Offer a chyfrifianellau

Cyfrifianellau, templedi llythyrau a chanllawiau am ddim – offer ac adnoddau defnyddiol i’ch helpu

Cyfrifianellau

Gall ein cyfrifianellau hawdd eu defnyddio eich helpu i lunio cyllideb, arbed arian a thorri eich costau

Templedi llythyrau

Mae ein templedi llythyrau hawdd eu defnyddio yma i’ch helpu os bydd arnoch angen sefydlu, canslo neu gwyno am rywbeth

 1. Templedi llythyrau

Canllawiau printiedig am ddim

https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/categories/tools-and-calculators

 1. Canllawiau am ddim wedi'u hargraffu

Fideos

Edrychwch ar ein fideos, yn trafod materion fel yswiriant, cynilo ar gyfer ymddeol a chwyddiant

 1. O ble rydyn ni’n dysgu arferion ariannol?
 2. Cael eich plant i ymgyfarwyddo ag arian
 3. Addysgu’ch plant ynghylch beth yw pwrpas arian
 1. Caniatáu i’ch plant roi cynnig arni gydag arian
 2. Eich plant a rhith-arian
 3. Gwneud i arian fynd ymhellach gyda’ch plant
 4. Cyflwyno arian
 5. Emosiynau ariannol
 6. Uchafwyntiau ac isafbwyntiau ariannol
 7. Annibyniaeth ariannol
 8. Rheoli arian
 9. Cyngor ariannol
 10. Cynilion plant
 11. Chwyddiant
 12. Adlog
 13. Newidiadau i bensiynau gweithle – yr hanfodion
 14. Yswiriant anifeiliaid anwes
 15. Yswiriant gyrrwr ifanc
 16. Ail-forgeisio’ch eiddo
 17. Yswiriant adeiladau
 18. Cyfrifoldebau ariannol os byddwch yn gosod eiddo i’w rentu
 19. Llunio cynllun diweithdra
 20. Llinell amser i brynu cartref
 21. Beth yw Morgais Gwrthbwyso?
 22. Beth yw blwydd-dal?
 23. Siopa o gwmpas am flwydd-dal
 24. Eich awgrymiadau ar gyfer prynu a rhedeg car
 25. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian
 26. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi’n cynilo ar gyfer argyfyngau?
 27. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi'n cynilo'n rheolaidd?
 28. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Cwtogi i’ch helpu i gynilo
 29. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Eich awgrymau ar gyfer cwtogi
 30. Eich awgrymiadau ar gyfer talu a chynilo am briodas
 31. Sut ydych yn arbed ar eich siopa yn-ôl-i’r-ysgol?
 32. Cost Nadolig
 33. Sut i wneud taliadau o’ch cyfrif banc
 34. Sut i ddefnyddio'ch cyfrif banc i wneud cylliod'n haws
 35. Poeni am dalu eich rhent?
 36. Sut i agor cyfrif banc
 37. Pan mae e wedi mynd mae wedi mynd
 38. A ddylech chi gynilo neu glirio eich dyledion?
 39. Pryd a ble i gael cymorth a chyngor ar bensiynau
 40. Pam ei bod yn talu cynilo’n rheolaidd
 41. Fforddio car
 42. Oes angen yswiriant bywyd arnoch?
 43. Deall a chymharu blwydd-daliadau
 44. Deall y gwahaniaeth rhwng blwydd-daliadau sengl ac ar y cyd
 45. Deall cyfnodau gwarant ac a ydynt yn addas ar eich cyfer chi
 46. Deall sut y gall eich incwm blwydd-dal gynyddu dros amser
 47. Deall sut y gall eich iechyd gynyddu eich incwm blwydd-dal
 48. Sut mae rhieni yn siarad â’u plant am arian
 49. Sut i siarad am arian wrth i’ch plant dyfu i fyny
 50. Sut i deimlo’n fwy cyfforddus yn siarad gyda’ch plant am arian
 51. Pensiynau ac ymddeoliad
 52. Pam defnyddio cynghorydd ariannol?
 53. Deall eich opsiynau ymddeol
 54. Blwydd-dal sengl neu ar y cyd
 55. Cyllidebu ar gyfer ymddeoliad
 56. Cyfnod gwarantu blwydd-dal
 57. Sut i ddefnyddio gwefan Credyd Cynhwysol

Amserlenni rhyngweithiol

Ewch drwy ein llinellau amser arian i chi wybod beth i’w wneud a phethau a allai effeithio ar eich incwm