddu Cynlluniau Rheoli Dyledion mwyach? Gweld Ateb
 • Beth sydd angen i mi ei wneud gyntaf? Gweld Ateb
 • A ddylwn i ganslo fy nebydau uniongyrchol? Gweld Ateb
 • Sut alla i gael cyngor am ddim ar ddyledion? Gweld Ateb
 • A oes arna i arian o hyd? Gweld Ateb
 • Beth am yr arian rwyf wedi ei dalu’n barod? Gweld Ateb
 • Pa mor fuan sydd angen i mi weithredu? Gweld Ateb
 • A fydd y bobl y bobl y mae arnaf i arian iddynt yn dechrau cysylltu â mi? Gweld Ateb
 • A yw cwmnïau rheoli dyledion sy’n codi ffi yn ddrwg? Gweld Ateb
 • A allaf ymddiried yn y cyngor mae’r cynghorwyr dyledion am ddim a argymhellwch yn ei roi i mi? Gweld Ateb
 • Gyda phwy ddylwn i gysylltu os ydw i eisiau cwyno am gwmni rheoli dyledion? Gweld Ateb

Pam bod hyn wedi digwydd?

Mae’r Llywodraeth wedi newid y ffordd y rheoleiddir cwmnïau rheoli dyledion. Sefydlwyd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) gan y Llywodraeth i sicrhau bod pob cwmni yn bodloni’r safonau gofynnol. Mae’r FCA nawr yn gwirio pob cwmni i sicrhau eu bod yn dilyn ein rheolau ac yn trin eu cwsmeriaid yn deg. Maent yn gwneud hyn trwy ofyn iddynt wneud cais am awdurdodiad.

Mae rhai cwmnïau wedi dewis peidio ag ymgeisio. Mae hyn yn golygu nad ydynt bellach yn cael cynnig cyngor ar ddyledion neu gynlluniau rheoli dyledion.

ewch i’r brig

Pa gwmnïau sydd ddim yn gweinyddu Cynlluniau Rheoli Dyledion mwyach?

. Mae’r FCA yn gwirio pob cwmni i sicrhau eu bod yn dilyn ei reolau ac yn trin eu cwsmeriaid yn deg. Mae’n gwneud hyn drwy ofyn iddynt wneud cais i gael eu hawdurdodi. Mae rhai cwmnïau ar y rhestr hon un ai wedi dewis peidio â gwneud cais neu heb gael eu hawdurdodi. Cliciwch yma i weld rhestr o’r cwmnïau nad ydynt yn gweinyddu Cynlluniau Rheoli Dyledion mwyach

ewch i’r brig

Beth sydd angen i mi ei wneud gyntaf?

Cysylltwch â darparwr cyngor am ddim ar ddyledion ynglŷn â’ch sefyllfa cyn gynted â phosibl. Gallant eich helpu i edrych ar eich opsiynau i gyd a gwirio mai aros mewn cynllun rheoli dyledion yw’r peth iawn i chi ei wneud o hyd. Os ydyw, byddant yn eich helpu i sefydlu un am ddim.

ewch i’r brig

A ddylwn i ganslo fy nebydau uniongyrchol?

Os yw’ch cwmni rheoli dyledion wedi cau a bod gennych ddebyd uniongyrchol gyda nhw, dylech ei ganslo cyn gynted â phosibl. Bydd cynghorydd dyledion am ddim yn gallu rhoi gwybod i chi beth yw’r ffordd orau i chi ddal ati i ad-dalu eich dyledion.

ewch i’r brig

Sut alla i gael cyngor am ddim ar ddyledion?

Gallwch dderbyn cyngor am ddim ar ddyledion ar-lein, drwy e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Felly gallwch gysylltu â rhywun sut bynnag sydd orau gennych ar adeg sy’n gyfleus i chi.

ewch i’r brig

A oes arna i arian o hyd?

Pan fydd cwmni rheoli dyledion yn cau, nid yw’n newid faint o ddyled sydd gennych i’w dalu ar y pryd. Mae’n bwysig gofyn am gyngor am ddim ar ddyledion a gweld pa gamau ddylech chi gymryd nawr i ddelio â’r dyledion sy’n weddill.

ewch i’r brig

Beth am yr arian rwyf wedi ei dalu’n barod?

