Offer a chyfrifianellau

Cyfrifianellau, templedi llythyrau a chanllawiau am ddim – offer ac adnoddau defnyddiol i’ch helpu

Cyfrifianellau

Gall ein cyfrifianellau hawdd eu defnyddio eich helpu i lunio cyllideb, arbed arian a thorri eich costau

Templedi llythyrau

Mae ein templedi llythyrau hawdd eu defnyddio yma i’ch helpu os bydd arnoch angen sefydlu, canslo neu gwyno am rywbeth

Canllawiau printiedig am ddim

https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/categories/tools-and-calculators

Fideos

Edrychwch ar ein fideos, yn trafod materion fel yswiriant, cynilo ar gyfer ymddeol a chwyddiant

 1. O ble rydyn ni’n dysgu arferion ariannol?
 2. Cael eich plant i ymgyfarwyddo ag arian
 3. Addysgu’ch plant ynghylch beth yw pwrpas arian
 1. Caniatáu i’ch plant roi cynnig arni gydag arian
 2. Eich plant a rhith-arian
 3. Gwneud i arian fynd ymhellach gyda’ch plant
 4. Cyflwyno arian
 5. Emosiynau ariannol
 6. Uchafwyntiau ac isafbwyntiau ariannol
 7. Annibyniaeth ariannol
 8. Rheoli arian
 9. Cyngor ariannol
 10. Cynilion plant
 11. Chwyddiant
 12. Adlog
 13. Yswiriant anifeiliaid anwes
 14. Yswiriant gyrrwr ifanc
 15. Ail-forgeisio’ch eiddo
 16. Yswiriant adeiladau
 17. Cyfrifoldebau ariannol os byddwch yn gosod eiddo i’w rentu
 18. Llunio cynllun diweithdra
 19. Llinell amser i brynu cartref
 20. Beth yw Morgais Gwrthbwyso?
 21. Beth yw blwydd-dal?
 22. Siopa o gwmpas am flwydd-dal
 23. Eich awgrymiadau ar gyfer prynu a rhedeg car
 24. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian
 25. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi’n cynilo ar gyfer argyfyngau?
 26. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi'n cynilo'n rheolaidd?
 27. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Cwtogi i’ch helpu i gynilo
 28. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Eich awgrymau ar gyfer cwtogi
 29. Eich awgrymiadau ar gyfer talu a chynilo am briodas
 30. Sut ydych yn arbed ar eich siopa yn-ôl-i’r-ysgol?
 31. Cost Nadolig
 32. Sut i wneud taliadau o’ch cyfrif banc
 33. Sut i ddefnyddio'ch cyfrif banc i wneud cylliod'n haws
 34. Poeni am dalu eich rhent?
 35. Sut i agor cyfrif banc
 36. Pan mae e wedi mynd mae wedi mynd
 37. A ddylech chi gynilo neu glirio eich dyledion?
 38. Pryd a ble i gael cymorth a chyngor ar bensiynau
 39. Pam ei bod yn talu cynilo’n rheolaidd
 40. Fforddio car
 41. Oes angen yswiriant bywyd arnoch?
 42. Deall a chymharu blwydd-daliadau
 43. Deall y gwahaniaeth rhwng blwydd-daliadau sengl ac ar y cyd
 44. Deall cyfnodau gwarant ac a ydynt yn addas ar eich cyfer chi
 45. Deall sut y gall eich incwm blwydd-dal gynyddu dros amser
 46. Deall sut y gall eich iechyd gynyddu eich incwm blwydd-dal
 47. Sut mae rhieni yn siarad â’u plant am arian
 48. Sut i siarad am arian wrth i’ch plant dyfu i fyny
 49. Sut i deimlo’n fwy cyfforddus yn siarad gyda’ch plant am arian
 50. Pensiynau ac ymddeoliad
 51. Pam defnyddio cynghorydd ariannol?
 52. Deall eich opsiynau ymddeol
 53. Blwydd-dal sengl neu ar y cyd
 54. Cyllidebu ar gyfer ymddeoliad
 55. Cyfnod gwarantu blwydd-dal
 56. Sut i ddefnyddio gwefan Credyd Cynhwysol

Amserlenni rhyngweithiol

Ewch drwy ein llinellau amser arian i chi wybod beth i’w wneud a phethau a allai effeithio ar eich incwm