Fideos

Edrychwch ar ein fideos, yn trafod materion fel yswiriant, cynilo ar gyfer ymddeol a chwyddiant

 1. O ble rydyn ni’n dysgu arferion ariannol?
 2. Cael eich plant i ymgyfarwyddo ag arian
 3. Addysgu’ch plant ynghylch beth yw pwrpas arian
 4. Caniatáu i’ch plant roi cynnig arni gydag arian
 5. Eich plant a rhith-arian
 6. Gwneud i arian fynd ymhellach gyda’ch plant
 7. Cyflwyno arian
 8. Emosiynau ariannol
 9. Uchafwyntiau ac isafbwyntiau ariannol
 10. Annibyniaeth ariannol
 11. Rheoli arian
 12. Cyngor ariannol
 13. Cynilion plant
 14. Chwyddiant
 15. Adlog
 16. Yswiriant anifeiliaid anwes
 17. Yswiriant gyrrwr ifanc
 18. Ail-forgeisio’ch eiddo
 19. Yswiriant adeiladau
 20. Cyfrifoldebau ariannol os byddwch yn gosod eiddo i’w rentu
 21. Llunio cynllun diweithdra
 22. Llinell amser i brynu cartref
 23. Beth yw Morgais Gwrthbwyso?
 24. Beth yw blwydd-dal?
 25. Siopa o gwmpas am flwydd-dal
 26. Eich awgrymiadau ar gyfer prynu a rhedeg car
 27. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian
 28. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi’n cynilo ar gyfer argyfyngau?
 29. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi'n cynilo'n rheolaidd?
 30. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Cwtogi i’ch helpu i gynilo
 31. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Eich awgrymau ar gyfer cwtogi
 32. Eich awgrymiadau ar gyfer talu a chynilo am briodas
 33. Sut ydych yn arbed ar eich siopa yn-ôl-i’r-ysgol?
 34. Cost Nadolig
 35. Sut i wneud taliadau o’ch cyfrif banc
 36. Sut i ddefnyddio'ch cyfrif banc i wneud cylliod'n haws
 37. Poeni am dalu eich rhent?
 38. Sut i agor cyfrif banc
 39. Pan mae e wedi mynd mae wedi mynd
 40. A ddylech chi gynilo neu glirio eich dyledion?
 41. Pryd a ble i gael cymorth a chyngor ar bensiynau
 42. Pam ei bod yn talu cynilo’n rheolaidd
 43. Fforddio car
 44. Oes angen yswiriant bywyd arnoch?
 45. Deall a chymharu blwydd-daliadau
 46. Deall y gwahaniaeth rhwng blwydd-daliadau sengl ac ar y cyd
 47. Deall cyfnodau gwarant ac a ydynt yn addas ar eich cyfer chi
 48. Deall sut y gall eich incwm blwydd-dal gynyddu dros amser
 49. Deall sut y gall eich iechyd gynyddu eich incwm blwydd-dal
 50. Sut mae rhieni yn siarad â’u plant am arian
 51. Sut i siarad am arian wrth i’ch plant dyfu i fyny
 52. Sut i deimlo’n fwy cyfforddus yn siarad gyda’ch plant am arian
 53. Pensiynau ac ymddeoliad
 54. Pam defnyddio cynghorydd ariannol?
 55. Deall eich opsiynau ymddeol
 56. Blwydd-dal sengl neu ar y cyd
 57. Cyllidebu ar gyfer ymddeoliad
 58. Cyfnod gwarantu blwydd-dal
 59. Sut i ddefnyddio gwefan Credyd Cynhwysol