Cymorth gyda morgeisi

Dechreuwch arno gyda'n canllaw dechreuwyr i forgeisi, cael y fargen gywir, ac awgrymiadau os ydych yn profi anawsterau wrth dalu.

 1. Cam-werthu ariannol – beth i’w wneud os ydych chi wedi'ch effeithio
 2. Rhowch drefn ar eich morgais
 3. Digollediad os ydych wedi colli arian trwy gam-werthu
 4. Morgeisi – canllaw i ddechreuwyr
 5. Esbonio opsiynau ad-dalu morgais
 6. Ffyrdd o ad-dalu morgais llog yn unig
 7. Deall gwahanol fathau o forgeisi
 8. Canllaw i forgeisi gyda nodweddion arbennig
 9. Canllaw i ffioedd a chostau morgeisi
 10. Dogfennau sy’n esbonio eich morgais
 11. Rhestr wirio cymharu morgeisi
 12. Diogelu eich hun a’ch cartref: chwilio am yswiriant
 13. Pam ei bod yn werth ichi adolygu eich morgais yn rheolaidd
 14. Cynyddu'ch morgais – cael benthyciad ychwanegol ar y morgais
 15. Canllaw i wyliau talu morgais oherwydd
 16. Morgeisi gwaddol a gamwerthwyd
 17. A ddylech chi glirio’ch morgais yn gynnar?
 18. Awgrymiadau os ydych chi'n cael trafferth cael morgais
 19. Cyngor morgeisi – A ddylech chi gael cynghorydd morgeisi?
 20. Sut mae ailforgeisio yn gweithio?
 21. Ôl-ddyledion morgais neu broblemau wrth dalu'ch morgais
 22. Cymorth gan y llywodraeth os na allwch dalu'ch morgais
 23. Cyfrifiannell morgais
 24. Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais
 25. Ecwiti negyddol: ei ystyr a beth allwch chi wneud amdano
 26. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu
 27. Sut i baratoi ar gyfer codiad mewn cyfraddau llog
 28. Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI)
 29. Beth i’w wneud os ydych chi’n cael trafferth ailforgeisio
 30. Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo
 31. Coronafeirws a chostau tai
 32. Help gyda’ch morgais ac ad-daliadau llog eraill
 33. Cymorth i bobl sy’n gaeth i’w morgais