Help gyda’ch budd-daliadau

Help wrth gael yr hawliadau cywir, ble i gael cymorth a chyngor ynghylch budd-daliadau a beth i'w wneud os torrir eich taliadau.

 1. Sancsiynau budd-daliadau a sut i ddelio â nhw
 2. Newidiadau i fudd-daliadau yn y DU
 3. Beth i'w wneud os bydd eich budd-daliadau’n cael eu torri
 4. Lle fedra i gael cymorth a chyngor am fudd-daliadau?
 5. Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn yr hawliadau cywir
 6. Cap budd-daliadau
 7. Beth yw'r dreth ystafell wely?
 8. Taliad Annibyniaeth Bersonol – cyflwyniad
 9. Credyd Treth Plant
 10. Hawlio credydau treth
 11. Pa fudd-daliadau y gallaf eu hawlio os ydw i’n ysgaru neu’n gwahanu?
 12. Symud o DLA i PIP ac ymdopi â newidiadau mewn incwm
 13. Symud o DLA i PIP – beth i’w wneud os bydd eich dyfarniad yn cael ei leihau neu’n cael ei derfynu
 14. Pa fudd-daliadau anabledd a salwch allaf i eu hawlio?
 15. Taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol a help arall
 16. Benthyciadau Cyllidebu a Thaliadau Cyllidebu Ymlaen Llaw
 17. Lwfans Pâr Priod a Phriodas
 18. Faint yw Credyd Cynhwysol?
 19. Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo
 20. Coronafeirws os oes gennych blant
 21. Cyflogedig, i ffwrdd yn sâl neu’n hunan-ynysu: Gwneud cais am Dâl Salwch Statudol
 22. Sut fath o weithiwr ydych chi?: cymorth ariannol yn ystod yr achos o goronafeirws
 23. Hunangyflogedig: cymorth ariannol os ydych yn sâl neu’n hunanynysu