Helpu tenantiaid i reoli eu taliadau rhent

Pan fydd tenantiaid yn dechrau talu eu rhent yn uniongyrchol i chi, mae’n bosibl y byddant angen cymorth i sefydlu’r taliadau neu i gyllidebu. Gally Gwasanaeth Cynghori Ariannol helpu’ch tenantiaid i gadw’n gyfredol gyda rhent a rheoli yn effeithiol.

Egluro taliad uniongyrchol i’ch tenantiaid

Os ydych yn landlord cymdeithasol cofrestredig ac mae’ch tenantiaid yn symud i daliad uniongyrchol, mae’n syniad da i egluro iddynt beth fydd y newid hwn yn ei olygu iddynt a sut y gallant baratoi amdano.

Mae’r daflen Talu’ch rhent eich hunan gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn esbonio mewn ffordd seml a chlir sut i reoli taliadau rhent yn effeithiol ac osgoi methu â thalu. Mae’n ddelfrydol ar gyfer ei dosbarthu ymhlith eich tenantiaid.

Help gyda chyllidebu

Mae talu Budd-dal Tai yn uniongyrchol i denantiaid yn golygu y bydd mwy o arian yn mynd i mewn i’w cyfrifon banc. Bydd rhai pobl angen help i reoli eu cyllidebau’n ofalus a sicrhau nad ydynt yn gwario arian rhent ar bethau eraill.

Cynllunir ein hofferyn cynllunydd cyllideb i helpu pobl i lunio cyllideb yn gyflym ac yn rhwydd. Yna gallant gadw eu gwybodaeth gyllidebu a dychwelyd i’w diweddaru wrth i’w hamgylchiadau newid.

Cymorth cyllidebu ychwanegol

Os ydych yn meddwl bod rhywun angen mwy o help gyda’u cyllideb, gallwch awgrymu eu bod yn:

  • Darllen ein tudalen Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-daliadau misol, sy’n rhoi awgrymiadau a chyngor ynghylch cyllidebu.
  • Ffonio Llinell Gymorth y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 0300 500 5000 a bydd un o’n cynghorwyr yn mynd trwy ein cynllunydd cyllideb gyda nhw a rhoi cyngor ariannol cyffredinol iddynt.

Dim cyfrif banc?

Os nad oes gan rai o’ch tenantiaid gyfrifon banc addas, dilynwch y ddolen isod i fideos a chanllawiau a fydd yn eu helpu i ddewis ac agor y math gorau o gyfrif ar gyfer taliadau rhent.

Sefydlu taliad rhent

Mae ymchwil yn dangos bod nifer sylweddol o bobl nad ydynt yn defnyddio Debydau Uniongyrchol i dalu eu biliau. Mae eu rhesymau’n cynnwys:

  • ofn colli rheolaeth dros arian yn gadael eu cyfrif
  • ffioedd banc maent wedi’u tynnu yn y gorffennol oherwydd Debydau Uniongyrchol a wrthodwyd

Os oes gennych denantiaid â phryderon tebyg, dyma ddau fideo byr a fydd yn helpu i roi hyder iddynt:

Poeni am daliadau rhent ac ôl-ddyledion

Os yw’ch tenantiaid yn poeni am eu gallu i reoli eu taliadau rhent, edrychwch ar ein fideo Poeni am dalu’ch rhent? Mae’n rhoi cyngor ac awgrymiadau ynghylch gwneud yn iawn am ddiffygion ac osgoi ôl-ddyledion.

I gael cyngor ar gyfer tenantiaid ynghylch blaenoriaethu eu harian rhent darllenwch Mynd i’r afael â thalu’ch rhent.