Amdanom ni

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

O 1 Ionawr 2019, crëodd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau un sefydliad o’r tri darparwr presennol ar ganllawiau ariannol, gan gynnwys y Gwasanaeth Cynghori Ariannol (MAS).

Darganfyddwch fwy am ein safonau MaPS a sut rydym yn sicrhau ansawdd ein gwasanaeth yn uniongyrchol a thrwy ein gwasanaethau a gomisiynir.

Cefnogi rheoli arian pobl

Mae ein gwasanaeth diduedd am ddim ar gael 24 awr y dydd drwy ein gwefan a chwe diwrnod yr wythnos dros y ffôn ar 0800 138 7777 (galwadau am ddim).

Gall unrhyw un ddefnyddio’n gwasanaeth a darparwn arweiniad ar gyfer ystod eang o faterion ariannol, gan gynnwys nifer o offer a chyfrifianellau defnyddiol i helpu pobl reoli eu harian. Rydym yn canolbwyntio ar gefnogi pobl a all elwa fwyaf o’n cymorth neu sy’n wynebu digwyddiadau sylweddol yn eu bywydau – fel cynilo ar gyfer prynu cartref, delio â pherthynas hirdymor yn chwalu, neu ddechrau teulu.

Gweithiwn hefyd ag ystod eang o sefydliadau eraill i sicrhau bod ein cynnwys ar gael i’w cwsmeriaid, cleientiaid, aelodau, dilynwyr neu gyflogeion. Mae hyn yn cynnwys cynhyrchu a dosbarthu nifer o ganllawiau mewn print ar bynciau penodol, sydd ar gael hefyd i’w lawrlwytho ar ein gwefan.

Helpu pobl i drechu dyledion problemus

Ein nod yw atal pobl rhag mynd i ddyled na ellir ei rheoli, ond ar gyfer y rhai sydd wedi llithro felly, ariannwn gyngor o safon uchel, am ddim ar ddyledion, a ddarperir gan ein partneriaid ledled y DU. Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yw’r ariannwr mwyaf o gyngor ar ddyledion yn y DU.

Rydym yn gyfrifol hefyd am sbarduno gwasanaethau cyngor ar ddyledion mwy cyson ac o safon well ledled y DU – gan gynnwys y rhai nad ydym yn eu hariannu’n uniongyrchol. Ein nod yw sicrhau bod pobl yn cael y cymorth maent ei angen i ddelio â’u credydwyr a lleihau eu dyledion, a chael y gefnogaeth hefyd i reoli eu harian a meithrin cadernid ariannol er mwyn iddynt fod yn llai tebygol o fynd i drafferthion.

Cewch ragor o wybodaeth ynglŷn â’n gwaith cyngor ar ddyledion yma.

Gyrru gwell cadernid ariannol

Mae galluogrwydd ariannol yn hanfodol i fywydau pobl, wrth eu helpu i reoli cyfnodau ariannol da a drwg a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

Fel y corff statudol sy’n gyfrifol am wella dealltwriaeth y cyhoedd am faterion ariannol, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi arwain gwaith ystod eang o sefydliadau ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i ddatblygu Strategaeth Galluogrwydd Ariannol newydd ar gyfer y DU.

Mae’r Strategaeth yn amlinellu cynllun deng mlynedd i ddelio â nid yn unig sgiliau a gwybodaeth pobl ynghylch rheoli arian ond hefyd yr agweddau ac ysgogiadau sy’n eu hatal, ac i gael mynediad at gynnyrch a gwasanaethau.

Am fwy o wybodaeth am y Strategaeth, a’r gwaith yr ydym ni ac eraill yn ei wneud i’w gweithredu, ewch i fincap.org.uk.

Caffael

Rydym yn prynu amrywiaeth eang o nwyddau a gwasanaethau. Rhaid i ni fod yn economaidd ac effeithiol wrth ddefnyddio ein hadnoddau, felly mae ein Hadran Gaffael yn cynnwys staff caffael proffesiynol, i sicrhau ein bod yn cael gwerth am arian ar gyfer yr holl wariant.

Caffael nwyddau a gwasanaethau – y rheoliadau

Fel Awdurdod Contractio dan y Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, ers 1 Ionawr 2015 mae pob contract ar gyfer gwasanaethau perthnasol sydd dros £164,176 (ar gyfer cyflenwadau a gwasanaethau) a £4,104,394 (ar gyfer gwaith) yn amodol i Gyfarwyddebau Caffael yr UE.

Hysbysebu ar gyfer tendrau

Pan fydd angen, mae hysbysebion ar gyfer contractau yn y categorïau perthnasol hefyd yn cael eu hysbysebu yn y Tenders Electronic Daily (TED), yr atodiad i Gyfnodolyn Swyddogol y Gymuned Ewropeaidd yn unol â rhwymedigaeth yr adran dan Gyfarwyddebau Caffael yr UE.

Yn ogystal, gallwn hefyd ddefnyddio llwybrau amgen i’r farchnad, yn cynnwys Cytundebau Fframwaith (cytundebau traws-lywodraethol a thendrau MAS).

Mae MAS hefyd yn hysbysebu pob tendr agored ac yn cyhoeddi hysbysiadau dyfarnu contractau ar y wefan Contracts Finder.

eGaffael

Mae contractau gwerth £25,000 neu fwy yn cael eu rheoli trwy ein system Tendro electronig, Bravo.

Rhaid eich bod wedi cofrestru gyda Bravoopens in new window os ydych chi eisiau gwneud busnes gyda ni.

Os byddwn yn hysbysebu tendr a bod gennych ddiddordeb, bydd angen i chi gofrestru eich diddordeb trwy’r porth. Gallwch wneud hyn am ddim.

Ni allwn ystyried:

  • mynegiannau diddordeb
  • holiaduron cyn cymhwyso
  • cyflwyniadau tendr

sy’n cyrraedd yn hwyrach na’r dyddiad cau a nodwyd, waeth beth yw’r rheswm.

Mae Bravo yn cynnig modd syml, diogel ac effeithiol o reoli gweithgareddau tendro a dyfynbrisiau. Gellir gweld y porth hunanwasanaeth i gyflenwyr yma: https://mas.bravosolution.co.uk/web/login.html

Tenders Electronic Daily

Mae angen i chi gofrestru gyda Tenders Electronic Daily (TED) i gael gwybod am gaffael yn yr Undeb Ewropeaidd (EU).

TED yw’r fersiwn ar-lein o’r Atodiad i Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n cynnwys tendrau ar gyfer bron i bob contract sector cyhoeddus uwchlaw’r terfynau (trothwyon) a osodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae’r terfynau hyn yn newid bob dwy flynedd.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â throthwyon a thendro, ewch i:

Simap y wefan ar gyfer y system wybodaeth ar gyfer caffael Ewropeaidd

adran Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd.

Cysylltu â ni

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm caffael trwy e-bost yn Procurement.GMB@moneyadviceservice.org.uk

Hysbysebu ar gyfer tendrau

Cefndir l Cyngor ar ddyledion l Trosolwg, atebolrwydd ac ariannu

Mwy yn 'Amdanom ni'