Materion sylfaenol am gyflogaeth

Cymorth wrth ymgeisio am swydd, eich hawliau yn y gwaith a’r modd y cewch eich trethu a’ch talu.

 1. Sut mae Treth Incwm, Yswiriant Gwladol a’r Lwfans Personol yn gweithio
 2. Sut ydw i’n cael fy nhalu?
 3. Esbonio Prentisiaethau
 4. Faint o Dreth Incwm ac Yswiriant Gwladol ddylech chi ei dalu
 5. Cymorth a chyngor wrth ymgeisio am swydd
 6. Newid gyrfa ar ôl dileu swydd
 7. Treth a chyflog ail swydd
 8. Deall eich slip cyflog
 9. Contractau cyflogaeth ac egluro eich hawliau fel cyflogai
 10. Isafswm Cyflog Cenedlaethol a Chyflog Byw Cenedlaethol
 11. Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol yr Alban
 12. Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo
 13. Coronafeirws os ydych yn weithiwr cyflogedig
 14. Coronafeirws os oes gennych blant
 15. Cyflogedig ac wedi cael eich rhoi ar ffyrlo: Y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws
 16. Cyflogedig, i ffwrdd yn sâl neu’n hunan-ynysu: Gwneud cais am Dâl Salwch Statudol