Cysylltu â ni

Gall ein staff hyfforddedig roi cymorth i benderfynu beth sy’n iawn i chi. Pa bynnag gwestiwn sydd gennych, rydym yma i helpu. Os nad yw’r ateb gennym, byddwn yn eich cyfeirio at rywun a ŵyr.

Yr hyn na allwn gynnig help ar ei gyfer

Nid ydym wedi ein rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol sy’n golygu ni allwn roi argymhellion penodol i chi ar gynnyrch, megis dweud wrthych pa gyfrif cynilo i’w ddewis.

Os oes angen cyngor ariannol rheoleiddiol arnoch, bydd angen i chi ymgynghori â chynghorwr ariannol proffesiynol. Darllenwch ein canllaw am ragor o wybodaeth ar Ddewis cynghorydd ariannol.

Ffoniwch ein Llinell Cynghori Ariannol ar

*Mae galwadau am ddim. Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth o safon uchel, felly gall galwadau gael eu recordio neu eu monitro at ddibenion hyfforddi.

Ein Horiau agor yw

  • Llun i Wener, 8am i 6pm
  • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm (gwe-sgwrs yn unig)
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ein cyfeiriad e-bost cyffredinol yw

Gallwch wneud ymholiad trwy e-bost. Ein cyfeiriad e-bost cyffredinol yw enquiries@maps.org.uk. Fel rheol byddwn yn ymateb i’ch ymholiad o fewn 48 awr ar ôl derbyn.

Cyfeiriad ein pencadlys yw

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Holborn Centre, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD

Galwadau ffôn

Gallwch ein ffonio ni, ond ni fyddwn fyth yn gwneud galwadau diwahoddiad i chi na’ch gofyn am wybodaeth ariannol bersonol fel manylion banc neu ddogfennau pensiwn.

Os byddwch yn derbyn galwad annisgwyl gan rywun sy’n ymhonni i fod o’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, gwnewch yn siŵr nad ydych yn rhoi unrhyw fanylion personol ac adrodd am yr alwad i’r FCA.

fca.org.uk/consumers/scams/report-scam

Os ydych chi wedi datgelu unrhyw wybodaeth bancio i’r galwr, cysylltwch ag Action Fraud ar 0300 123 2040 neu ewch i’w gwefan.

actionfraud.police.uk

Am ragor o wybodaeth ar dwyll, gweler ein canllaw dechreuwr i dwyll.

Cyngor wyneb yn wyneb

Yn anffodus, bellach yn ein gwasanaeth cyngor ar arian wyneb-yn-wyneb ar gael.

Ewch i’n tudalen Lleoli cyngor ar ddyledion am wybodaeth ar ble i gael cyngor wyneb yn wyneb ar ddyledion yn eich ardal.

Er mwyn archebu canllawiau argraffedig y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae ein canllawiau printiedig am ddim yn rhoi gwybodaeth a chyngor clir a diduedd ichi. Maent yn fan cychwyn da a gallant eich helpu wrth wneud dewisiadau gwybodus. Mae ein canllawiau wedi’u bwriadu ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau ariannol yn y Deyrnas Unedig, ac sy’n preswylio yn y Deyrnas Unedig.

Defnyddiwch ein ffurflenni archebu ar-lein i ofyn am ganllaw argraffedig.

I wneud cwyn

Rydym yn ymroddedig i helpu pobl i ddeall ac ymwneud â’u harian. Mae ein polisi cwynion (PDF) yn cyflwyno’r ffordd y byddwn yn delio â’ch cwyn.

Os byddwch yn cael unrhyw anhawster o ran defnyddio ein gwefan, anfonwch e-bost at tools.help@moneyadviceservice.org.uk.

Ar gyfer unrhyw gwynion eraill, anfonwch e-bost at e-bostiwch complaints@moneyadviceservice.org.uk neu anfonwch lythyr atom yn: Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Holborn Centre, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD.

Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth atoch cyn pen pum diwrnod gwaith ac yn ateb cyn pen 20 diwrnod gwaith.

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn dysgu oddi wrth yr adborth yr ydym yn ei dderbyn, mae ein Bwrdd yn cael adroddiadau cyson yn crynhoi unrhyw gwynion a sylwadau y byddwn wedi eu derbyn a’r camau a gymerwyd gennym.

Ar gyfer ymholiadau swyddfa’r wasg (newyddiadurwyr yn unig)

E-bost: media@maps.org.uk

Ffôn: 020 8132 5284

Ni all swyddfa’r wasg dderbyn ymholiadau gwerthiant a marchnata.

I gael mwy o wybodaeth ar sut i wneud defnydd o’ch gwybodaeth a’r dogfennau y dymunwn i chi eu cyflwyno neu i gyflwyno Cais Gwneud Defnydd o Bwnc (SAR), cwblhewch y ffurflen SARopens in new window y gallwch ei chyflwyno drwy e-bost at Contact@SingleFinancialGuidancebody.org.uk neu drwy’r post:

Swyddog Diogelu Data
Gwasanaeth Arian a Phensiynau
Holborn Centre
120 Holborn
Llundain
EC1N 2TD