Morgeisi

Prynu cartref

Cyfrifwch eich costau prynu a symud cyffredinol, cyngor i brynwyr tro cyntaf, ac awgrymiadau ac offer i'ch helpu chi i gyfrifo beth allwch ei fforddio.

 1. Cynlluniau Cymorth i Brynu – Cwestiynau Cyffredin
 2. Cynllun Cymorth i Brynu: popeth y mae angen i chi wybod
 3. Rhydd-ddaliad neu lesddaliad: Beth yw’r gwahaniaeth?
 1. Cynilo arian ar gyfer blaendal morgais
 2. Pam fod ceisiadau am forgais yn cael eu gwrthod a beth i’w wneud nesaf
 3. Rhestr wirio symud – awgrymiadau da i gynllunio ar gyfer cost diwrnod symud
 4. Cynlluniau llywodraeth ar gyfer prynwyr am y tro cyntaf a pherchnogion tai cyfredol
 5. Arolygon ac adroddiadau prynwyr tai
 6. Sut i brynu a gwerthu cartref trwy asiantau tai
 7. Chwilio am y cyfreithiwr neu drawsgludwr priodol
 8. Y gost o brynu tŷ a symud
 9. Canllaw prynwr cartref am y tro cyntaf
 10. Y broses o brynu tŷ – camau i brynu tŷ neu fflat newydd
 11. Llinell amser arian wrth brynu cartref – yr Alban
 12. Gwerthiannau tai cyflym
 13. Treth Stamp - Popeth sydd angen i chi wybod
 14. Cyfnewid contract a chwblhau wrth brynu cartref
 15. Pethau i gadw llygad amdanynt wrth brynu eiddo dramor
 16. Cynlluniau i’ch helpu i brynu cartref newydd yn yr Alban
 17. Cynllun Hawl i Brynu: Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
 18. Sut i wneud cais am forgais
 19. Prynu cartref: sut i osgoi'r camgymeriadau mwyaf cyffredin
 20. Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau – popeth y mae angen i chi ei wybod
 21. Treth Trafodiadau Tir – popeth y mae angen i chi ei wybod
 22. Cyfrifiannell Treth Trafodiadau Tir
 23. Treth Dir y Dreth Stamp: trosglwyddo perchnogaeth tir neu eiddo yn Lloegr a Gogledd Iwerddon
 24. Cyfrifiannell Treth Trafodion Tir ac Adeiladau
 25. ISA Cymorth i Brynu Cwestiynau Cyffredin
 26. Cyngor morgeisi – A ddylech chi gael cynghorydd morgeisi?
 27. Esbonio cynlluniau tai cyd-berchnogaeth
 28. Rhentu neu brynu – pa un sydd orau i chi?
 29. Treth Cyngor: beth ydyw, beth yw’r gost a sut i arbed arian
 30. Cyfrifiannell treth stamp
 31. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu
 32. Canllaw ar ISAs Cymorth i Brynu
 33. Faint allwch chi fforddio ei fenthyca?
 34. Coronafeirws os ydych yn prynu, gwerthu neu symud tŷ

Mathau o forgeisi

Dysgwch am wahanol fathau o forgeisi, o ad-daliad a llog yn unig i ecwiti a rennir a phrynu-i-osod.

Cymorth gyda morgeisi

Dechreuwch arno gyda'n canllaw dechreuwyr i forgeisi, cael y fargen gywir, ac awgrymiadau os ydych yn profi anawsterau wrth dalu.

 1. Cam-werthu ariannol – beth i’w wneud os ydych chi wedi'ch effeithio
 2. Rhowch drefn ar eich morgais
 3. Digollediad os ydych wedi colli arian trwy gam-werthu
 1. Morgeisi – canllaw i ddechreuwyr
 2. Esbonio opsiynau ad-dalu morgais
 3. Ffyrdd o ad-dalu morgais llog yn unig
 4. Deall gwahanol fathau o forgeisi
 5. Canllaw i forgeisi gyda nodweddion arbennig
 6. Canllaw i ffioedd a chostau morgeisi
 7. Dogfennau sy’n esbonio eich morgais
 8. Rhestr wirio cymharu morgeisi
 9. Diogelu eich hun a’ch cartref: chwilio am yswiriant
 10. Pam ei bod yn werth ichi adolygu eich morgais yn rheolaidd
 11. Cynyddu'ch morgais – cael benthyciad ychwanegol ar y morgais
 12. Canllaw i wyliau talu morgais oherwydd
 13. Morgeisi gwaddol a gamwerthwyd
 14. A ddylech chi glirio’ch morgais yn gynnar?
 15. Awgrymiadau os ydych chi'n cael trafferth cael morgais
 16. Cyngor morgeisi – A ddylech chi gael cynghorydd morgeisi?
 17. Sut mae ailforgeisio yn gweithio?
 18. Ôl-ddyledion morgais neu broblemau wrth dalu'ch morgais
 19. Cymorth gan y llywodraeth os na allwch dalu'ch morgais
 20. Cyfrifiannell morgais
 21. Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais
 22. Ecwiti negyddol: ei ystyr a beth allwch chi wneud amdano
 23. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu
 24. Sut i baratoi ar gyfer codiad mewn cyfraddau llog
 25. Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI)
 26. Beth i’w wneud os ydych chi’n cael trafferth ailforgeisio
 27. Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo
 28. Coronafeirws a chostau tai
 29. Help gyda’ch morgais ac ad-daliadau llog eraill
 30. Cymorth i bobl sy’n gaeth i’w morgais