Areithiau a chyflwyniadau

Mehefin 2012

Rôl Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn y tirlun cyngor – San Steffan a’r Ddinas yn llenwi’r bwlch cyngor ar ôl cynhadledd 2012, Llundain

Gallai rhwng traean a hanner poblogaeth oedolion y DU elwa o gyngor ariannol generig rhad ac am ddim. Yn yr araith hon, mae’r Prif Weithredwr Tony Hobman yn egluro’r cyfraniad mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn anelu at ei wneud tuag at lenwi’r bwlch hwn, yn gweithio wrth ochr ac mewn partneriaeth ag eraill mewn tirlun sy’n datblygu trwy’r amser.

Tachwedd 2011

Seminar y Gwasanaeth Cynghori Ariannol – Ail sefydlu ymddiriedaeth mewn cyfnod o amheuaeth, Holborn Bars, Llundain

Mewn araith ar ymddiriedaeth i gynulleidfa a ddaeth o bob rhan o’r sectorau gwasanaethau ariannol a defnyddwyr, dywedodd Gerard Lemos fod rhaid i’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol weithio wrth ochr pobl, nid uwch eu pennau. Dywedodd fod ‘rhaid i’r Gwasanaeth fod yno i bobl wrth iddynt nesáu at ddigwyddiadau allweddol bywyd a mynd trwyddynt – nid yn pregethu na bod yn nawddoglyd, ond yn cynorthwyo hyd at bwynt lle mae pobl yn teimlo’n dda am eu sefyllfa ariannol.’ Dywedodd Gerard ‘rydym am fod ar reng flaen meddyliau pobl fel eu bod yn gwybod ein bod ni ar gael pan fyddant ein hangen, fel Google neu’r GIG.’ Gan droi at allu ariannol, disgrifiodd Gerard ymagwedd y Gwasanaeth o gyfuno agweddau a ffyrdd o feddwl â digwyddiadau allweddol mewn bywyd a dywedodd, ‘mae bod yn dda gydag arian yn gyflwr meddwl, nid bod yn gronfa o wybodaeth.’ Pwysleisiodd y pwysigrwydd o weithio gyda phobl ifanc a’u rhieni, ac o gynnig cyngor yn uniongyrchol i’r rhai hynny o’r oedran 18 i 25 wrth iddynt drawsnewid i fod yn oedolion. Diolchodd Gerard i’r rhai hynny yn y gwasanaethau ariannol am eu cefnogaeth gan ddadlau y gall y Gwasanaeth fod ar ei ennill trwy roi ei ymddiriedaeth mewn defnyddwyr: y bydd diwydiant a defnyddwyr ar eu hennill wrth helpu pobl i gael mwy o wybodaeth, fel eu bod yn fwy parod i wneud penderfyniadau a gweithredu arnynt.

Medi 2011

Cynhadledd ADR ar Ddatrys Problemau 2011, Caergrawnt

Cyflwynodd yr araith hon, gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Mark Fiander, y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, ac yn benodol ein gwybodaeth a chyngor ariannol ar gyfer pobl yn wynebu ysgariad i aelodau Resolution, cymdeithas gyfraith deuluol y cyfreithwyr. Chwaraeodd aelodau o Resolution rôl allweddol wrth ddatblygu ein gwybodaeth a chyfrifiannell ar-lein, a darparodd y gynhadledd hon gyfle inni ddiolch i Resolution ac i annog defnydd o’n cyngor gyda chleientiaid.

Gorffennaf 2011

Canolfan Credyd Cyfrifol – Cynhadledd Dyfodol Cynhwysiant a Chyngor Ariannol, Birmingham

Mae’r araith hon, gan Reolwr ein Rhaglen Cyngor ar Ddyledion Paul Frost, yn egluro ein gwaith paratoi ar gydgysylltu cyngor ar ddyledion, a’r daith yn arwain at gais y llywodraeth inni dderbyn y rôl hon a thu ôl i’n Gwasanaeth lletach.

Mehefin 2011

Banc Indonesia – Seminar Asiaidd Rhanbarthol OECD ar Lythrennedd Ariannol, Jakarta, Indonesia

Mewn anerchiad arbennig i gynulleidfa a ddaeth o bob rhan o’r gwasanaethau ariannol, rheoleiddwyr, llywodraeth a sefydliadau anllywodraethol yn Asia, eglurodd Gerard Lemos rôl y Gwasanaeth Cynghori Ariannol – mewn cysylltiad â’r system reoleiddiol ar gyfer y sector gwasanaethau ariannol yn y DU ac wrth helpu defnyddwyr i reoli eu harian yn well.

