Cyflwyniad

Rôl y Gwasanaeth Cynghori Ariannol mewn cydlynu cyngor ynghylch dyledion

Rydym yn gyfrifol am gydlynu cyngor ynghylch dyled ar draws y Deyrnas Unedig ac mae gennym rôl wrth gynyddu lefel a chysondeb ansawdd ar draws y sector cyngor ynghylch dyled. Mae mwy o wybodaeth yn Am ein gwaith cyngor ynghylch dyled.

Trosolwg ar yr hyn y mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn anelu i’w gyflawni

Pan gyhoeddwyd ein rhaglen tymor hwy o waith ynghylch dyled yn 2012, fe wnaethom amlinellu ein bwriad i ddatblygu a lledaenu framwaith gwerthuso. Mae’r fframwaith yma wedi’i seilio ar y canlyniadau a ddymunir i gleientiaid ac a gytunwyd fel canlyniad i gyngor ynghylch dyled. Bydd hyn yn ein galluogi ni a’r sector i fesur effaith cyngor ynghylch dyled ar draws pob sianel ymyriad, ac yn rhoi man cyfeirio pwysig ar gyfer comisiynu gwasanaethau yn y dyfodol. Byddwn yn defnyddio’r data a gasglwn drwy ein gwerthusiad annibynnol ein hunain, i’n helpu i ddylanwadu ar wneuthurwyr polisi a chredydwyr fel bod y prosesau’n parhau’n gadarn ac yn berthnasol dros gyfnod.

Yn ogystal â defnyddio’r fframwaith gwerthuso ein hunain fel llinell sylfaen ac i fonitro’r gwasanaethau wyneb-i-wyneb a ariannwn, rydym wedi cyhoeddi’r fframwaith fel rhan o becyn cymorth i alluogi gwasanaethau cyngor ynghylch dyled, ym mhob sianel i werthuso a datblygu eu hunain yn unol â hynny. Yr amcan oedd cynhyrchu arolwg y gallai cleientiaid a dderbyniodd gyngor drwy unrhyw sianel ei lenwi ei hunain.

Heriau cyfredol wrth gofnodi canlyniadau

Cydnabyddir yn eang mai mesur cyfyngedig sydd o ganlyniadau cleientiaid yn dilyn cyngor ynghylch dyled a lle mae hynny’n digwydd, bod anghysondeb o ran y canlyniadau a ddymunir ar draws y sector cyngor ynghylch dyled. Bydd y fframwaith gwerthuso yn galluogi’r cysondeb yma ac yn hwyluso mesur effaith cyngor ynghylch dyled ar draws un set a gytunwyd o ganlyniadau i gleientiaid.

Ar gyfer pa wasanaethau y mae’n addas?

Mae’r fframwaith gwerthuso yn addas i unrhyw sefydliad sy’n rhoi cyngor ynghylch dyled yn y Deyrnas Unedig ei ddefnyddio gyda chleientiaid a gafodd gyngor ynghylch dyled pa bynnag sianel a ddefnyddir i’w gyflwyno.

Pa gyfle mae’r fframwaith yn ei gyflwyno i’r sector?

Mae’r fframwaith gwerthuso yn rhoi offeryn i sefydliadau cyngor ynghylch dyled ar gyfer gwerthuso effaith y cyngor a roddant, a’r gallu i ddangos lle mae’r gwasanaeth yn newid bywyd pobl. Mae’n rhoi proses dryloyw a chyson lle gall y sefydliad ddefnyddio’r canlyniadau i ddangos gwerth eu gwasanaeth i gyllidwyr, ac i ddenu cyllid ychwanegol. Bydd hefyd yn dangos lle nad yw cleientiaid yn gweithredu a’i gwneud yn rhwydd dangos lle gellir gwneud gwelliannau i wella canlyniadau i gleientiaid. Bydd y gwahaniaeth a wnaiff y sefydliad i gleientiaid felly’n glir i arianwyr, pwyllgorau rheoli a chynghorwyr.

Datblygu| Methodoleg| Amser a Samplo | Dadansoddiad| Adborth