Cyfrinachau ariannol cyplau’r du wedi’u datgelu

6 Chwefror 2015

 • Mae gan un o bob deg o oedolion sydd wedi priodi yn y DU ‘gronfa ddianc’ rhag ofn y byddant yn dymuno gadael
 • Mae gan 13% ‘gelc cudd o arian parod’ nad yw’r partner arall yn gwybod amdano
 • Ar gyfartaledd mae’r cwpl nodweddiadol yn dadlau 39 o weithiau bob blwyddyn am arian

Mae tipyn o anghytuno ynglŷn â’r cwestiwn a yw’n dderbyniol i gyplau gadw cyfrinachau oddi wrth ei gilydd mewn perthynas, ond dengys ymchwil newydd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol bod rhai pobl yn twyllo’u partneriaid gyda materion ariannol.

Dengys yr ymchwil, a holodd 2,000 o oedolion yn y DU sydd mewn perthynas wirioneddol*, y dywed bron i chwarter o gyplau priod (24%) y byddai’r partner yn ‘siomedig, blin neu wedi synnu’ petai ef neu hi yn gwybod y gwirionedd am y sefyllfa ariannol. Dyma pam:

Celc Cudd o Arian Parod

Mae nifer yn cyfaddef nad ydynt yn dweud y gwir wrth y partner wrth drafod gwir falans eu harian yn y banc. Mae gan bron i un o bob saith (13%) o oedolion priod yn y DU ‘gelc cudd o arian parod’ nad yw’r partner arall yn gwybod amdano ac mae 15% arall yn cyfaddef iddynt gadw celc cudd yn y gorffennol.

Tra bod y rhan helaeth (41%) yn nodi ‘annibyniaeth’ fel y rheswm dros gadw’u harian yn gyfrinach, roedd 38% yn pryderu y byddai’r partner yn dymuno gwario’r arian petai ef neu hi yn gwybod amdano. Cadwodd un o bob pump (20%) eu harian yn gyfrinach gan nad oeddynt yn dymuno i’r partner eu hoffi am fod ganddynt arian a dim rheswm arall.

Cronfeydd Dianc

Datgelodd yr ymchwil achosion rhyfeddol o gyffredin o ‘gronfeydd dianc’ – sef swm o arian wedi ei guddio oddi wrth bartner, gyda’r nod yn neilltuol i’r partner arall gael y modd ariannol i fedru gadael y berthynas. O’r ymchwil nodwyd bod un o bob deg (9%) o oedolion priod yn y DU wedi cyfaddef bod ganddynt gronfa o’r fath, gyda 14% arall yn dweud eu bod wedi cadw cronfa o’r fath yn y gorffennol. Roedd cyfanswm y gronfa ddianc ar gyfartaledd oddeutu £7,500.

Dyled Gyfrinachol

Er bod celciau cudd o arian yn debygol o achosi anawsterau mewn perthynas, gall goblygiadau dyled drom gael effaith fwy difrifol a negyddol. Bu bron i draean o oedolion y DU (30%) mewn perthynas â phartner a oedd, wedi iddynt sylweddoli’n ddiweddarach, mewn dyled ddifrifol. Cyfaddefodd un o bob pump (18%) eu bod wedi cuddio’u dyledion eu hunain oddi wrth eu partner.

Effaith materion ariannol y partner

Mewn nifer o achosion, mae oedolion y DU yn dioddef yn sgil penderfyniadau ariannol gwael a wnaed gan eu partner. Dywed dau ddeg dau y cant o’r rhai sydd wedi bod mewn perthynas am flwyddyn neu ragor eu bod wedi eu heffeithio gan benderfyniadau ariannol gwael eu partner. Amlygodd un o bob wyth (12%) y ffaith bod eu statws credyd wedi ei waethygu yn sgil gweithrediadau eu partner – gan godi i un o bob pump (19%) ar gyfer y rhai rhwng 25-34 oed.

Wrth ymateb i’r casgliadau, dywed Nick Hill, arbenigwr ariannol gyda’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol:

“Hoffwn feddwl y bydd yr unigolyn a ddewiswn dreulio gweddill ein bywyd ag ef neu hi yn onest â ni, ond dengys ein hymchwil, hyd yn oed gyda chyplau priod, nad yw hyn yn wir bob tro. Gall fod yn sefyllfa gythryblus ganfod fod eich partner yn cuddio arian oddi wrthych, ond gallai darganfod fod ef neu hi mewn dyled sylweddol fod yn llawer iawn gwaeth gan effeithio ar eich arian chi hefyd.