Cynhadledd Flynyddol Cyngor Ariannol Yr Alban 2011, Gwesty Crieff Hydro, Yr Alban

Mae Gerard Lemos, Cadeirydd Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, yn siarad am y ffordd mae’r Gwasanaeth yn helpu pobl i reoli eu harian yn wyneb pwysau o ddydd i ddydd a dros y tymor hwy. Mae Gerard yn siarad am dueddiadau cymdeithasol tymor hwy – fel newidiadau i bensiynau, ffioedd prifysgol a chostau gofal yn ddiweddarach mewn bywyd – sy’n ei wneud hyd yn oed yn bwysicach i bobl fabwysiadu rheolaeth dda o arian fel y peth arferol. Mae’n egluro sut mae’r gwiriad iechyd yn darparu cynllun gweithredu i bobl, a bod Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn datblygu cynhyrchion newydd sy’n fwy rhagweithiol a rhyngweithiol.

Lansio ymgyrch ymwybyddiaeth genedlaethol, derbyniad Seneddol Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Gofynnwyd i ASau ac uwch-ffigyrau o bob rhan o’r diwydiant gwasanaethau ariannol gan Gerard Lemos, Gadeirydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, i ddwyn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a’n gwiriad iechyd ar-lein at sylw eu hetholwyr a chwsmeriaid pan lansion ni ymgyrch ymwybyddiaeth genedlaethol yn Portcullis House.

Mai 2011

Cyngres Diogelu Defnyddwyr ac Addysg Ariannol, Bogotá

Ar 6 Mai cyflwynodd Gerard Lemos, Cadeirydd, araith am Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol trwy we ddarllediad byw i Gyngres 1af Diogelu Defnyddwyr ac Addysg Ariannol yn Bogotá, Colombia. Yn ei araith, mae Gerard yn disgrifio’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol fel y cyntaf o’i fath yn y byd gan siarad am nod y Gwasanaeth i gyrraedd miliynau o bobl gyda chyngor clir, syml a fydd yn eu helpu wrth reoli eu harian.

Ebrill 2011

36ain Cynhadledd Flynyddol IOSCO yn Cape Town, De Affrica

Mae Gerard Lemos, Cadeirydd, yn siarad ar_‘Addysg i ddefnyddwyr: Rheidrwydd cenedlaethol neu bigogrwydd diangen?’_. Disgrifiodd Gerard sut y caiff llawer mwy o bobl yn y DU wybodaeth a chyngor gwell am faterion ariannol yn sgil lansiad gwasanaeth cynghori ariannol cenedlaethol, cyffredinol a di-dâl cyntaf y byd.

Chwefror 2011

Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau

Mae Gerard Lemos, Gadeirydd, yn siarad ar ‘Arian: gwreiddyn pob hapusrwydd?’ gan egluro sut y bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn gwneud gwahaniaeth i brosesau cynllunio ariannol a gwneud penderfyniadau pobl – ac efallai hyd yn oed i’w hapusrwydd.

Tachwedd 2010

Y Fforwm Gwasanaethau Ariannol, Uwchgynhadledd Ymddygiad Ariannol

Mae Amanda Bowe, Pennaeth Materion Defnyddwyr, Strategaeth a Gwerthuso, yn egluro ein rôl, pwysigrwydd ein hymchwil i ymddygiad ariannol pobl, a sut rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill.

Hydref 2010

Cynhadledd Y Fforwm ar Allu Ariannol

Mae Tony Hobman, CEO [Prif Swyddog Gweithredol], yn siarad ar_‘Gallu ariannol: y dyfodol’_. Mae Tony’n egluro ein cynlluniau i ymsefydlu fel corff newydd, annibynnol, a sut y byddwn yn defnyddio’r hyn rydym wedi’i ddysgu a’i gyflawni yn ystod y pum mlynedd diwethaf i hysbysu ein strategaeth hirdymor newydd.

Confensiwn Credyd Cyfrifol y DU

Mae Jim Dredge, Pennaeth Gweithrediadau a Chyfarwyddyd Ariannol, yn siarad ar ein rôl wrth fynd i’r afael â dyled a sut rydym yn helpu pobl i ganfod ffyrdd i osgoi anawsterau ariannol. Mae Jim yn egluro sut y bydd ein gwasanaeth cynghori ariannol sydd ar ddod yn helpu pobl i reoli eu harian yn well.

Yn yr adran hon:

Newyddion corfforaethol Cyhoeddiadau Adnoddau Cysylltu â swyddfa’r wasg