Credyd Cynhwysol - Gwybodaeth ar gyfer landlordiaid

Mae Credyd Cynhwysol yn fath newydd o gymorth sy’n disodli chwe budd-daliad gan gynnwys Lwfans Ceisio Gwaith a Budd-dal Tai. Mae’n cael ei gyflwyno’n raddol. Mae’r dudalen hon yn crynhoi’r newidiadau a dyddiadau allweddol mae angen i landlordiaid wybod amdanynt os oes ganddynt denantiaid sydd ar Fudd-dal Tai.

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad misol newydd i bobl sydd naill ai’n ddi-waith, neu’n gweithio ond ar incwm isel.

Ymhen hir a hwyr bydd yn disodli’r holl fudd-daliadau a chredydau treth dilynol:

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Budd-dal Tai

Beth sy’n wahanol am Gredyd Cynhwysol?

Cymorth gyda chostau tai

Mae Credyd Cynhwysol yn cynnwys elfen gostau tai a fydd yn disodli Budd-dal Tai. Telir hwn yn uniongyrchol i’r tenant sy’n gyfrifol am dalu eu rhent eu hunain.

Cyn i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno’n raddol ar lefel ehangach, bydd rhai cymdeithasau tai neu gynghorau’n cyflwyno ‘taliad uniongyrchol’. Gyda thaliad uniongyrchol, bydd tenantiaid yn dechrau derbyn eu taliad Budd-dal Tai yn uniongyrchol yn hytrach na bod eu rhent yn cael ei dalu drostynt.

Credyd cynhwysol a budd-daliadau cyfredol wedi’u cymharu

  Budd-daliadau a Chredydau Treth cyfredol Credyd Cynhwysol
Sut mae’n cael ei dalu Os nad oes gan denant gyfrif mewn banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd, gall ei daliad fynd i gyfrif cerdyn Swyddfa Bost neu – dan rai amgylchiadau – ar gerdyn Taliad Syml. Yn uniongyrchol i gyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd y cwsmer.
Pa mor aml mae’n cael ei dalu Fel arfer telir budd-daliadau bob bythefnos ac fel arfer telir credydau treth yn wythnosol neu bob pedair wythnos. Telir Credyd Cynhwysol yn fisol.
Nifer o daliadau Telir pob budd-dal ar wahân. Taliad Credyd Cynhwysol sengl.
Help gyda rhent Gellir talu Budd-dal Tai yn uniongyrchol i’r landlord. Mae elfen costau tai Credyd Cynhwysol (cymorth gyda’r rhent) yn mynd yn uniongyrchol i’r cwsmer sy’n gorfod trefnu ei daliadau rhent ei hun i’w landlord.
Pwy sy’n derbyn yr arian Mae rhai o’r budd-daliadau a chredydau treth yn cael eu diddymu’n raddol a gellir eu talu i’r naill bartner neu’r llall mewn cwpl ac mae rhai’n mynd i’r partner sy’n gwneud y rhan fwyaf o ofal plant. Mae Credyd Cynhwysol yn daliad sengl i bob cartref i gyfrif banc a enwebwyd. Os yw cwpl yn hawlio Credyd Cynhwysol gall y cyfrif banc fod yn enw’r naill bartner neu’r llall neu gall fod yn gyfrif ar y cyd gyda’r ddau enw.

Gwahaniaethau eraill gyda Chredyd Cynhwysol

Hefyd mae’r broses hawlio a’r hyn sy’n digwydd i daliadau rhywun pan fydd yn dechrau gweithio (neu’n cynyddu ei oriau) yn wahanol o dan Gredyd Cynhwysol.

  Budd-daliadau Cyfredol Credyd Cynhwysol
Sut i wneud Cais Gall pobl hawlio budd-daliadau a chredydau treth trwy gwblhau ffurflenni papur, dros y ffôn, neu weithiau trwy lenwi ffurflenni ar-lein. Bydd y mwyafrif o gwsmeriaid yn gwneud eu hawliad am Gredyd Cynhwysol ar-lein, er y gall unrhyw un sydd ei angen gael cyngor wyneb yn wyneb neu gymorth dros y ffôn.
Gweithio a hawlio Os yw rhywun yn gweithio 16 awr yr wythnos neu’n fwy, ni fyddant yn gymwys ar gyfer rhai budd-daliadau mwyach. Nid oes cyfyngiadau ar faint o oriau’r wythnos y gall rhywun weithio os yw’n hawlio Credyd Cynhwysol. Yn hytrach, bydd y swm o Gredyd Cynhwysol mae’n ei dderbyn yn lleihau’n raddol wrth iddo ennill mwy.

Pryd mae Credyd Cynhwysol yn cychwyn?

Pwysig

Bydd y llywodraeth yn addasu’r holl reoliadau fel y bydd rhai 18 i 21 oed yn gallu hawlio cefnogaeth ar gyfer costau tai yn rhan o’r Credyd Cynhwysol. Nid yw’r dyddiad ar gyfer hyn wedi ei gyhoeddi eto.

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno mewn camau. Ni fydd y mwyafrif o bobl yn cael eu heffeithio ar y dechrau. Ar hyn o bryd, mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar bobl sydd newydd fynd yn ddi-waith mewn ardaloedd penodol o’r wlad yn bennaf.

O fis Ebrill 2017, os ydych rhwng 18 a 21 oed, ac allan o waith ni fyddwch yn medru hawlio cymorth tai fel mater o drefn os cyflwynwch hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Bydd rhai eithriadau os ydych yn fregus neu os oeddech chi mewn gwaith am chwe mis o leiaf cyn cyflwyno hawliad.

Os ydych yn byw yn yr Alban, dywedodd llywodraeth yr Alban y bydd yn parhau i dalu Budd-dal Tai i rai 18 i 21 oed drwy’r Gronfa Lles Albanaidd.

Ewch i wefan Credyd Cynhwysol GOV.UK am ragor o fanylion ac i weld rhestr o’r ardaloedd Canolfan Waith lle mae Credyd Cynhwysol ar gael.

Angen rhagor o wybodaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi cyhoeddi rhai cwestiynau cyffredin gan landlordiaid ynghylch Credyd Cynhwysol a thaliadau rhent.