Codi safonau

Credwn ei bod yn bwysig fod pobl sy’n edrych am gyngor ynghylch dyled yn cael sicrwydd fod y sefydliad a ddefnyddiant, a’r cynghorydd y deuant i gysylltiad ag ef neu hi, yn gweithredu i’r safonau uchaf.

Ein ffocws presennol yw gweithio gyda phartneriaid i’w gwneud yn rhwyddach ac yn gyflymach i gael mynediad i gyngor ynghylch dyled, ac i wella safonau ac ansawdd ar draws y sector. Rhoddir manylion prif feysydd ein gwaith islaw.

Cynllun adolygu cymheiriaid

Mae ein cyngor adolygu cymheiriaid yn rhoi dull i gynghorwyr dyled arbenigol asesu ansawdd cyngor gan eu cymheiriaid a chafodd ei ddatblygu gyda mewnbwn gan ystod o sefydliadau ar draws y sector dyled.

Dan y cynllun, bydd adolygwyr cymheiriaid yn adolygu ffeiliau cleientiaid i asesu ansawdd y cyngor a roddwyd. Bydd y broses yn dynodi meysydd lle gall y sefydliadau sy’n cael eu hadolygu, a chynghorwyr o’u mewn, ddatblygu a byddant yn eu cefnogi i ymchwilio’r camau gweithredu sydd eu hangen i wneud newidiadau. Bydd y cynllun hefyd yn rhoi sylw i feysydd o arfer da a’u rhannu ar draws y sector.

Caiff y cynllun ei ymestyn i ddechrau i gyrff a ariennir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yng Nghymru a Lloegr a chaiff ei ehangu i’r Alban a Gogledd Iwerddon yn y dyfodol.

Darllen ein Cynllun Adolygu Cymheiriaid yn llawn (PDF 282 KB)

Read our Peer Review Scheme: Information for Participating Organisations in full (PDF 471 KB)

Fframwaith Ansawdd Cyngor ynghylch Dyled

Mae ein fframwaith ansawdd yn cynnwys dau ran rhyng-gysylltiedig a hanfodol - y fframwaith ansawdd i sefydliadau a’r fframwaith ansawdd i unigolion, sydd gyda’i gilydd yn ffurfio ein dull o sicrhau ansawdd uchel gwasanaethau cyngor ynghylch dyled yn y sector am- ddim-i’r-cleient a hefyd y sector codi-ffi.

Mae’r fframwaith yn rhoi dull sengl, tryloyw a chyson sy’n galluogi asesu safonau ansawdd, codau aelodaeth, hyfforddiant a chymwysterau a ddefnyddir ar hyn o bryd yn y sector cyngor ynghylch dyled o gymharu â gofynion y fframwaith a sicrhau achrediad gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Bydd hyn yn sicrhau fod sefydliad a hefyd ei gynghorwyr unigol yn cyflwyno cyngor cyson ac ansawdd ynghylch dyled.

Darllen ein Fframwaith Ansawdd Cyngor ynghylch Dyled yn llawn (PDF 394 KB)

Achredu Safonau a Chodau Aelodaeth

Gellir cyflwyno safonau ansawdd a chodau aelodaeth a ddefnyddir yn y sector cyngor ynghylch dyled ar gyfer achredu i sefydliad allanol annibynnol fydd yn cynnal asesiad o gymharu â’n fframwaith ansawdd. Bydd y rhai sy’n llwyddo i roi tystiolaeth eu bod yn cyflawni’r holl feini prawf yn sicrhau achrediad. Y prif feysydd ansawdd y mae angen i safonau a chodau aelodaeth roi tystiolaeth ohonynt yw:

  • Sicrhau y caiff anghenion cleient eu deall a’u cyflawni
  • Bod â threfniadau llywodraethiant cryf
  • Adolygu, dysgu ac addasu lle bo angen, y gwasanaethau a ddarparant i gleientiaid.

Fe wnaethom ddechrau achredu safonau a chodau aelodaeth yn Ionawr 2014. Hyd yma, dyfarnwyd achrediad tair blynedd lawn i’r safonau ansawdd a chodau aelodaeth dilynol:

  • Safonau Sicrwydd Ansawdd Cyngor Ariannol a Chyngor ynghylch Dyled Advice NI
  • Safon Ansawdd Cynghori (Cynghrair Gwasanaethau Cynghori)
  • Cynllun Aelodaeth Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyngor Ar Bopeth
  • Cynllun Aelodaeth Cymdeithas Canolfannau Cyngor Ar Bopeth Gogledd Iwerddon
  • Cynllun Aelodaeth Cymdeithas Canolfannau Cyngor Ar Bopeth yr Alban
  • Cod Aelodaeth a Safonau Fforwm Datrys Dyledion (aelodau Categori A yn unig)

Rhoddwyd dyfarniadau amodol i:

  • Safonau Cenedlaethol yr Alban

Mae rhestr o’r sefydliadau cyngor ynghylch dyled am-ddim-i’r-cleient a chodi-ffi sydd â safon neu god aelodaeth a achredwyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gael yma.

Cysylltu pobl gyda chyngor ansawdd uchel ynghylch dyled

Ym Mehefin 2014, fe wnaethom lansio offeryn lleoli cyngor ynghylch dyled. Mae’r offeryn yma’n helpu pobl sy’n edrych am gyngor ynghylch dyled drwy eu galluogi i chwilio am wasanaethau lleol neu genedlaethol. Dim ond sefydliadau cyngor ynghylch dyled am ddim sydd â safon ansawdd neu god aelodaeth gydag achrediad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a gynhwysir yn yr offeryn unigryw yma.

Achredu Hyfforddiant a Chymwysterau

Gellir cyflwyno hyfforddiant a chymwysterau a ddefnyddir yn y sector cyngor ynghylch dyled ar gyfer achrediad i gorff allanol annibynnol i’w hasesu ar ein fframwaith ansawdd. Bydd y rhai sy’n llwyddo i roi tystiolaeth eu bod yn ateb yr holl feini prawf yn y fframwaith yn sicrhau achrediad.

Datblygwyd y fframwaith ansawdd ar y cyd gyda gweithgor o randdeiliaid cyngor ynghylch dyled o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Mae’r fframwaith yn nodi’r wybodaeth a’r sgiliau mae angen i gynghorwyr dyled eu cael a rhoi tystiolaeth o’u dysgu, ar draws y sbectrwm o weithgareddau cyngor ynghylch dyled a wnânt yn eu gwaith.

Mae’r fframwaith yn rhoi llwybrau gydag achrediad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gynghorwyr dyled ar gyfer dynodi sut i gael y dysgu craidd a gytunwyd ar gyfer y mathau o weithgaredd cysylltiedig â dyled a wnânt drwy hyfforddiant, cymwysterau neu’r ddau. Ar wahân i’r llwybrau dysgu gydag achrediad hyn, gall cynghorwyr barhau i gael mynediad i’r ystod eang o hyfforddiant ansawdd technegol sydd ar gael i adeiladu ymhellach ar eu harbenigedd fel rhan o’u datblygiad proffesiynol parhaus.

Hyd yma, cafodd y cyrsiau a’r cymwysterau dilynol eu hachredu a rhoddir manylion y llwybrau dysgu hynny yma.

For additional information read the accompanying documents to the individual quality framework (PDF 185 KB)