Beth mae angen ichi ei wybod os yw tenant yn hawlio Credyd Cynhwysol

Ni fydd rhai tenantiaid sy’n cael eu symud i Gredyd Cynhwysol yn gyfarwydd â rheoli eu taliadau rhent eu hunain. Ac mae’n bosibl mai dyma’r tro cyntaf iddynt ddefnyddio cyfrif banc. Dyma ychydig o wybodaeth i’ch helpu wrth siarad â’r tenantiaid hyn.

Taliadau rhent

Er bod y mwyafrif o denantiaid sy’n rhentu gan landlord preifat eisoes yn gyfrifol am dalu eu rhent eu hunain, mae’r mwyafrif o denantiaid tai cymdeithasol yn dewis i’w rhent gael ei dalu’n uniongyrchol i’w landlord ar hyn o bryd . (Ffynhonnell: Ffederasiwn Tai Cenedlaethol)

Fodd bynnag, mae elfen costau tai Credyd Cynhwysol (cymorth gyda’r rhent) yn mynd yn uniongyrchol at yr hawlydd, sy’n gyfrifol wedyn am ei dalu i’w landlord.

Pam fod hyn yn bwysig

Mae’r elfen costau tai Credyd Cynhwysol (cymorth gyda rhent) yn mynd yn uniongyrchol at y tenant sy’n gorfod trefnu eu taliadau rhent eu hunain.

Mae’n bosibl y bydd rhai o’ch tenantiaid angen help i reoli eu taliadau rhent, i ddelio â’r arian ychwanegol sy’n dod i mewn i’w cyfrif, ac i warchod diogelwch eu cartref.

Mae’n syniad da i ddechrau ymgysylltu â’ch tenantiaid yn gynnar. Gallwch asesu eu anghenion, eu helpu i ddeall eu cyfrifoldebau ynghylch eu rhent, ac awgrymu eu bod yn defnyddio’r cymorth sydd ar gael iddynt.

Mae gennym offer a fideos y gall eich tenantiaid eu defnyddio i’w helpu i reoli eu rhent.

Ymgynghorir â landlordiaid cyn y symudir tenantiaid i daliadau uniongyrchol. Ac o dan Gredyd Cynhwysol weithiau gall rhent tenant gael ei dalu’n uniongyrchol i’r landlord gelwir hyn yn Drefniad Talu Amgen.

Cyfrifon banc

Nid oes gan oddeutu 15% o denantiaid awdurdod lleol ac 13% o denantiaid cymdeithas dai gyfrif banc. (Ffynhonnell: Ffederasiwn Tai Cenedlaethol)

Pam fod hyn yn bwysig

Mae pobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol angen cyfrif gyda banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd i allu derbyn eu taliadau.

Mae’n bosibl y bydd rhai o’ch tenantiaid yn anghyfarwydd â’r elfennau syml o ddewis, agor a rheoli cyfrif. Mae gennym fideos a thablau cymharu y gallant eu defnyddio i’w helpu i ddewis y cyfrif cywir iddynt hwy ac osgoi ffioedd banc.

Debydau Uniongyrchol

Ni fydd pob un o’ch tenantiaid yn defnyddio Debydau Uniongyrchol i dalu biliau ar hyn o bryd.

Dau o’r rhesymau cyffredin mae pobl yn eu rhoi am beidio â defnyddio Debydau Uniongyrchol yw oherwydd eu bod yn teimlo y byddant yn colli rheolaeth ar eu harian, neu oherwydd eu bod wedi gorfod talu costau banc yn flaenorol o ganlyniad i daliadau a wrthodwyd. (Ffynhonnell: Sefydliad Tai Siartredig)

Pam fod hyn yn bwysig

Caiff pobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol eu hannog i sefydlu Debyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog ar gyfer eu rhent a biliau hanfodol eraill.

Mae’n bosibl y bydd angen cymorth arnynt i reoli amseriad y Debydau Uniongyrchol ac osgoi taliadau a wrthodwyd a ffioedd banc.

Rydym wedi datblygu fideos y gallwch eu defnyddio gyda’ch tenantiaid i’w helpu i reoli eu cyfrifon banc ac i fod yn fwy hyderus ynghylch defnyddio Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog.

Taliadau misol

Mae llawer o bobl sy’n hawlio budd-daliadau a chredydau treth yn cyllidebu ar sail wythnosol neu bob pythefnos.

Amcangyfrifwyd y bydd 2.7m o gwsmeriaid Credyd Cynhwysol yn profi anawsterau gyda’u materion ariannol o ganlyniad i daliadau misol.

Mae dwy ran o dair o bobl sy’n hawlio budd-daliadau a chredydau treth yn dweud eu bod yn rheolaidd yn brin o arian cyn cyrraedd diwedd y mis.

(Ffynhonnell: Y Cyngor Taliadau a’r Adran Gwaith a Phensiynau)

Pam fod hyn yn bwysig

Taliad sengl yw Credyd Cynhwysol a delir yn fisol fel ôl-daliad, er mwyn cyfateb â’r ffordd y telir y mwyafrif o gyflogau.

Os yw rhywun heb arian ddiwrnod neu ddau cyn eu taliadau budd-daliadau wythnosol neu bythefnosol, mae perygl – gyda thaliadau misol – y byddant heb arian am gyfnod hwy o amser.

Am y rheswm hwn, pan fydd pobl yn hawlio Credyd Cynhwysol yna cynigir cefnogaeth cyllidebu personol gan y llywodraeth iddynt. Gallai hyn gynnwys cyngor ar reoli arian neu daliadau amlach ar gyfer y rhai sy’n cael anhawster rheoli taliadau misol.

Os ydych yn meddwl bod tenant angen help gyda chyllidebu, gallech awgrymu eu bod yn gwneud un neu ragor o’r dilynol

  • Defnyddio Cynllunydd cyllideb y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gyfrifo eu hincwm a’u gwariant misol.
  • Ffonio’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 0300 500 5000 a bydd un o’n cynghorwyr yn gallu mynd trwy’r cynllunydd cyllideb gyda nhw a rhoi cyngor ariannol arall iddynt.
  • Gofyn am gymorth cyllidebu yn eu Canolfan Byd Gwaith leol.