Datganiad i'r Wasg: Ar gyfartaledd mae pob oedolyn gorwario o £220 ar ei wyliau

7 Gorffennaf 2015

 • Mae dwy ran o dair o’r bobl sydd ar eu gwyliau yn mynd dros ben llestri gyda’u gwariant ar eu gwyliau
 • Ar gyfartaledd mae pob oedolyn yn gorwario o £220
 • Anogir y rhai sy’n gwario i gynllunio cost eu gwyliau yn llawn er mwyn cael tawelwch meddwl

Mae ymchwil gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi rhoi golau newydd ar arferion gwario pobl sydd ar eu gwyliau. Mae dwy ran o dair (60%) o bobl sy’n mynd ar eu gwyliau yn cyfaddef eu bod yn gorwario ar eu gwyliau, gyda phob oedolyn yn gwario cyfanswm o £220 yn fwy nag a fwriadwyd bob blwyddyn.

Wrth i’r DU ddechrau cyffroi am eu gwyliau haf, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn annog cwsmeriaid i gynllunio ymlaen a sicrhau eu bod yn ystyried popeth y byddant yn ei wario er mwyn rhoi tawelwch meddwl a gwneud y mwyaf o’u harian gwyliau.

Cael eich cloffi gan y costau

Mae costau annisgwyl yn cyfrannu at orwario ar wyliau, gyda 60% o bobl yn dweud eu bod yn gwneud hynny. Y costau annisgwyl mwyaf cyffredin yw:

 • Bwyd a diod yn costio mwy na’r disgwyl (32%)
 • Gweithgareddau yn costio mwy na’r disgwyl (22%)
 • Gorfod prynu pethau yr anghofiais eu pacio (18%)

Gwario cyn y gwyliau

Yn ogystal â chostau mawr yn ystod eu gwyliau, mae nifer o oedolion o’r DU yn gwario ffortiwn fach ar eitemau wrth iddynt baratoi ar gyfer eu gwyliau. Ar gyfartaledd mae pobl sy’n mynd ar eu gwyliau yn gwario £156 cyn y gwyliau ar eitemau fel dillad, cynnyrch gwyliau ac eitemau harddwch. Maent yn gostau pwysig i’w hystyried wrth gynllunio gwyliau.

Blaenoriaethau cywir

O’r ymchwil gwelwyd bod rhai Prydeinwyr yn bod yn ddoeth iawn wrth gynllunio’u gwyliau. Dywedodd chwe deg wyth y cant eu bod yn cynilo ar gyfer eu gwyliau neu ran ohono. Yn ogystal, mae 58% yn sicrhau bod ganddynt gyllideb ar gyfer rhai elfennau o’u gwyliau.

Hyd yn oed mewn dyled - mi awn ar wyliau

Mae oedolion o’r DU mewn perygl o fynd i drafferthion ariannol hefyd wrth fynd ar wyliau na allant ei fforddio. Mae bron i chwarter (24%) o oedolion y DU wedi bod ar wyliau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf na chredent y gallent ei fforddio, gydag 1 o bob 4 (25%) ohonynt yn mynd i ddyled i dalu am y gwyliau. Y ddyled ar gyfartaledd a achosir gan wyliau a theithio yw £421**.

Y prif resymau dros fynd ar wyliau na allwn ei fforddio yw:

 • Roeddwn yn haeddu cael mynd (35%)
 • Roeddwn yn teimlo bod yn rhaid i fi fynd (22%)
 • Roedd yn ddyletswydd arnaf i sicrhau gwyliau i’r teulu (20%)

Ymhellach, dywedodd dros draean (36%) o oedolion y DU eu bod wedi bod ar wyliau ar adeg pan oeddynt mewn dyled ar gerdyn credyd neu gerdyn siop, a bod 39% fel arfer yn dychwelyd gyda dyled gwyliau, gan gymryd 4.8 mis ar gyfartaledd i glirio’r ddyled hon.

Pen yn y tywod

Mae un o bob pump (18%) wedi archebu gwyliau gan wybod y bydd yn achosi trafferthion ariannol, ac mae hyn yn codi i 37% i’r rhai rhwng 25-34 oed. Amlygwyd dathliadau priodfab neu briodferch arfaethedig fel rheswm allweddol pam mae pobl ifanc yn gorwario ar wyliau, gyda 28% o rai 25-34 oed yn dweud eu bod wedi bod ar barti o’r fath dros y flwyddyn ddiwethaf nad oeddynt yn medru ei fforddio.

Wrth ymateb i’r casgliadau, dywed Andy Webb, arbenigwr ariannol gyda’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol:

“Mae pob un ohonom yn gweithio’n galed er mwyn cael gwyliau ac mae’n braf medru cymryd seibiant a mwynhau ein hunain gyda’n ffrindiau a’n teulu. Mae’n galonogol gweld cymaint o bobl yn cynllunio ymlaen a chynilo ar gyfer eu gwyliau. Wrth wneud hynny byddwn yn cael y gorau o’n gwyliau heb bryderu am sut y byddwn yn talu amdano. Os ydych yn cynllunio gwyliau yn ddiweddarach eleni neu’r flwyddyn nesaf, awgrymaf eich bod yn gosod nod realistig i chi’ch hun ac ystyried gwir gostau eich gwyliau sy’n cynnwys neilltuo arian ar gyfer peth gwariant annisgwyl. Yna gallwch gynilo’n rheolaidd i dalu am y costau.

