Ein bwrdd

Penodir ein Bwrdd gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), ond mae’n gweithredu’n annibynnol ohono. Rhaid i benodiadau’r Cadeirydd a’r Prif Weithredwr hefyd gael eu cymeradwyo gan Drysorlys EM.

Rôl y Bwrdd yw darparu arweiniad a chyfeiriad strategol, ddiffinio mecanweithiau rheoli a goruchwylio rheolaeth gyffredinol ein gweithgareddau.

Cofiannau aelodau’r Bwrdd

Andy Briscoe (Cadeirydd)

Yn ystod gyrfa helaeth a lwyddiannus yn y sector gwasanaethau ariannol, mae Andy wedi cadeirio a gwasanaethu ar fyrddau ystod eang o gwmnïau. Mae ei brofiad proffesiynol yn amrywio o yswiriant a chardiau credyd i ecwiti preifat, ac yn cynnwys swyddi rheolwr gyfarwyddwr gyda Centrica a’r AA yn ogystal â chyfnodau gydag American Express a BUPA. Ar hyn o bryd mae’n gadeirydd y Policy Shop ac yn ymddiriedolwr ei Swyddfa Cyngor ar Bopeth leol, ble mae hefyd yn gwirfoddoli. Daeth Andy yn gadeirydd ar 27 Medi 2013.

Caroline Rookes (Prif Weithredwr)

Penodwyd Caroline yn Brif Weithredwr y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 1 Chwefror 2013. Yn ystod gyrfa ddisglair gyda’r Gwasanaeth Sifil, gyda chydnabyddiaeth CBE yn 2010, mae wedi arwain nifer o ddatblygiadau pwysig i wella materion ariannol personol pobl. Ymhlith y rhain mae cyflwyniad cofrestru awtomatig (y ddyletswydd newydd sy’n gorfodi cyflogwyr i gofrestru eu staff yn awtomatig i mewn i bensiwn), y cynllun pensiwn NEST newydd, newidiadau i ddeddfwriaeth a rheoleiddiad pensiwn preifat, adolygiadau o fudd-daliadau lles, a symleiddio’r gyfundrefn dreth bensiwn.

Jonathan Douglas

Mae gyrfa Jonathan wedi canolbwyntio ar ddysgu, ar y cychwyn trwy lyfrgelleodd ac ers 2007 fel Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol (NLT). Gynt roedd yn Bennaeth Datblygu Polisi gyda’r Cyngor Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau ac hefyd yn Gynghorwr gyda Sefydliad Siartredig y Llyfrgellwyr a Phroffesiynwyr Gwybodaeth. Mae wedi bod ar fyrddau nifer o elusennau sy’n perthyn i ddysgu a mynediad a llenyddiaeth. Penodwyd Jonathan ar 3 Ionawr 2011 am dymor o ddwy flynedd, yn Ionawr 2013 fe adnewyddwyd ei dymor am dair blynedd arall.

Laurie Edmans CBE

Mae Laurie wedi treulio ei yrfa yn y sector yswiriant, yn sefydlu ac arwain swyddogaethau marchnata strategol a materion cyhoeddus/diwydiannol. Ar hyn o bryd mae’n eistedd ar Fwrdd NEST - yr Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Cenedlaethol. Mae’n Ddirprwy Gadeirydd MGM Assurance [Aswiriant MGM] ac yn Gadeirydd Safe Home Income Plans Group [Grŵp Cynlluniau Incwm Cartref Diogel]. Hefyd mae’n Ymddiriedolwr Sefydliad Polisi Pensiynau; Ysgol Quest i blant Awtistig; cynllun pensiynau galwedigaethol y Sefydliad Yswiriant Siartredig; a Sefydliad y Teulu a Rhianta. Gynt roedd yn aelod o’r Bwrdd gyda’r Rheoleiddiwr Pensiynau a Dirprwy Gadeirydd gyda CPA Global. Penodwyd Laurie ar 3 Ionawr 2011 am gyfnod o dair blynedd.

Richard Hughes

Treuliodd Richard ddeng mlynedd cyntaf ei yrfa fel Gwas Sifil, yn gweithio yn y Swyddfa Gartref, Gwasanaeth y Carchardai a Swyddfa’r Cabinet. Ers 2001 mae wedi gweithio ar ymgynghori yn y sector cyhoeddus ar gyfer PA Consulting a Capgemini, yn arbenigo ar strategaeth, newid busnes a gwella perfformiad. Cafodd hefyd gyfnod yn arwain datblygu busnes yn Justice for Working Links, darparwr gwasanaethau i gefnogi’r di-waith yn ôl i waith ac ailsefydlu troseddwyr. Ar hyn o bryd mae’n aelod o dîm Llywodraeth a Gwasanaethau Cyhoeddus PA Consulting, yn canolbwyntio ar ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus. Penodwyd Richard ar 3 Ionawr 2011 am dymor o ddwy flynedd, yn Ionawr 2013 fe adnewyddwyd ei dymor am dair blynedd arall.

Stephen Locke

Cychwynnodd Stephen ei yrfa gydag HMT ac yna treuliodd 15 mlynedd gyda Which?, lle roedd yn Gyfarwyddwr Ymchwil a Pholisi. Yn fwy diweddar ymunodd â’r ITC fel Cyfarwyddwr Hysbysebu a Nawdd, yn helpu i sefydlu ei gorff olynol Ofcom cyn ymsefydlu fel ymgynghorydd annibynnol ar faterion rheoleiddio a defnyddwyr. Ar hyn o bryd mae’n Ddirprwy Gadeirydd Consumer Focus [Llais Defnyddwyr] ac yn aelod o Fwrdd Safonau Proffesiynol y Sefydliad Yswiriant Siartredig, cyfarwyddwr anweithredol y Cyngor Taliadau a Dirprwy Gadeirydd yr Internet Watch Foundation. Penodwyd Stephen ar 3 Ionawr 2011 am gyfnod o dair blynedd.

Lesley Robinson (Cyfarwyddwraig Weithredol)

Mae Lesley yn Gyfarwyddwraig Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfarwyddwr Rhaglen Cyngor Dyled. Mae ei meysydd cyflenwi’n cynnwys cyllid, AD, TG, caffael, rheoli rhaglenni, rheoli newid a gweithrediadau. Mae Lesley wedi treulio llawer o flynyddoedd fel swyddog gweithredu masnachol mewn sectorau masnachol amrywiol, gan gynnwys FMCG, hamdden, y cyfryngau a TGCh. Cyn ymuno â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 16 Mai 2011 treuliodd amser yn y GIG yn gweithredu rhaglen rheoli newid.

Robert Skinner

Robert yw Prif Weithredwr y Bwrdd Safonau Benthyca. Cyn hyn treuliodd dair blynedd fel Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol, elusen sy’n darparu cyngor i unigolion â gormod o ddyledion, trwy’r Llinell Ddyled Genedlaethol a hyfforddiant a chefnogaeth i gynghorwyr ariannol. Treuliodd Robert ei yrfa gynharach yn gweithio gyda Banc Barclays gan ddal nifer o rolau uwch mewn bancio Corfforaethol, Rhyngwladol a Manwerthu Mawr. Fe’i penodwyd ar 1 Chwefror 2012 am gyfnod o dair blynedd.

Yn yr adran hon:

Atebolrwydd ac ariannu Cyngor ar ddyledion