Beth sydd angen i mi ei wybod am gwsmeriaid Credyd Cynhwysol?

Mae llawer o’r cwsmeriaid hynny sy’n cael eu trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol yn anghyfarwydd â chynnyrch a gwasanaethau bancio a bydd rhai ohonynt yn eu defnyddio am y tro cyntaf. Dyma rai ffeithiau allweddol a allai fod o ddefnydd i chi yn eich gwaith fel aelod o staff mewn banc neu gymdeithas adeiladu.

Dim cyfrif banc

Ffaith

  • Ar hyn o bryd mae hyd at 1.3 miliwn o gwsmeriaid Credyd Cynhwysol posibl nad ydynt yn defnyddio cyfrif banc trafodaethol.
  • Mae tua 60% o’r rhai nad oes ganddynt gyfrif banc wedi cael profiadau negyddol gyda ffioedd banc.

(Ffynhonnell: Adran Gwaith a Phensiynau a’r Sefydliad Tai Siartredig)

Pam fod hyn yn bwysig

Rhaid i gwsmeriaid Credyd Cynhwysol gael cyfrif banc (neu debyg) i fedru derbyn eu taliadau.

Bydd llawer o’r cwsmeriaid hyn yn anghyfarwydd â’r elfennau syml o ddewis, agor a rheoli cyfrif banc.

Nid ydynt yn defnyddio Debydau Uniongyrchol

Ffaith

  • Nid yw cwsmeriaid Credyd Cynhwysol yn defnyddio Debydau Uniongyrchol i dalu biliau ar hyn o bryd.
  • Mae tua 700,000 o bobl oed gweithio gyda Chyfrif Cerdyn Swyddfa’r Post. (Gall y cyfrifon hyn gael eu defnyddio i dderbyn budd-daliadau a thynnu arian parod allan yn unig. Nid ydynt yn caniatáu i ddeiliad y cyfrif dderbyn unrhyw fath arall o incwm na sefydlu taliadau awtomatig i dalu ei filiau).

Pam fod hyn yn bwysig

Mae’r elfen costau tai Credyd Cynhwysol (cymorth gyda rhent) yn mynd yn uniongyrchol at y cwsmeriaid sy’n gorfod trefnu eu taliadau rhent eu hunain. Cânt eu hannog i sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer eu rhent a biliau hanfodol eraill.

Bydd llawer o’r cwsmeriaid hyn yn wyliadwrus o Ddebydau Uniongyrchol gan y byddant yn teimlo eu bod yn colli rheolaeth o’u harian neu gan eu bod wedi profi ffioedd banc yn y gorffennol o ganlyniad i wrthod Debydau Uniongyrchol. Bydd angen cymorth arnynt i reoli amseriad y Debydau Uniongyrchol ac osgoi taliadau a wrthodwyd a ffioedd banc.

Heb arfer â thaliadau misol

Ffaith

  • Mae’r rhan helaeth o bobl sy’n hawlio budd-daliadau a chredydau treth yn cyllidebu ar sail wythnosol neu bob pythefnos.
  • Amcangyfrifwyd y bydd 2.7m o gwsmeriaid Credyd Cynhwysol yn profi anawsterau gyda’u materion ariannol o ganlyniad i daliadau misol.
  • Mae dwy ran o dair o bobl sy’n hawlio budd-daliadau a chredydau treth yn dweud eu bod yn rheolaidd yn brin o arian cyn cyrraedd diwedd y mis.
  • Mae llawer o gwsmeriaid Credyd Cynhwysol yn pryderu ynglŷn â mynd i ddyled.

(Ffynhonnell: Y Cyngor Taliadau a’r Adran Gwaith a Phensiynau)

Pam fod hyn yn bwysig

Taliad sengl yw’r Credyd Cynhwysol a delir yn fisol (fel ôl-daliad).

I’r rheiny sydd heb arian ddiwrnod neu ddau cyn eu taliad wythnosol neu bob pythefnos nesaf, mae perygl – gyda thaliadau misol – y bydd y cyfnod o amser hwnnw heb arian yn hirach ac yn fwy o her.

Felly, bydd angen cefnogaeth ar rai cwsmeriaid wrth newid i drefn fisol o gyllidebu, talu eu biliau a bod yn rhydd o ddyled. Bydd pob cwsmer Credyd Cynhwysol yn cael cynnig cefnogaeth cyllidebu personol gan y llywodraeth. Gallai hyn gynnwys cyngor ar reoli arian neu daliadau amlach ar gyfer y rhai sy’n cael anhawster rheoli taliadau misol.

Os ydych yn meddwl bod cwsmer angen help gyda chyllidebu, gallech awgrymu ei fod yn gwneud un neu ragor o’r canlynol

  • Defnyddio Cynllunydd cyllideb y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gyfrifo ei incwm a’i wariant misol.
  • Ffoniwch y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 0300 500 5000 a bydd un o’n cynghorwyr yn gallu mynd trwy’r cynllunydd cyllideb gyda’r cwsmer a rhoi cyngor ariannol arall iddo.

Gofyn am gymorth cyllidebu yn ei Ganolfan Byd Gwaith.