“Mae pob un ohonom yn gwybod ei bod hi’n hawdd mynd dros ben llestri ar wyliau ond byddwch yn teimlo’n well os llwyddwch i lynu at eich cyllideb. Mae amryw o ffyrdd i chi fedru osgoi talu gormod am bethau hanfodol ar gyfer eich gwyliau a pharhau i gael amser da, er enghraifft, prynu eitemau neu gyfnewid arian cyn i chi adael y DU. Hyd yn oed os ydych yn mynd ar eich gwyliau ymhen ychydig wythnosau, nid yw’n rhy hwyr i ddechrau cynllunio a neilltuo ychydig o arian ar gyfer y costau annisgwyl hynny.

“Mae’n werth trafod eich dewisiadau gyda’ch teulu a ffrindiau, oherwydd efallai bydd ganddynt amryw o awgrymiadau da i’w cynnig. Neu, mae gennym lawer o wybodaeth ar ein gwefan am sut i gynllunio ymlaen ar gyfer eich gwyliau, felly cymerwch olwg ar y tudalennau hynny cyn teithio.”

Awgrymiadau da ar gyfer cynilo am wyliau gan Andy Webb

 • Cyllideb – Cyfrifwch faint fydd popeth yn ei gostio, yn cynnwys yswiriant, arian i’w wario, llogi car ac ati. Peidiwch ag edrych ar bris y gwyliau yn y daflen yn unig, cofiwch ystyried holl gostau’r gwyliau er mwyn i chi wybod faint yn union fyddwch chi ei angen
 • Gosodwch nod cynilo personol bob mis – Os ydych yn dymuno cael gwyliau yn ddiweddarach eleni neu’r haf nesaf, cyfrifwch faint fyddech chi angen ei gynilo bob mis er mwyn medru fforddio’r gwyliau hwnnw.
 • Cynilwch yn ddoeth – Ceisiwch gadw’ch cynilion gwyliau mewn cyfrif banc ar wahân. Drwy wneud hynny gallwch fwynhau ei weld yn tyfu ac ni chewch eich temtio i dynnu arian allan ohono a’i wario. Efallai bod eich cyfrif banc eisoes yn gadael i chi sefydlu cronfa gynilo ar wahân ar-lein, ond os nad ydyw, gallwch agor cyfrif cynilo mynediad heb rybudd.
 • Ystyriwch y ‘gronfa wyliau’ fel bil ychwanegol bob mis – Ceisiwch sefydlu trosglwyddiad ar-lein awtomatig er mwyn i’r arian fynd i mewn i’r gronfa gynilo heb i chi orfod gwneud dim.
 • Cofnodwch eich cynnydd – Gall cadw llygad ar gyfanswm eich cynilion fod yn hwyl. Ceisiwch rannu’ch nod cynilo ar gyfer eich gwyliau yn dameidiau bach cyraeddadwy er mwyn i chi fedru dilyn eich cynnydd. Gallech roi siart ar ddrws yr oergell a chael y teulu oll i gymryd rhan.
 • Glynwch at eich cyllideb – Gallwch gwtogi costau drwy brynu eitemau ac arian tramor cyn i chi adael y DU a chadw cofnod o wariant ar fwyd a gweithgareddau wedi i chi gyrraedd yno.

I ddysgu rhagor am arian a gwyliau, ewch i www.moneyadviceservice.org.uk

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

1. *Ymchwil a gwblhawyd gan Optimum ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ym mis Mehefin 2015 ymysg 2,229 o oedolion yn y DU. Cwblhawyd yr arolwg ar-lein.

2. ** Cwblhawyd yr ymchwil ar gyfer yr ystadegyn penodol (£421) ar wahân gan Optimum ar gyfer y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ym mis Mehefin ymysg 2,229 o oedolion yn y DU. Cwblhawyd yr arolwg ar-lein.

3. _*_Erthyglau penodol yn cynnwys:

Cynilo ar gyfer gwyliau

Sut i gael gwyliau am bris rhatach

Paratowch at yr haf

Awgrymiadau da ar gyfer talu am wyliau

Opsiynau arian teithio

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Sefydliad annibynnol yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae’n rhoi cyngor ariannol diduedd, am ddim ar-lein ar moneyadviceservice.org.uk, dros y ffôn ar 0300 500 5555, ac wyneb yn wyneb ledled y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y Gwasanaeth gan y Llywodraeth a thelir amdano gan dreth statudol ar y diwydiant gwasanaethau ariannol, a godir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Ei nodau statudol yw gwella dealltwriaeth a gwybodaeth y cyhoedd am faterion ariannol (gan gynnwys system ariannu’r Deyrnas Unedig); a gwella gallu’r cyhoedd i reoli eu materion ariannol eu hunain.

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â:

· Chris Bull neu Kerry McGee yn 3 Monkeys ar 020 7009 3100 neumoneyadviceservice@3-monkeys.co.uk

· Swyddfa’r wasg y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 020 7943 0593 neu pressoffice@moneyadviceservice.org.uk

Ar gyfer syndicetio adnoddau:

 • Mae offer ac adnoddau’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gael am ddim i’w syndicetio. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 020 7943 0616 neu e-bostiwch Georgina.Hardy@moneyadviceservice.org.uk