Fideos

Edrychwch ar ein fideos, yn trafod materion fel yswiriant, cynilo ar gyfer ymddeol a chwyddiant

 1. O ble rydyn ni’n dysgu arferion ariannol?
 2. Cael eich plant i ymgyfarwyddo ag arian
 3. Addysgu’ch plant ynghylch beth yw pwrpas arian
 4. Caniatáu i’ch plant roi cynnig arni gydag arian
 5. Eich plant a rhith-arian
 6. Gwneud i arian fynd ymhellach gyda’ch plant
 7. Cyflwyno arian
 8. Emosiynau ariannol
 9. Uchafwyntiau ac isafbwyntiau ariannol
 10. Annibyniaeth ariannol
 11. Rheoli arian
 12. Cyngor ariannol
 13. Cynilion plant
 14. Chwyddiant
 15. Adlog
 16. Newidiadau i bensiynau gweithle – yr hanfodion
 17. Yswiriant anifeiliaid anwes
 18. Yswiriant gyrrwr ifanc
 19. Ail-forgeisio’ch eiddo
 20. Yswiriant adeiladau
 21. Cyfrifoldebau ariannol os byddwch yn gosod eiddo i’w rentu
 22. Llunio cynllun diweithdra
 23. Llinell amser i brynu cartref
 24. Beth yw Morgais Gwrthbwyso?
 25. Beth yw blwydd-dal?
 26. Siopa o gwmpas am flwydd-dal
 27. Eich awgrymiadau ar gyfer prynu a rhedeg car
 28. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian
 29. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi’n cynilo ar gyfer argyfyngau?
 30. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – A ydych chi'n cynilo'n rheolaidd?
 31. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Cwtogi i’ch helpu i gynilo
 32. Eich awgrymiadau ar gyfer cynilo arian – Eich awgrymau ar gyfer cwtogi
 33. Eich awgrymiadau ar gyfer talu a chynilo am briodas
 34. Sut ydych yn arbed ar eich siopa yn-ôl-i’r-ysgol?
 35. Cost Nadolig
 36. Sut i wneud taliadau o’ch cyfrif banc
 37. Sut i ddefnyddio'ch cyfrif banc i wneud cylliod'n haws
 38. Poeni am dalu eich rhent?
 39. Sut i agor cyfrif banc
 40. Pan mae e wedi mynd mae wedi mynd
 41. A ddylech chi gynilo neu glirio eich dyledion?
 42. Pryd a ble i gael cymorth a chyngor ar bensiynau
 43. Pam ei bod yn talu cynilo’n rheolaidd
 44. Fforddio car
 45. Oes angen yswiriant bywyd arnoch?
 46. Deall a chymharu blwydd-daliadau
 47. Deall y gwahaniaeth rhwng blwydd-daliadau sengl ac ar y cyd
 48. Deall cyfnodau gwarant ac a ydynt yn addas ar eich cyfer chi
 49. Deall sut y gall eich incwm blwydd-dal gynyddu dros amser
 50. Deall sut y gall eich iechyd gynyddu eich incwm blwydd-dal
 51. Sut mae rhieni yn siarad â’u plant am arian
 52. Sut i siarad am arian wrth i’ch plant dyfu i fyny
 53. Sut i deimlo’n fwy cyfforddus yn siarad gyda’ch plant am arian
 54. Pensiynau ac ymddeoliad
 55. Pam defnyddio cynghorydd ariannol?
 56. Deall eich opsiynau ymddeol
 57. Blwydd-dal sengl neu ar y cyd
 58. Cyllidebu ar gyfer ymddeoliad
 59. Cyfnod gwarantu blwydd-dal
 60. Sut i ddefnyddio gwefan Credyd Cynhwysol