MAE BRON I HANNER CYPLAU’R DEYRNAS UNEDIG YN DWEUD CELWYDDAU ARIANNOL WRTH EU PARTNER

23 Ebrill 2015

  • Mae 45% o bobl sydd mewn perthynas yn cyfaddef nad ydynt bob amser yn onest gyda’u partner ynglŷn ag arian
  • Mae 18% wedi dweud celwydd wrth eu partner am eu henillion
  • Mae chwarter yn dweud celwydd am eu gwariant
  • Nid yw 41% o bobl yn gwybod yn union faint o gyflog mae eu partner yn ei ennill

Mae gonestrwydd mewn perthynas bob amser yn bwnc llosg, ond dengys ymchwil newydd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, o ran materion ariannol, bod rhai pobl yn twyllo’u partneriaid gyda materion ariannol. Dengys yr ymchwil, a gwblhawyd ymysg 2,000 o oedolion yn y Deyrnas Unedig sydd mewn perthynas wirioneddol*, nad yw 45% ohonynt bob amser yn onest â’u partner ynglŷn â’u henillion ac arferion gwario.

Gorddweud Enillion

Dywed bron i un o bob pump (18%) eu bod wedi dweud celwydd yn y gorffennol wrth bartner ynglŷn â’u cyflog, gyda 22% o ddynion yn dweud hynny. Ond nid yw hyn yn golygu o reidrwydd bod pobl yn fwriadol yn gorddweud beth yw eu henillion – yn wir, rydym ddwywaith yn fwy tebygol o danddweud beth yw ein henillion.

Ymddengys bod amryw o bobl yn dweud celwydd am eu henillion er mwyn gwarchod teimladau eu partner; mae 31% o’r rhai sy’n tanddweud eu hincwm yn gwneud hynny gan eu bod yn gwybod bod eu partner yn ennill llai na nhw, tra mae 28% o’r farn na fyddai’r partner yn falch o wybod eu bod yn ennill mwy. Fodd bynnag, mae 21% yn dymuno sicrhau bod eu partner eisiau bod mewn perthynas am y rhesymau cywir, nid ‘am yr arian yn unig’.

Y prif reswm a roddwyd gan bobl am orddweud eu hincwm oedd ‘na fyddai gobaith cael perthynas â’r unigolyn hwnnw neu honno fel arall’ (41%). Yn y cyfamser, roedd 34% yn dymuno i’r partner beidio gwybod eu bod yn ennill llai, ac roedd 33% yn dymuno ‘dangos eu hunain’.

Os na ddaw’r cwestiwn, peidiwch â chyfaddef

Dywedodd 41% o’r rhai sydd â phartner sy’n gweithio nad ydynt yn gwybod yn union faint o gyflog mae eu partner yn ei ennill. I lawer o bobl, nid yw diffyg gwybodaeth ynglŷn ag enillion y partner arall yn digwydd yn sgil dweud celwydd, ond yn hytrach drwy beidio â thrafod o gwbl. Mae mwy nag un o bob deg o ymatebwyr (11%) o’r farn nad yw hi’n briodol ar unrhyw adeg i ofyn beth yw cyflog eich partner, a dywedodd 11% arall ei bod hi ond yn briodol gofyn os bydd eich partner yn gofyn yr un cwestiwn i chi yn gyntaf. Fodd bynnag, mae 15% o’r farn ei bod hi’n briodol gofyn am enillion cyn diwedd y mis cyntaf y berthynas ac mae 6% o’r farn nad oes dim o’i le gofyn yn ystod yr wythnos gyntaf.

Gwariant cudd

Mae bron i chwarter (24%) yr ymatebwyr yn cyfaddef dweud celwydd am eu gwariant. O’r rhai sydd wedi dweud celwydd, merched sydd fwyaf tebygol o ddweud celwyddau yn ymwneud â ffasiwn – mae 66% wedi dweud celwydd am eu gwariant ar ddillad a 41% wedi dweud celwydd am wariant ar esgidiau. Mae dynion, ar y llaw arall, yn fwy tebygol o ddweud celwydd ynglŷn â gwariant ar nosweithiau allan (39%), gwyliau (28%), a theclynnau a thechnoleg (27%).

Wrth ymateb i’r casgliadau, dywed Nick Hill, arbenigwr ariannol gyda’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol:

“I lawer o gyplau, mae gonestrwydd yn allweddol i’w perthynas, ond dengys ein hymchwil bod llawer o bobl yn cuddio’r gwirionedd rhag eu partner. Mae rhai pobl yn gwbl gyfforddus yn sôn am eu sefyllfa ariannol wrth eu partner, tra mae eraill yn dewis cuddio’u hincwm neu wariant er mwyn osgoi trafodaeth anodd.