Dylai’r arian yr ydych wedi ei dalu’n barod fod wedi mynd tuag at leihau’ch dyledion, ond mae’n bosibl y bydd y bobl mae arnoch chi arian iddynt wedi bod yn parhau i godi llog a thaliadau. Gall hyn olygu nad yw’r cyfanswm sy’n ddyledus gennych wedi lleihau’n sylweddol. Mae’n bwysig cael cyngor am ddim, diduedd i gael dealltwriaeth gyflym o faint o ddyled sydd gennych er mwyn canfod y datrysiad dyledion sydd orau i chi.

ewch i’r brig

Pa mor fuan sydd angen i mi weithredu?

Dylai’r bobl y mae arnoch chi arian iddynt fod yn llawn cydymdeimlad os ydych chi’n gweithredu’n fuan. Os nad ydych, gallai pethau waethygu ac efallai y byddwch mewn mwy o ddyled. Bydd darparwr cyngor am ddim ar ddyledion yn gallu helpu nodi’r camau gweithredu gorau i chi.

ewch i’r brig

A fydd y bobl y bobl y mae arnaf i arian iddynt yn dechrau cysylltu â mi?

Mae’n debygol y bydd y bobl y mae arnoch arian iddynt yn cysylltu â chi. Dylai eu blaenoriaeth fod i sicrhau eich bod yn dod o hyd i ddarparwr cyngor amgen. Dylent roi cyfnod o oddefgarwch i chi. Mae hyn yn golygu na ddylent gymryd unrhyw gamau pellach am gyfnod cyfyngedig. Dylai hyn roi amser i chi gael cyngor ar ddyledion a gweithredu.

Os nad ydych yn gweithredu, bydd eich credydwyr yn cysylltu ac yn disgwyl i chi ddechrau gwneud taliadau yn uniongyrchol iddynt.

ewch i’r brig

A yw cwmnïau rheoli dyledion sy’n codi ffi yn ddrwg?

Mae codi ffi i ddarparu rheolaeth dyledion wedi bod yn arfer busnes cyffredin am nifer o flynyddoedd. Er bod rhai cwmnïau yn dewis gadael y farchnad ar hyn o bryd, nid yw’n golygu y dylech osgoi pob cwmni sy’n gweithredu fel hyn.

Ond mae’n bosibl sefydlu cwmni rheoli dyled am ddim. Mae’r holl ddarparwyr cyngor am ddim ar ddyledion a argymhellwch yn gyfrinachol, amhleidiol ac yn rhoi cyngor o ansawdd ar ddyledion.

ewch i’r brig

A allaf ymddiried yn y cyngor mae’r cynghorwyr dyledion am ddim a argymhellwch yn ei roi i mi?

Mae cynghorwyr dyledion am ddim yn rhoi cyngor arbenigol i gannoedd ar filoedd o bobl bob blwyddyn a byddant yn deall eich sefyllfa. Maent yn alluog iawn a byddant yn gallu rhoi’r cymorth rydych ei angen i reoli a lleihau’ch dyledion i chi.

Manteision gofyn am gyngor yw

 • Rydych yn dal i ad-dalu'r hyn sy’n ddyledus gennych
 • Bydd cynghorwr yn dal i gysylltu â’r bobl y mae arnoch chi arian iddynt
 • Byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth barhaus os ydych ei angen.
ewch i’r brig

Gyda phwy ddylwn i gysylltu os ydw i eisiau cwyno am gwmni rheoli dyledion?

Cliciwch yma i gysylltu efo the Financial Ombudsman Service a allai’ch helpu gyda’ch cwyn.

Neu ffoniwch eu llinell gymorth i ddefnyddwyr

0800 023 4 567 o linell dir
0300 123 9 123 o ffôn symudol

Mae llinellau ar agor dydd Llun i ddydd Gwener – 8am i 8pm, dydd Sadwrn – 9am i 1pm]
Botwm [Yn ôl i’r dudalen flaenorol] sy’n mynd â’r defnyddiwr yn ôl i’r dudalen lanio

ewch i’r brig

Dyled Cymorth