Am ein gwaith dyled

Pan fo pobl yn cael trafferthion gyda dyledion mae’n bwysicach nag erioed fod ganddynt fynediad i gyngor effeithlon. Gweithiwn gyda phartneriaid i’w gwneud yn gyflymach ac yn rhwyddach i gael mynediad i gyngor ynghylch dyled, ac i wella safonau ac ansawdd ar draws y sector.

Gwasanaethau yn 2014/15

Rydym wedi dyrannu cyllid ar gyfer 2013/14 fel sy’n dilyn:

  • Cymru a Lloegr – gwasanaethau aml-sianel integredig mewn partneriaeth gyda Cyngor Ar Bopeth, Toynbee Hall, Talking Money, East Midlands Money Advice a Greater Merseyside Money Advice Partnership.
  • Yr Alban - gwasanaethau wyneb i wyneb a meithrin gallu ar gyfer asiantaethau cynghori mewn partneriaeth gyda Bwrdd Cymorth Cyfreithiol yr Alban.
  • Gogledd Iwerddon - gwasanaethau wyneb-i-wyneb, mewn partneriaeth gyda’r Adran Fenter, Masnach a Buddsoddi

Ni fyddwn yn dyrannu cyllid i asiantaethau heblaw’r rhai a nodir uchod yn 2014/15.

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Rydym wedi cynnwys rhaglen ymchwil helaeth i fod yn sylfaen i’n gwaith datblygu. Mae hyn yn cynnwys arolwg o ddarpariaeth cyngor, asesiad o anghenion defnyddwyr sydd â gormod o ddyled, ymgynghoriad helaeth gyda chredydwyr, y sector cynghori a chyrff cyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig a datblygu model dyrannu cyllid ar gyfer cyngor ynghylch dyled.

O ddadansoddiad o’r ymchwil yma, daethom i’r casgliad y dylai ein ffocws fod ar:

  • Cyrraedd a hygyrchedd - cynyddu’r cyngor ansawdd uchel sydd ar gael
  • Symlrwydd - ei gwneud yn haws i bobl gael y cyngor cywir yn y ffordd gywir iddynt fynd i’r afael â phroblemau dyled uniongyrchol a dangos sut i fod yn fwy gwydn yn y dyfodol
  • Hunangymorth - annog pobl i’w helpu eu hunain lle bynnag sy’n ymarferol
  • Trin bylchau mewn darpariaeth - mewn ffordd fel y defnyddiwn gyllid a chomisiynu gwasanaethau i sicrhau’r gwerth mwyaf am arian heb ddadleoli trefniadau ariannu cyfredol.

I gael mwy o wybodaeth am y meysydd yr ydym yn canolbwyntio arnynt ar gyfer ein model tymor hirach, gweler ein cyhoeddiad ‘ A better deal for everyone’ (PDF).

Codi safonau

Credwn ei bod yn bwysig fod pobl sy’n edrych am gyngor ynghylch dyled yn cael sicrwydd fod y sefydliad a ddefnyddiant, a’r cynghorydd y deuant i gysylltiad ag ef neu hi, yn gweithredu i’r safonau uchaf.

I gael gwybod sut rydym yn gweithio gyda phartneriaid i wella safonau ac ansawdd ar draws y sector dyledion, ewch i Codi safonau.

Gweithio gydag eraill

Mae’r dasg hon yn gymhleth tu hwn, ac nid ydym yn bychanu’r her. Rydym yn ddiolchgar am gyfraniad parhaus cyrff sefydliadau ar draws meysydd cynghori, gwasanaethau ariannol a Llywodraeth - ac yn cydnabod cyfraniadau uwch y sector gwasanaethau ariannol drwy ddyraniad newydd o’r lefi a gasglwyd gan yr FCA sy’n ariannu ein rôl cydlynu.

Cawn ein cynghori gan ein Fforwm Ymgynghorol gydag aelodau o blith credydwyr, sefydliadau cynghori a Llywodraeth. Mae ymgyfraniad rhanddeiliaid yn allweddol a byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda nhw ar hyd y prosiect.

Cyhoeddiadau

Ymchwil a gwybodaeth arall am ein rôl cyngor ynghylch dyled:

Mae ymchwil arall ynghylch dyled gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gael yma.