“Y peth pwysig i’w gasglu o’r ymchwil hon yw na ddylai arian fod yn bwnc i’w osgoi. Mae’n hanfodol eich bod yn siarad am eich sefyllfa ariannol unwaith y byddwch yn teimlo’n barod i wneud hynny, yn ddelfrydol cyn i chi gael unrhyw gysylltiad ariannol â’ch partner. Os ydych yn bwriadu rhannu biliau fel rhent neu forgais, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwbl glir ynglŷn â sut y rhennir y biliau hynny. Os bydd y naill bartner neu’r llall yn methu â thalu ei siâr, gallai hyn effeithio ar eich statws credyd i’r dyfodol.

“Mae cymaint o gyngor ar gael ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gan gynnig cyngor a chymorth i gyplau fedru rheoli’u harian yn fwy effeithiol. Gallech gwblhau ein cynllunydd cyllideb gyda’ch gilydd hefyd – cyfle gwych i gychwyn trafodaeth am eich arian.”

Yn ôl Corinne Sweet, Seicolegydd a Ffisiotherapydd, ac awdur Stop Fighting About Money:

“Mae__siarad am arian yn aml yn parhau’n destun i’w osgoi ymhlith cyplau gan ei fod yn ennyn teimladau bregus a dibynnol. Mae nifer o gyplau yn cuddio eu gwir sefyllfa ariannol oddi wrth y llall oherwydd yr angen i geisio sicrhau pŵer yn y berthynas. Mae cael cyfrinachau ariannol, neu gelc cudd o arian, yn debygol o fod yn arwydd o’ch amheuon ynglŷn â’r berthynas.

“Yr her fwyaf mewn perthynas yw bod yn agored ac yn dryloyw, ac mae hynny’n galw am ymddiriedaeth, ymdrech ac amser. Mae’n hanfodol bod yn onest ynglŷn â’ch anawsterau neu’ch sefyllfa ariannol o’r cychwyn cyntaf mewn perthynas, a cheisio datrys unrhyw elfennau annisgwyl (da neu ddrwg) wrth i’r berthynas fynd rhagddi, oherwydd gall cyfrinachau niweidio cadernid perthynas. Hyd yn oed os dewiswch beisio â bod yn gwbl onest â’ch partner, byddwch mor onest ag y gallwch gyda chi’ch hun, oherwydd dim ond wedyn y llwyddwch i fod yn hapus mewn perthynas ac mewn bywyd.”

Pump Awgrym Da gan Corrine Sweet ynglŷn â siarad am arian gyda’ch partner

 • Ymdrechwch i drafod eich barn ynglŷn ag arian cyn gynted â phosib yn y berthynas, er mwyn sicrhau na fydd unrhyw gamddealltwriaeth yn gwaethygu.
 • Os ydych yn gyfrinachgar ynghylch arian, gofynnwch pam felly i chi’ch hun? A ydych chi’n amddiffyn eich hun? Beth sy’n atal i chi ymddiried yn eich partner?
 • Mae pob perthynas angen set o reolau pendant ynghylch arian – gellir ail-negodi’r rhain wrth i’r berthynas ddatblygu.
 • Os nad yw eich incymau neu’ch asedau yn gyfartal, ceisiwch gytuno i adlewyrchu hynny wrth dalu am bethau: er enghraifft, rhaniad 70/30 neu 60/40.
 • Os oes gennych chi ddyledion, ceisiwch fod yn onest amdanynt (gyda chi’ch hun o leiaf). Cymerwch gyfrifoldeb llwyr am eu clirio a rhoi trefn arnynt.

**I ddysgu rhagor am arian a pherthynas, ewch i moneyadviceservice.org.uk

-DIWEDD-

NODIADAU I OLYGYDDION

 1. *Cynhaliwyd yr ymchwil gan One Poll ar ran Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ym mis Ionawr 2015 ymhlith 2,000 o oedolion yn y DU sydd un ai’n briod neu wedi bod mewn perthynas ers blwyddyn o leiaf. Cwblhawyd yr arolwg ar-lein.
 2. **Erthyglau penodol yn cynnwys:
  Eich sefyllfa ariannol mewn perthynas newydd
  A ddylech chi reoli arian ar y cyd neu ar wahân
  Chi, eich partner ac Arian
  Cynllunydd cyllideb

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Sefydliad annibynnol yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae’n rhoi cyngor ariannol diduedd, am ddim ar-lein ar moneyadviceservice.org.uk, dros y ffôn ar 0300 500 5000, ac wyneb yn wyneb ledled y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y Gwasanaeth gan y Llywodraeth a thelir amdano gan dreth statudol ar y diwydiant gwasanaethau ariannol, a godir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Ei nodau statudol yw gwella dealltwriaeth a gwybodaeth y cyhoedd am faterion ariannol (gan gynnwys system ariannu’r Deyrnas Unedig); a gwella gallu’r cyhoedd i reoli eu materion ariannol eu hunain.

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â:

Ar gyfer syndicetio adnoddau:

 • Mae offer ac adnoddau’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gael am ddim i’w syndicetio. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 020 7943 0616 neu e-bostiwch Gary.Harvey@moneyadviceservice.org.uk