“Y peth pwysig i’w gasglu o’r ymchwil hon yw na ddylai arian fod yn bwnc i’w osgoi mewn perthynas, yn enwedig os yw’ch arian chi ac arian eich partner wedi ei uno oherwydd gallai’ch statws credyd a’ch dyfodol ariannol gael eu heffeithio. Mae’n hanfodol bod yn ymwybodol o’ch sefyllfa er mwyn medru diogelu’ch arian yn ystod perthynas ac os bydd y berthynas honno’n chwalu, a byddwch yn teimlo’n llawer gwell ac yn agored a gonest am eich perthynas o ganlyniad.

“Mae cymaint o gyngor ar gael ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i roi cymorth i gyplau fedru rheoli’u harian yn fwy effeithiol. Gallech gwblhau ein cynllunydd cyllideb gyda’ch gilydd hefyd – cyfle gwych i gychwyn trafodaeth am eich arian.”

Pump Awgrym Da am siarad am arian gyda’ch partner, gan Corinne Sweet, Seicolegydd a Seicotherapydd, ac awdur Stop Fighting About Money

  • Byddwch yn onest o’r cychwyn – mae perthynas sy’n seiliedig ar gelwyddau ynglŷn ag arian yn dueddol o chwalu ymhen amser. Byddwch mor onest ag y gallwch – mae gonestrwydd yn meithrin ymddiriedaeth
  • Mae arian yn bwnc rhywiol – mae siarad am arian yn beth rhywiol, oherwydd gall yr agosatrwydd a deimlir wrth rannu gwybodaeth ‘gyfrinachol’ ddod â chi a’ch partner yn nes at eich gilydd a meithrin teimladau dyfnach
  • Peidiwch â chuddio – pan fyddwn yn cuddio pethau rhag ein partner (yr esgidiau newydd yng nghefn y wardrob; y gêm gyfrifiadur newydd), rydym yn difetha’r teimladau da mewn perthynas. Mae tryloywder yn creu parch
  • Peidiwch â chymylu’r gwirionedd – os ydych yn ennill mwy o arian na’r hyn a gyfaddefwch, neu’n gwario mwy, yna rydych yn mynd yn groes i bwrpas perthynas – dysgwch sut mae bod yn agored os ydych yn dymuno cael eich caru
  • Gofynnwch gwestiynau – mae’n dderbyniol gofyn cwestiynau am arian, siarad am arian, bod yn agored am y manylion, cymharu gwahanol fargeinion, siarad am rifau, cytuno neu anghytuno…rhaid i chi beidio â theimlo’n annifyr am hyn ac fe sylwch fod eich perthynas yn fwy iach o’r herwydd, a cheisiwch bwyso a mesur hefyd os byddwch yn anghytuno, yn hytrach na bod yn egwyddorol

I ddysgu rhagor am arian a pherthynas, ewch iwww.moneyadviceservice.org.uk **

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

1. *Cynhaliwyd yr ymchwil gan One Poll ar ran Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ym mis Ionawr 2015 ymhlith 2,000 o oedolion yn y DU sydd un ai’n briod neu wedi bod mewn perthynas ers blwyddyn o leiaf. Cwblhawyd yr arolwg ar-lein.

2. **Erthyglau penodol yn cynnwys:

Eich sefyllfa ariannol mewn perthynas newydd -

A ddylech chi reoli arian ar y cyd neu ar wahân -

Cynllunydd cyllideb

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Sefydliad annibynnol yw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Mae’n rhoi cyngor ariannol diduedd, am ddim ar-lein ar moneyadviceservice.org.uk, dros y ffôn ar 0300 500 5000, ac wyneb yn wyneb ledled y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y Gwasanaeth gan y Llywodraeth a thelir amdano gan dreth statudol ar y diwydiant gwasanaethau ariannol, a godir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Ei nodau statudol yw gwella dealltwriaeth a gwybodaeth y cyhoedd am faterion ariannol (gan gynnwys system ariannu’r Deyrnas Unedig); a gwella gallu’r cyhoedd i reoli eu materion ariannol eu hunain.

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â:

• Chris Bull neu Will Pickering yn 3 Monkeys ar 020 7009 3100 neu moneyadviceservice@3-monkeys.co.uk

• Swyddfa’r wasg y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 020 7943 0593 neu pressoffice@moneyadviceservice.org.uk

Ar gyfer syndicetio adnoddau:

• Mae offer ac adnoddau’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar gael am ddim i’w syndicetio. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 020 7943 0616 neu e-bostiwch Gary.Harvey@moneyadviceservice.org.uk