Adroddiad gwerthusiad terfynol Siarad, Dysgu, Gwneud

Mae Siarad, Dysgu, Gwneud yn ymyrraeth galluogrwydd ariannol a gafodd ei pheilota ar draws Cymru yn 2016-17 a’i chyflawni fel rhan o ddau gwrs rhianta presennol, y Rhaglen Cysylltiadau Teuluol Magu Plant a Blynyddoedd Rhyfeddol. Nod y sesiwn dwy awr oedd annog rhieni plant 3-11 oed i siarad gyda’u plant am arian ac i greu cyfleoedd i’w plant gael profiad o’i reoli.

Mae’r gwerthusiad terfynol o’r prosiect, a gafodd ei ariannu ar y cyd gan Gronfa Loteri Fawr Cymru, yn datgelu fod Siarad, Dysgu, Gwneud wedi bod yn hynod lwyddiannus o ran cyflawni ei amcanion ac wedi cael effaith bositif ar nifer o fesurau, yn cynnwys: gwybodaeth rhieni ar sut i siarad â’u plant am arian; gallu plant i drin a rheoli arian; a gorddyled y rhieni eu hunain.

Os hoffech drafod y canfyddiadau hyn, cysylltwch â: evelyn.omoike@moneyadviceservice.org.uk