Helpu’ch tenantiaid i gael cyfrif banc

Cyn y gall pobl ddechrau gorfod rheoli eu taliadau rhent eu hunain, mae arnynt angen y math cywir o gyfrif. Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol fideos, canllawiau ac offer i helpu’ch tenantiaid i ddewis ac agor cyfrif sy’n gywir iddynt hwy.

Dewis y cyfrif banc cywir

Wrth ddewis cyfrif banc, dylai’ch tenantiaid anelu am un sy’n caniatáu:

  • taliadau awtomatig i mewn - ar gyfer derbyn budd-daliadau a chyflog yn uniongyrchol i’w cyfrif, a
  • taliadau awtomatig allan – fel Debydau Uniongyrchol neu archebion sefydlog – am dalu rhent a biliau eraill fel nwy a thrydan

Mae ein fideo ‘Sut i ddewis cyfrif banc’ yn egluro’r gwahanol fathau o gyfrifon a sut i ddewis yr un iawn i chi.

Agor cyfrif banc

Mae’n bosibl y bydd rhai o’ch tenantiaid yn ochelgar ynghylch agor cyfrif banc. Er enghraifft, gallai fod yn anodd iddynt ddarparu’r dogfennau cywir er mwyn profi eu cyfeiriad a hunaniaeth, neu efallai fod ceisiadau blaenorol ganddynt wedi’u gwrthod oherwydd incwm isel neu hanes credyd gwael.

Bydd ein fideo ‘Sut i agor cyfrif banc’ yn helpu i roi sicrwydd i bobl yn y sefyllfa hon. Mae’n egluro sut mae agor cyfrif yn gweithio, gyda chyngor ynghylch beth i’w wneud os oes problemau.

Cyfrifon rhent a chyfrifon arbenigol eraill

Mae rhai undebau credyd a darparwyr eraill wedi dechrau gweithio gyda chynghorau a landlordiaid cymdeithasol er mwyn datblygu cyfrifon rhent a chyfrifon sylfaenol eraill.

Cynllunir y cyfrifon arbenigol hyn yn arbennig i helpu pobl i gyllidebu a rheoli eu taliadau rhent. Maent yn gweithio trwy roi arian rhent heibio fel mater o drefn fel nad yw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer treuliau eraill.

Er bod rhai o’r nodweddion yn wahanol, maent i gyd yn gwneud y dilynol:

  • Pan ddaw arian i mewn i’r cyfrif, gosodir swm penodol o arian heibio fel mater o drefn ar gyfer rhent.
  • Yna telir yr arian rhent hwn i mewn i gyfrif banc y landlord trwy daliad awtomatig.
  • Mae’r cyfrif yn codi ffi weinyddu. Yn aml telir hon gan y landlord.

Defnyddio cyfrif banc i dalu rhent

Mae rhai pobl yn cael eu drysu gan Ddebydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog a’r gwahaniaeth rhyngddynt. Mae’n bosibl y bydd pobl eraill angen cymorth i reoli amseriad eu taliadau allan ac i osgoi taliadau a wrthodwyd a ffioedd banc.

Dilynwch y ddolen isod i weld ein fideos ac adnoddau eraill a gynllunir i helpu pobl i reoli eu taliadau rhent trwy gyfrif banc.