Cyflawni cyngor ar ddyledion cyson ac o ansawdd uchel – dogfen ymgynghori

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn ceisio barnau a sylwadau ar fframwaith ansawdd arfaethedig ar gyfer y sector cyngor ar ddyled yn y Deyrnas Unedig.

Bydd ein fframwaith ansawdd arfaethedig yn:

  • Gosod meincnod ar gyfer darparu cyngor ar ddyled i sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio yn y sector cyngor ar ddyled, er mwyn dod â mwy o gysondeb wrth ddarparu cyngor.
  • Cwmpasu’r prosesau sy’n sail i’r cyflwyniad o gyngor a safon y cyngor a roddir mewn gwirionedd.
  • Adeiladu ar safonau ansawdd presennol a phrosesau aswiriant ansawdd a ddefnyddir ar hyn o bryd. Nid ydym wedi ceisio ailddyfeisio safonau newydd, ond yn hytrach tynnu ynghyd enghreifftiau o arfer gorau sy’n gweithredu ar hyn o bryd.
  • Seiliedig ar dair prif egwyddor; bod yn agored i anghenion y cleient, arddangos llywodraethu cadarn a hyrwyddo dysgu myfyriol a pharhaus. Mae’n argymell mwy o eglurder ynghylch proffiliau rolau cynghorwyr dyledion gan osod isafswm amrediad sgiliau, gwybodaeth a chymwysterau ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn y sector.

Ymatebion

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Yn sgìl yr ymgynghoriad byddwn yn cyhoeddi ein cynllun terfynol yn 2013